Open brief aan de president over schoolgeld

Elk kind heeft het recht om naar school te gaan. Onderwijs biedt kinderen de kans om te ontsnappen aan armoede en om een gezond leven te leiden. Het genieten van gratis en kwaliteitonderwijs is de eerste stap naar een betere toekomst. Dit stelt Winston Delano de Randamie in een open brief aan de president van de Republiek Suriname. Jammer genoeg zijn bepaalde mensen nog niet doordrongen van het feit dat met de herinvoering van schoolgeld een deel van de jeugd zal zijn uitgesloten van onderwijs. ‘Vele ouders zullen simpel weg het schoolgeld niet kunnen opbrengen. Een ander effect kan zijn dat ouders zullen
gaan bezuinigen op voeding om aan het schoolgeld te kunnen voldoen, met alle negatieve gevolgen voor het schoolgaande kind. Met het herinvoeren van schoolgeld komen ouders voor een moeilijke keus te staan. Basisonderwijs moet volgens artikel 28 van bet VN-Kinderrechtenverdrag verplicht en gratis
worden aangeboden. De wereld organisatie zet zich wereldwijd voornamelijk in ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen gaan en dat de kwaliteit van het onderwijs in overeenstemming met het Kinderrechtenverdrag is. Volgens de grondwet is de staat verplicht vrij toegang tot bet onderwijs tot het einde van de leerplicht te verzekeren. In India hebben kinderen tussen de 6 en de 14 jaar recht op gratis onderwijs, ongeacht bun sociale status, geslacht of inkomensniveau.’
‘Het niet op tijd betalen of zelfs helemaal niet kunnen betalen van het schoolgeld zal ernstige gevolgen voor het kind bij de inschrijving op school hebben. Kinderen die ver weg van de school wonen, kunnen nu al het vervoer niet betalen. Daarnaast is veelal de infrastructuur slecht waardoor de school slecht bezocht wordt. Allemaal factoren die voor een belemmering in de onderwijskansen van het kind zorgen.’
‘In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan meer prioriteit op verschillende niveaus aan het onderwijs gegeven worden. Gedragsproblemen en drop – out zorgen binnen de samenleving voor veel overlast. Tot nu toe is het beleid naar mijn mening gericht op het bestrijden van de overlast en minder op het voorkomen daarvan. Binnen het onderwijs is het mogelijk verschillende niveaus van preventie in te richten waarbij binnen elk niveau aandacht is voor het verwerven van essentiële sociaal emotionele competenties naast de basisvaardigheden. Het is van groot belang dat we in een veilige en vredige samenleving met elkaar kunnen leven’, stelt de briefschrijver.

error: Kopiëren mag niet!