Sewcharan hakt in op bevoegdheden en werkwijze CHS

Advocaat Gerold Sewcharan, die de VHP, NPS, PL en de DNA-kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe juridisch bijstaat, heeft tijdens een persconferentie donderdag ingehakt op de bevoegdheden en werkwijze van het Centraal Hoofdstembureau. Volgens Sewcharan is het opmerkelijk dat er steeds een verkeerd beeld van de stand van zaken gepresenteerd wordt door de tegenpartij. Kantonrechter Sieglien Wijnhard heeft volgens hem bij haar recente vonnis in de megarechtszaak vier belangrijke punten opgeworpen. “Het meest belangrijke is dat de rechter aangeeft dat de kiesregeling terecht, zoals de eisers stellen, het Centraal Hoofdstembureau het recht niet toekent om zelf te beoordelen of terugroeping van de PL-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan op rechtsgeldige wijze is geschied. Het verweer van het CHS, dat het CHS reeds bijeen is gekomen om te voorzien in de vacatures en het ten aanzien daarvan reeds een standpunt heeft bepaald, wordt daarom verworpen.” De advocaat benadrukte dat de overweging van deze rechter uitermate belangrijk is, omdat het CHS beweerd heeft dat hem de bevoegdheid toekomt om de terugroeping op de rechtsgeldigheid te beoordelen. Volgens hem hebben ook andere mensen uit de gemeenschap, waaronder juristen, dit ook gezegd. “Wat zien wij nu? Nu zien wij dat de rechter zegt dat het CHS die bevoegdheid niet toekomt. Dat betekent dat het CHS met de opstelling, die zij tot nu toe heeft genomen, in strijd met de wet heeft gehandeld”, aldus de advocaat.
Terugroepwet niet in strijd met grondwet
Sewcharan zei dat de tweede belangrijke overweging van rechter Wijnhard is dat het CHS zelfstandig drager van rechten en plichten is en daarom zelfstandig in rechte kan worden betrokken. Het verweer terzake de niet-ontvankelijkheid valt daaronder. Er was volgens hem namelijk opgeworden dat de VHP, NPS, PL en de kandidaten geen vordering zouden kunnen inzetten tegen het CHS. “De rechter heeft duidelijk gezegd dat dit verweer niet opgaat en dat er zondermeer een vordering ingesteld kan worden tegen het CHS.” De derde belangrijke overweging is dat het verweer dat de kantonrechter zich onbevoegd dient te verklaren, omdat de Wet terugroeping volksvertegenwoordigers onverbindend moet worden verklaard wegens strijd met de grondwet, wordt verworpen. Dit, omdat het geen steun vindt in het recht. “U weet dat er uitspraken zijn gedaan alsof de terugroepwet een onding zou zijn, alsof de terugroepwet geopereerd moet worden, alsof de terugroepwet niet toegepast zou kunnen worden. Daar heeft deze rechter gezegd dat die opvattingen geen steun vinden in het recht. De terugroepwet is zonder meer van toepassing”, aldus Sewcharan.
Rechter niet in gelegenheid gesteld om te beoordelen over terugroeping Sapoen en Chitan
Sewcharan benadrukte dat het vonnis aangeeft dat de rechter niet in de gelegenheid is gesteld om te beoordelen of de terugroeping van Sapoen en Chitan conform de wettelijke procedure heeft plaatsgevonden. “Eisers hebben door het enkel handhaven van deze stelling de kantonrechter in onderhavig geding niet in de gelegenheid gesteld om te beoordelen of de terugroeping van Sapoen en Chitan conform de wettelijke procedure heeft plaatsgevonden. Eisers hebben daarom niet aannemelijk gemaakt dat de terugroeping op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden.” Het is volgens de jurist dus niet zo dat de rechter heeft aangegeven dat de terugroeping niet juist is geschied. Wijnhard zou volgens de advocaat slechts hebben aangegeven dat aan haar de gelegenheid niet is geboden om te onderzoeken of alles met in achtneming van de wettelijke procedure heeft plaatsgevonden.
Tegenhouden terugroeping onverantwoord
Sewcharan benadrukte dat de grondwet duidelijk heeft aangegeven waartoe de terugroepwet dient. Volgens hem is het terugroeprecht een waarborg voor de waarachtige democratie. “Wat wij nu merken, is dat de effectuering van het terugroepen wordt tegengehouden. Wanneer het belang van het volk, van de Surinaamse samenleving zoals de grondwet dat aangeeft, heb ik niet de vrijheid om mijn cliënten niet te adviseren om een plan B te hebben. Het Plan B is al gegeven.” De advocaat vindt de opstelling van De Nationale Assemblee onverantwoord. Volgens hem is het een onverantwoord risico om nu ondanks de terugroeping, de twee overlopers te laten deelnemen in het parlement. Als jurist baart het hem ernstig zorgen. “Daarom adviseer ik mijn cliënten om ondanks vier eerdere vonnissen niet stil te zitten. Zij moeten de rechter zodanig ver krijgen dat DNA de effectuering van het terugroepen niet moet tegenhouden, maar moet accepteren”, aldus Sewcharan.
FR

error: Kopiëren mag niet!