Perscommuniqué Interreligieuze Raad in Suriname

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) wenst de volgende verklaring af te leggen. Op dit moment bevinden wij ons als natie in een ernstige financiële en morele crisis. De laatste dagen wordt de bevoegdheid van de rechterlijke macht en haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid ernstig in twijfel getrokken. Hiermee worden de fundamenten van de democratische rechtsstaat ondermijnd. Dit alles schept een sfeer van wantrouwen en onbehagen in de samenleving. De IRIS wenst vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als overkoepelende religieuze organisatie met nadruk te stellen dat zij alle vertrouwen heeft in de onafhankelijke en onpartijdige rechters en dat de rechterlijke macht geëerbiedigd moet worden door iedereen.
Ter oplossing van de financiële crisis heeft de regering enkele maatregelen getroffen zoals het aanvragen van een financiële injectie door internationale instanties waaronder het internationaal monetair fonds. De voorwaarden waaronder deze leningen worden aangegaan gaan gepaard met het afbouwen van de meeste subsidies en bezuinigingen. Het volk wordt geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. De armoede in ons land is daardoor schrikbarend toegenomen. Voor velen is de situatie uitzichtloos en onhoudbaar geworden
In verband met het voorgaande doen wij een dringend beroep op de regering om de nodige transparantie te betrachten bij het uitvoeren van haar beleid. Het volk wil graag in detail weten hoe de verkregen fondsen zullen worden besteed en hoe het geleende geld zal worden terugbetaald. Wij willen de regering ook vragen om duidelijk aan te geven hoe de sociaal zwakkeren in ons land zullen worden opgevangen.
Het feit dat van de bevolking wordt gevraagd dat zij de nodige soberheid aan de dag legt, wordt omgekeerd ook van regeringsfunctionarissen en andere hoogwaardigheid-bekleders in het land gevraagd dat zij hun uitgavenpatroon aanpassen, voldoende de nodige matiging demonstreren in het besteden van de schaarse middelen van het land en zich helemaal niet laten lenen voor corruptieve praktijken. Er worden zware schulden gemaakt die een zware wissel zullen trekken op toekomstige generaties.
Aan de grondslag van deze financiële crisis ligt er echter een veel diepere morele crisis die om een oplossing vraagt. Er is gebrek aan vertrouwen in de overheid en in instituten die de democratie in ons land moeten verdedigen en uitdragen. We zien een algemeen verval van normen en waarden in onze samenleving en sociaal-maatschappelijke neergang: steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, marginalisatie van zwakke groepen, toename van criminaliteit en huiselijk geweld, werkloosheid en uitzichtloosheid vooral onder onze jeugd.
Ter handhaving van de democratische rechtsstaat doet de IRIS een dringend beroep op de regering, het parlement, en de rechterlijke macht als belangrijke pijlers van onze democratie, alsmede de gewapende machten die een bijzondere plaats in onze samenleving innemen, om hun grondwettelijke taken naar eer en geweten uit te voeren.
Tenslotte vragen wij aan een ieder in onze samenleving om het gezond verstand te laten prevaleren en ons strikt te houden aan nationale en internationale normen van goed fatsoen en behoorlijk bestuur. Wij spreken de hoop uit dat wij ons zullen laten leiden door de diepgewortelde religieuze tradities van ons volk en dat God ons zal zegenen met rechtvaardigheid en vrede.
Interreligieuze Raad in Suriname

error: Kopiëren mag niet!