Grondwettelijke machten en hun neutrale opstelling in verband met 8 decemberproces

Wanneer men het wezen en de positie van de Nationaal Leger met haar verschillende delen in beschouwing neemt, valt er niet aan te ontkomen in kort bestek de fundamentele betekenis van het Nationaal Leger als instituut te schetsen binnen het staatsbestel en de organisatie van de staat.
De moderne rechtstaat en het democratisch bestel, zoals die zich hebben ontwikkeld, zijn gekenmerkt door een welbekende scheiding van machten inzake het staatsgezag. Het zijn de oorspronkelijke denkbeelden van John Locke in de 18e eeuw geweest, door Montesqieu verder uitgewerkt, die hun weerslag hebben gevonden in de ‘trias politica’ de zgn. driedeling der staatsmachten.
Algemeen wordt de eerste functie van het staatsgezag de wetgevende of legislatieve macht genoemd, onder de tweede wordt de uitvoerende of executieve macht begrepen, terwijl een derde functie door de rechterlijke macht wordt uitgeoefend. Hoe het ook zij, in ieder geval kan niet ontkend worden dat de ‘trias politica’ een belangrijk element vormt in de staatkundige verhoudingen binnen de rechtsstaat.
In het kader van dit staatsrechtelijke patroon dient nu het Nationaal Leger te worden gezien als een orgaan van de staat voor het doen functioneren van de uitvoerende macht. Als zodanig is haar positie juridisch gekwalificeerd en gefundeerd.
Het institutionele wezen van het Nationaal Leger wordt mede beheerst door het feit dat de benoeming van de militaire officieren geschiedt door de President. Bevordering, ontslag of op pensioenstellen heeft evenzeer plaats bij Presidentiele resolutie.
Na de benoeming vindt een beëdiging plaats met het daaraan verbonden troepen ceremonieel, waarbij de verbondenheid met de Republiek Suriname en het Nationaal Leger wordt benadrukt. Daarbij leggen militaire officieren de eed of belofte af t.w.:
Eed
“ ik zweer trouw aan de republiek Suriname’’
“ gehoorzaamheid aan de wetten’’
“ en onderwerping aan de krijgstucht’’
“ zo waarlijk helpe mij god almachtig’’
Belofte
“ ik beloof trouw aan de republiek Suriname’’
“ gehoorzaamheid aan de wetten’’
“ en onderwerping aan de krijgstucht’’
“ dat beloof ik’’
Iedere militaire officier moet diep na denken over de tekst van zijn eed of belofte. Het zijn niet louter ceremoniële woorden zonder inhoud of betekenis. Het houdt verband met beschermen van de hoogste i.c. rechten en vrijheden van land en volk met een dienen –van de rechtsorde, vrede en veiligheid teneinde calamiteiten en oorlog te voorkomen zonder de vrijheid op te offeren.
De leiders van Surinaamse natie en haar burgers hebben het volste recht om te verwachten dat de militaire officieren alle toegewezen taken op voorbeeldige wijze zullen vervullen en dat, door het afleggen van de eed of belofte de militaire officieren de intentie hebben om hun uiterste best te doen om onze manier van leven te ondersteunen.
Het Nationaal Leger is een instrument van de staat; een instrument dat bovendien in het kader van de Nationale Veiligheid een strikt neutraal karakter moet hebben, wil de samenhang van de staat niet in gevaar komen.
Alleen al om deze reden is het verklaarbaar, dat iedere staat zal streven naar een uitgesproken onderschikking van de krijgsmacht aan het politieke gezag. In totalitaire systemen, waar slechts een ideologie gelding heeft, kan dit vaak leiden tot het bevorderen van politieke indoctrinatie van de krijgsmacht.
Vanaf 25 februari 1980 (“de Revolutie”) en oprichting van de Politieke Partij de NDP wordt, zodra deze politieke partij aan de macht is, de politieke indoctrinatie van het Nationaal Leger bevorderd met alle negatieve gevolgen daarvan.
In democratische samenlevingen, waar de politieke voorkeuren van de onderscheiden regeringen verschillend kunnen zijn en een veelheid van politieke opvattingen onder de bevolking leeft, zal de krijgsmacht een apolitiek instituut moeten zijn.
Daaruit volgt dat uitvoerende macht ervoor dient te zorgen dat de politieke neutraliteit van de Nationaal Leger tot iedere prijs gegarandeerd blijft. Het voorgaande geld ook in het algemeen ook voor politie officieren.
Tegen deze achtergrond is het onbegrijpelijk, dat officieren van het Leger en Politie door Mr. Polanen en de Hr. Naarendorp, zijn geïnformeerd over de beslissing van de krijgsraad dat Amnestiewet niet van toepassing is op het 8decemberstrafproces.” De Krijgraad is op de stoel van het Constitutioneel Hof gaan zitten, “hebben de toppers van het leger en politie te horen gekregen. Notabene is de Hr Naarendorp een van de verdachten.
Ik breng u in herinnering, dat wij als natie vanaf het kiezen van Bouterse, D.D als President van de Republiek Suriname op 19 juli 2010 ons geliefd land Suriname in een constitutionele crisis hebben gebracht:
1)De President D.D is hoofd verdacht van het 8 december stafproces;
2) In Nederland is Bouterse veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens drugscriminaliteit. Er is ook een internationaal arrestatiebevel tegen Bouterse uitgevaardigd;
Deze feiten hebben op grond van artikel 92 lid 1 (geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet ) ons Parlement niet genoeg overtuigd, dat D.D Bouterse niet gekozen kan worden tot President.
Het is triest, dat de militaire officieren en anderen door deze Crisis President worden beëdigd. Hierdoor hebben wij als land een situatie waarbij de neutrale opstelling van onze grondwettelijke machten ook weer in een crisis is te recht gekomen.
Suriname hoe verder!
Inzender bekend

error: Kopiëren mag niet!