Leerplicht opgetrokken tot 16 jaar

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur streeft ernaar om de nieuwe leerplichtige leeftijd die moet lopen tot 16 jaar, vanaf het schooljaar 2016-2017 tot een feit te maken. Momenteel geldt nog de leerplicht nog steeds voor kinderen tot 12 jaar. Tegelijkertijd wordt in Suriname de leeftijd waarop kinderen arbeid mogen verrichten verhoogd naar minimaal 15 jaar. De onderdirecteur van minOWC, Muriel Hoepel, geeft aan dat het ministerie druk doende is te werken aan het opstellen van de wetgeving. Dit proces is al haast in de finale fase. Ook is het controle mechanisme, in deze de afdeling inspectie van het minOWC, die erop moet helpen toezien dat de wet wordt nageleefd, bezig zich op haar taak voor te bereiden. Er zal daarnaast met overige ministeries zoals het ministerie van Arbeid en het ministerie van Justitie en Politie worden samengewerkt op het stuk van controle op de naleving van de leerplichtige leeftijd. De controle zal, indien inspectie daarop een beroep doet, met de hulp van de politie, ook per wijk kunnen geschieden. Daarnaast hebben de scholen zelf ook de plicht om het ministerie te melden als leerlingen langere tijd afwezig zijn. Ook kinderen die zich tijdens schooluren op straat bevinden kunnen hierop aangesproken of gerapporteerd worden. Scholen zijn tijdens de schooluren verantwoordelijk voor hun leerlingen. Indien de school een leerling om welke reden dan ook tijdens de schooluren wegstuurt dient zij dit te kunnen verantwoorden.
Met de verhoogde leeftijd voor de leerplicht en voor het verrichten van arbeid moeten kinderen zo lang mogelijk uit het arbeidsproces en zolang mogelijk in de schoolbanken gehouden worden. Dit is volgens Hoepel nodig om ervoor te zorgen dat kinderen tenminste een basis aan onderwijs hebben genoten. Dit werkt ook in hun voordeel indien zij al op vroege leeftijd in het arbeidsproces opgenomen zouden willen worden. Deze basis is het lager onderwijs waaronder dus niet alleen de lagere school maar ook de muloschool valt. Door het optrekken van de leerplichtige leeftijd naar 16 jaar wordt anderzijds ook bescherming geboden aan het 15 jarig kind dat zou willen gaan werken op die leeftijd omdat die tegelijkertijd ook nog leerplichtig is. Het optrekken van de leeftijden is onderdeel van een verdrag van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). De Raad van Ministers heeft goedgekeurd dat Suriname toetreedt tot dit verdrag. Het is de bedoeling dat een integraal beleids- en actieplan tot stand komt waarbij de verschillende relevante ministeries met elkaar gaan samenwerken voor een effectievere bescherming van de jeugd door het tegengaan van kinderarbeid. Het grotere probleem van de kinderarbeid in Suriname zit echter in de minder toegankelijke delen van het land zoals het binnenland. Het is bekend dat heel veel kinderen werkzaam zijn in de goudvelden van Suriname. De controle op naleving van de wet is in deze rurale gebieden moeilijker te coördineren.

error: Kopiëren mag niet!