BvL solidair met alle loontrekkers

Voorzitter Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) zegt dat de regering haast moet maken met het uitvoeren van een samenhangend pakket aan maatregelen om uit de economische en maatschappelijk malaise, waaronder Suriname gebukt gaat, te geraken. Bezuinigingsmatregelen alleen zijn bij lange na niet voldoende om uit het dal, waarin Suriname verkeert, te klimmen. “De Bond van Leraren heeft afspraken gemaakt met de regering om de positie van de leerkrachten te verbeteren. In december 2015 hebben de landsdienaren, waaronder de leerkrachten, een heffingskorting van SRD 100 gehad op de te betalen inkomstenbelasting. Dat is bij lange na niet voldoende om het hoofd boven water te houden. De regering verzocht geduld tot medio 2016, maar uiteindelijk werd overeengekomen om in het eerste kwartaal een schepje te doen boven de belastingkorting. Daar wachten wij nu op. Het koopkrachtverlies was eind december 20% met de verhoogde belastingen, het verhogen van de prijzen die voor nutsvoorzieningen op tafel gelegd moeten worden, de koersstijging en na de andere maatregelen is in december 25% bijgekomen. Daardoor is het koopkrachtverlies binnen korte tijd opgelopen tot 45%”, stelt Valies.

Nu niet het moment om over loonsverhoging te onderhandelen

De BvL zegt in afwachting op betere tijden genoegen te nemen met nog SRD 100 belastingkorting. Er moet ook gewerkt worden aan het aanpassen van de loonschijven. Praten over loonsverhoging, die reeds lang op zich laat wachten, zal op een later tijdstip moeten plaatsvinden als de economie zich enigszins hersteld heeft. Het is volgens voorzitter Valies nu niet het moment om over loonsverhoging te onderhandelen, hoewel de leerkrachten daar aanspraak op maken. Het in omloop brengen van meer geld kan de inflatie negatief beïnvloeden. Loonsverhoging is een proces, waarover diep moet worden nagedacht. “Wij hebben gezien dat het fout gaat, terwijl samenhangende maatregelen uitblijven. Er wordt flink bezuinigd, maar dat alleen brengt geen oplossing, niet eens verlichting van de nood. Er moet goed beleid gevoerd worden.” De BvL kijkt onder andere uit naar investeringen. “De vakbeweging heeft concrete voorstellen gedaan om te komen tot economische en maatschappelijke stabiliteit. De vakbeweging, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld moeten daadwerkelijk betrokken worden om verdere neergang te voorkomen en de opgelopen schade te herstellen.”
Houding CLO wordt afgekeurd
De BvL denkt niet alleen in termen van de belangen en lotsverbetering van zijn leden, de organisatie zet zich in voor alle loontrekkers. Het wordt betreurd dat de Centrale van Landsdienarenorganisaties zich al enkele weken heeft gedistantieerd van Ravaksur. De vergaderingen van de Raad van Vakcentrales worden niet bijgewoond door dit overkoepelend orgaan van ambtenaren. De brief gericht aan de president, waarin gevraagd wordt om meer vaart te zeten achter de besprekingen die moeten leiden tot verlichting van de huidige nood van de loontrekkers, werd niet ondertekend door de CLO. Deze houding wordt afgekeurd door Valies. Hij stelt zich op het standpunt dat solidariteit tussen ambtenaren en loontrekkers bij het bedrijfsleven het algemeen belang ten goede komt en ervoor kan helpen zorgen dat Suriname de juiste koers volgt om de noodtoestand tegen te gaan. Er moeten verlichtende maatregelen komen voor de ambtenaren. BvL komt niet alleen op voor zijn leden en andere lansdienaren, er wordt opgekomen voor alle loontrekkers, het gaat om de totale beroepsbevolking.
Er worden vraagtekens geplaatst achter de opstelling van het bedrijfsleven, die als vanouds steen en been klaagt over hun moeilijke omstandigheden. “Er is geen geld voor de basiszorgverkering en het minimumuurloon. De algemene pensioensregeling is niet te dragen.” BvL zegt erop aangedrongen te hebben bij de regering om het bedrijfsleven te bewegen om bij te dragen aan loonmaatregelen, die de financiële positie van de werknemers verbeteren.

error: Kopiëren mag niet!