Fromologen bij elkaar?

Er is tumult ontstaan in de DNA omtrent de terugroepingszaak van de 2 overlopers van de PL. Deze was zo hevig dat de tweede ronde van de begrotingsbehandeling van de regering niet kon worden voortgezet. De bedoeling was dat gisteren de begroting na een marathonsessie zou worden aangenomen. De reden van het tumult: bij de rechter is een document overgelegd door De Nationale Assemblee, waarin zou zijn aangegeven dat de PL uit 2 fracties bestaat. De vraag rijst in deze of het de PL moet zijn die formeel moet aangeven dat er 2 fracties zijn. Of moeten het de DNA-leden zijn die zelf aangeven dat ze in hun eigen partij een eigen fractie vormen? Kan deze fractie dan opgevat worden als een aparte fractie of als een der fracties van de PL? Moet de DNA zich over deze fractie niet uitspreken? Moeten de PL-structuren zich over deze fractie niet uitspreken? In de andere fractie zouden zitting hebben Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, de overlopers van PL. Er zijn stukken overgelegd in de rechtszaal die afkomstig zijn van de DNA waarin dit vastgesteld staat. De DNA-voorzitter zegt dat het geen officiële stukken van de vergaderingen van de openbare of huishoudelijke vergadering van DNA zijn, maar dat het gaat om een werkdocument van de griffie. De vraag rijst hier welke kracht en nu het stuk heeft in een rechtsgeschil. Een werkdocument behoeft niet te berusten op de waarheid of kan uitgaan van verkeerde assumpties. Is het daarom nodig om zoveel herrie te schoppen om een werkdocument van de griffie van DNA? Met welk oogmerk is het stuk overgelegd aan de rechter. Volgens de PL gaat het om vervalste stukken. Vervalste stukken zijn stukken met een valse handtekening of leugens. Ook kan het gaan om vervangingen en correctie of aanvullingen en mutaties die aangebracht worden in aanvankelijk authentieke documenten. Bij vervalsingen spelen ook een rol de grafische bewerkingen en reproducties.
De PL-voorzitter heeft in een fractieleidersoverleg aangegeven dat de stukken zijn vervalst. Er zou nooit een besluit genomen zijn dat de PL uit 2 fracties bestaat. Wie moet het besluit nemen? Dat wordt niet gezegd door de PL-voorzitter. Is er dan een ander besluit? En wat is dat besluit dan? Als de PL aangeeft dat haar fractie bestaat uit 3 personen en de overige 2 DNA-leden beweren dat ze PL’ers zijn, hoe moet dan deze groep van 2 overlopers worden aangeduid. De PL-voorzitter zou naast valse ook praten over ‘onjuiste documenten/vanuit DNA opgemaakt en afgegeven aan de advocaat van de DNA-voorzitter. Onjuiste documenten zijn documenten die niet de waarheid vertellen, maar wel zijn opgemaakt door een persoon die bevoegd is soortgelijke documenten op te maken. Een onjuist document kan ook zijn een document, dat ter zake geen werking en nut heeft. De PL-voorzitter bedoelt kennelijk onjuistheid in de eerste betekenis.
De situatie in DNA liep zodanig uit de hand dat de DNA-voorzitter genoodzaakt was om de PL-voorzitter uit de zaal te zetten. Op de radio hebben bellers ook aanstoot genomen aan het gedrag van een vrouwelijke NPS’er in het geheel. Over het algemeen moet over deze NPS’er wel gezegd worden dat ze heel gericht en relevant de correcte vragen stelt aan de ministers. Daarbij heeft ze heel sterk de neiging om haar academische kennis te gebruiken. Daarbij is het bijna niet voorgekomen dat ze de vinger wijst naar politieke opponenten of steekjes onder water geeft. In het betreffende document waar de verschillende fracties in de DNA worden aangegeven, daterend van 28 juli 2015, zien wij dat er twee fracties zijn met de aanduiding ‘Pertjaja Luhur (PL)’. De vraag rijst in deze hoe anders deze 2 groepen die apart functioneren, moeten worden aangeduid. Op het moment dat het document wordt opgemaakt zijn de 2 overlopers nog lid van de partij. Althans een royement zou worden betwist. Men zou aangeven dat de mensen nog PL’ers waren, maar onderdeel zijn van een beweging binnen het geheel. Nu is die situatie enigszins gewijzigd. De bevoegde structuren hebben de 2 overlopers teruggeroepen. Op termijn zullen ze dus geen PL’er zijn. Hun collectiviteit moet een aanduiding krijgen, hoe moet dat formeel worden aangeduid?
Op het eerste oog leek alles gisteren een storm in een glas water. Het overleggen van de stukken leek niet bedoeld met een bepaald oogmerk om de besluitvorming ten aanzien van de terugroeping te beïnvloeden … of juist wel? Uit het stuk zoals het ter beschikking is, blijkt niet dat het een formeel karakter heeft en een officieel document is van de DNA zelf. Op zich was er dus niet veel aan de hand, waarvoor de regering belet moest worden haar antwoorden te geven. Het was verloren tijd in DNA.

error: Kopiëren mag niet!