Internationale Dag van de Vrouw in ogenschouw

Op 8 maart wordt jaarlijks internationaal de Dag van de Vrouw herdacht. De vrouw vervult een zeer belangrijke rol binnen de maatschappij. Zo bijvoorbeeld als moeder die kinderen baart, als hoeksteen van het gezin die feitelijk door haar activiteiten het gezin staande houdt en als echtgenote die haar eega ruggensteun biedt om tot succes te geraken. Deze rol hebben wij als samenleving feitelijk als opgelegde taak verweven binnen ons cultuurpatroon. De vrouw wordt veroordeeld om die taken met veel offers te volbrengen en vaak zonder empathie aan de kant van de taakopleggers. Met de opkomst van de gender-gedachtegang tekenen vrouwen feitelijk en heel vaak terecht protest aan tegen deze visie van de maatschappij. Terecht mag worden gesteld dat aan vrouwen geen makkelijke taken zijn toebedeeld en velen onder hen op een bijna onnavolgbare wijze toch successen behalen binnen hun beroepskader en hun maatschappelijke positie. In het kader van “gender” mag echter wel gesteld worden dat de acties van voornamelijk vrouwenorganisaties het gevoel opwekken dan wel het beeld scheppen dat er een inhaalslag wordt gepleegd en de man bijna in een hoek wordt gedrukt. Men krijgt de indruk dat de man tot opponent wordt gebombardeerd, terwijl het streven erop gericht moet zijn om gelijkwaardigheid te benaderen. Verder is het van belang dat er door benadrukking van bepaalde voorvallen geen vertekend beeld moet worden gecreëerd van situaties. Oprecht moet worden bekend dat niet alleen mannen een mogelijke “sta in de weg zijn” in het proces van het excelleren van de vrouw. Met een hoge mate van zekerheid kan worden gesteld dat na degelijk onderzoek zal blijken dat vrouwen elkaar onderling ondermijnen op hun traject naar succes. Neemt u maar een kijkje op de overheidskantoren of bij de private ondernemingen, dan zult u “rillen” van de onderlinge antipathie welke er aldaar over u heen zal komen. Er is een trend te bespeuren waarbij blijkt dat er een toename is in het aantal vrouwen met negatieve karaktertrekken en vrouw/ moeder onwaardig gedrag. Surinamers moeten het eens afleren om zaken florissant te beschrijven en elkaar daardoor op een verkeerd been te zetten. Zie maar onze huidige economische en morele deerniswekkende constellatie, in tegenstelling tot het beeld welke werd geschapen door de regeringsgezinden ten tijde van de verkiezingen. Zie maar met welk leed vrouwen thans als gevolg daarvan zitten. Het is toch publieksgeheim dat een veel te grote groep moeders seksuele diensten verlenen om nog net het hoofd boven water te houden. Wij zijn toch ook bekend met de vele “gestudeerde dames vaak in hoge posities” en hun banden met criminele figuren die hun studie hebben betaald, of zullen wij op de hypocriete tour door blijven “sudderen”? Het is ons allen geboden om de vrouw een waardige plaats te gunnen en de omstandigheid te creëren dat zij waardig en gelijkwaardig in staat wordt gesteld om te excelleren. Neemt u maar in gedachte dat ook uw moeder een vrouw is en u haar toch het beste zou gunnen als tegen prestatie voor de aan u bestede zorgzaamheid. Wordt het thans dan ook tijd om het wapen van ons land eens eindelijk aan te passen door de ene Indiaanse Surinaamse man te vervangen door een Indiaanse Surinaamse vrouw. Deze Surinaamse Indiaanse vrouw moet de moeder der natie voorstellen, die Surinaamse kinderen zal blijven baren om gestalte te geven aan de continuïteit van de natie en de positie van de vrouw waarborgt, die als gelijkwaardige partner samen met de man zorgdraagt voor het waken over het welzijn van onze Surinaamse natie!
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!