Arbeid wil toegang vrouwen tot arbeidsmarkt verbeteren

“Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality”. Dat is het thema van de Verenigde Naties voor de Dag van de Vrouw dit jaar. Met dit thema vraagt de VN dat de wereld zich buigt over de onder te nemen acties om tegen het jaar 2030 meer gendergelijkheid te hebben. Het ideële doel is om even veel mannen als vrouwen vertegenwoordigd te hebben in alle beroepen en besluitvormingsmechanismen. De Verenigde Naties pleit daarom voor de effectieve uitvoering van de Sustainable Development Goals, die het doel hebben niemand achter te laten in het proces van ontwikkeling. “Leaving No One Behind”.
Globale veranderingen vereisen nationale acties. Het ministerie van Arbeid heeft in zijn beleidsvoornemens enkele acties opgenomen die van cruciaal belang zijn voor de werkende vrouw en om de toegang vrouwen tot de arbeidsmarkt voor vrouwen te verbeteren. Voor deze beleidsperiode heeft het ministerie in het kader van het Decent Work Country Programma gepland om twee fundamentele ILO Conventies te ratificeren. Het betreft in deze ILO Conventie 100: Equal Remuneration Convention en ILO Conventie 111: Discrimination (Employment and Occupation) Convention. ILO Conventie 100 heeft het doel om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen en ILO Conventie 111 heeft doel om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De goedkeuring voor het ratificeren van deze twee fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is reeds gegeven door de Raad van Ministers. De ratificatie moet nog in behandeling genomen worden door de Staatsraad. Uiteindelijk zal De Nationale Assemblee goedkeuring moeten hechten aan het voorstel om over te gaan tot de ratificatie van de verdragen.
Met de toetreding tot deze verdragen zal Suriname zich committeren om gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid te garanderen op de arbeidsmarkt en ook om de discriminatie terug te dringen van personen bij het toetreden op de arbeidsmarkt of in bepaalde beroepen of op de werkvloer. Dat zal een impact hebben op de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt.
Concretere acties vanuit het ministerie is geweest o.a. de aanname van de Wet Minimumuurloon, die een gelijke basis voor een ieder beoogt en onacceptabel lage lonen tracht tegen te gaan. De Wet Nationale Basiszorgverzekering vergoedt reeds zwangerschappen en bevalling gerelateerde zorg, maar geen doorbetaald loon. Thans is daarom een Wet Zwangerschap- en Bevallingsverlof in voorbereiding die vrouwen beschermt tegen inhouding van loon, vakantiedagen en in het ergste geval ontslag in haar periodes van zwangerschap en na de bevalling. Het Arbeidsadviescollege heeft positief geadviseerd met betrekking tot het ontwerpen van deze wet. Met het voltooien van deze beleidsvoornemens hoopt het Ministerie van Arbeid te hebben bijgedragen om meer zekerheid te bieden aan vrouwen op de arbeidsmarkt.

error: Kopiëren mag niet!