Voorzitter DA91: “Eerst verantwoording regering, dan aanpassing volk”

“Er kan geen staat gemaakt worden op hetgeen de president de samenleving elke keer weer voorhoudt”, dit stelt politica Angelic Alihusain-del Castilho, kijkende naar de verschillende momenten die door de president werden aangewezen als herstel voor de economie. “Wat dit aantoont, is dat de president tijd probeert te kopen en steeds misbruik maakt van het vredelievende en geduldig karakter dat Surinamers vaak ten toon spreiden. Het is het typisch gedrag van personen die je stap voor stap beroven van je keuze voor verandering door je die worst voor te houden, dat je het risico van verandering niet hoeft te nemen, als je nog even geduldig bent”, stelt de politica.
Volgens Alihusain-del Castilho neemt het Surinamers lang om het punt van “no return” te bereiken. Dit is in haar mening ook de reden waarom vele politici ondanks onethisch handelen, steeds terugkeren in het centrum van de macht. Het lijkt er altijd op alsof Surinamers vergeten wat er eerder is gezegd en beloofd. Men past zich gemakkelijk aan omstandigheden. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Aanpassingsvermogen is ook goed te gebruiken, maar de vraag is, waar en wanneer moet men zich aanpassen en tegen welke prijs. Aanpassingsvermogen, soms ook veerkracht van een samenleving genoemd, kan een sterk punt zijn voor een samenleving, wanneer deze samenleving ongewild door zware tijden heen gaat. De hoop die karakteristiek is voor dergelijk aanpassingsvermogen, is essentieel bij het tonen van moed om nieuwe wegen en paden in te slaan. “Wanneer dit in een positieve atmosfeer (vertrouwen, transparantie, oprecht en dienend leiderschap) plaatsvindt, geeft deze ruimte voor bijzonder snelle positieve ontwikkelingen en verdieping van de saamhorigheid in een samenleving. De totale samenleving brengt dan gezamenlijk offers waar brede overeenstemming over is en die leidt naar een toekomst met betere kansen en continue groei voor iedereen. Resultaat: Een sterk volk!”, stelt Alihusain-del Castilho.
Echter, aanpassingsvermogen, dat vertaald wordt als acceptatie van al datgeen dat niet goed is uit een gevoel van wanhoop en het idee dat het toch niet gaat veranderen, leidt volgens Alihusain-del Castilho tot apathie. Anders gezegd tot een neerwaartse spiraal in de samenleving. Aanpassing die gekarakteriseerd wordt door acceptatie als normaal verschijnsel dat de regeringselite zich onrechtmatig verrijkt, “dus steel van het volk en profiteer van de armoede van het volk, is desastreus en leidt alleen maar tot meer armoede en uitbuiting door de heersende klasse. Met andere woorden verlaagt men de standaarden/eisen voor leiderschap, democratie en rechtsstaat. Het resultaat hiervan is ‘een gebroken volk’. Dit type van ‘aanpassing’ moet voorkomen worden, stelt Alihusain-del Castilho. Aanpassing bij monde van de DA-91 voorzitter is pas positief wanneer iedereen offers brengt in een klimaat van transparantie, verantwoordelijkheid en eerlijkheid: Goed bestuur, democratie en dienend leiderschap. Dergelijke aanpassing vindt ook altijd in open overleg plaats. De grootste offers worden dan als eerste door de leiding van het land gebracht. In deze situatie is er continu overleg en wederzijds respect en waardering.
“Echter in de situatie zoals we die nu kennen in Suriname is het onacceptabel dat aanpassing wordt gepredikt voor het volk door de huidige regering, terwijl die aanpassingen het gevolg zijn van wanbeleid, duistere besluitvorming en miljarden dollars aan onverklaarde uitgaven. Het huidige leiderschap in ons land is juist het compleet tegendeel daarvan. Dit leiderschap heeft de huidige crisis veroorzaakt door wanbeleid”, stelt de politica.
Dit alles in overweging nemende, komt Alihusain-del Castilho tot de conclusie dat alvorens er enige eis tot aanpassing aan de huidige situatie door deze regering naar het volk kan worden geuit, het volk terecht eist dat er eerst verantwoording in het openbaar, in de volksvertegenwoordiging wordt afgelegd over het gevoerde beleid. Evenals het onderzoek van alle vermoedens van corruptie en verklaring van de huidige regeerders over de spectaculaire groei van hun bezit en vermogen in de afgelopen zes jaar. “Want het is niet het volk dat op te grote voet leeft, maar de regering!”, aldus Alihusain-del Castilho.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!