Bisschop Choenni roept op om geweld tegen vrouwen te beëindigen

Het is vandaag 8 maart, door de Verenigde Naties sinds 1978 officieel uitgeroepen tot Internationale Vrouwendag. Deze dag kan beschouwd worden als een erkenning van de lange strijd van vrouwen, ontstaan in het begin van de 20ste eeuw, voor hun rechten o.a. op het gebied van arbeid en kiesrecht. Er zijn vele verworvenheden uit deze strijd behaald, maar helaas zijn er in onze wereld nog steeds grote groepen vrouwen aan wie die dagelijks onrecht wordt aangedaan door discriminatie en geweld. We hoeven niet eens over onze grenzen heen te kijken om ons te realiseren dat anno 2016 de behoefte aan een speciale dag om ons te bezinnen over de positie van de vrouw in onze samenleving nog steeds nadrukkelijk aanwezig is.
“Schrijnende vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen zijn geen uitzondering meer. Dit geweld legt een grof disrespect voor vrouwen bloot dat in een matriarchale maatschappij als de onze een gevoelige contradictie in zich meedraagt. Immers, elke man die geweld gebruikt tegen vrouwen en zich het recht toeëigent over het leven van een vrouw te kunnen beschikken, is voortgekomen uit een vrouw en is grootgebracht en opgevoed door een vrouw. Het is een tegenstrijdigheid die ons aan het denken moet zetten en ons naar wegen moet laten zoeken om de geweldspiraal om te buigen en te laten stoppen.”
“Man en vrouw zijn beiden geschapen naar Gods beeltenis : “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Gen. 1:27). De evangeliën tonen ons een beeld van Jezus die heel respectvol omgaat met vrouwen. Man en vrouw, beiden tot leven geroepen en gewild door de Schepper als bekroning op Zijn creatie, hebben dezelfde zending ontvangen om als een eenheid te werken aan het beheer van de totale schepping. Vrouwen zijn ook de hoedsters van het leven, zij zijn uitverkoren om het prille leven van een mens te dragen, het met zorg en toewijding tot volle wasdom te laten komen. Dat de man zich superieur waant aan de vrouw en haar als een minderwaardig schepsel aan zich wil onderwerpen, is een gevolg van de zondeval en kan nooit uitgelegd worden als de bedoeling of wil van God. Integendeel, man en vrouw zijn in relatie tot elkaar geschapen, en uit deze wederzijdse relatie vloeit voort dat al hetgeen de waardigheid van een vrouw aantast, in essentie ook de man aantast.”
“Met deze boodschap op de Internationale Vrouwendag wil ik u, mannen en vrouwen van Suriname, daarom oproepen gezamenlijk op te trekken om een eind te maken aan elke vorm van geweld tegen vrouwen. Een samenleving die haar vrouwen niet kan beschermen, die haar vrouwen niet koestert en haar waarde miskent, zal nooit tot ontwikkeling komen en is gedoemd tot verval. Laten wij, mannen en vrouwen, elkaar leren ontdekken als gelijkwaardige partners thuis, op het werk, in het zakenleven, in de politiek en in de kerk. Mogen wij zo een voorbeeld stellen voor onze jeugd in het respectvol omgaan met elkaar, in het bijzonder met onze zusters, moeders, vriendinnen”, aldus Bisschop Karel Choenni.

error: Kopiëren mag niet!