Anton Paal brengt aanpassingsprogramma ter discussie

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Palu-parlementariër Anton Paal heeft in de tweede ronde van de begrotingsbehandelingen aan de minister van Financiën gevraagd om het parlement te doen toekomen het aanpassingsprogramma dat de regering momenteel aan het doorvoeren is. Hierbij citeerde hij uit een persbericht van het ministerie, waarin is aangegeven dat de regering sinds het aantreden op 12 augustus 2015 bezig is met het uitvoeren van een aanpassingsprogramma met toenemend succes. Volgens dit bericht zouden deze hervormingen gericht zijn op hogere economische groei en werkgelegenheid, effectiviteit en financierbaarheid van het sociale beschermingsstelsel die mogelijk in aanmerking komen voor technische bijstand op kosteloze basis van het IMF. Volgens Paal is in geen van de DNA-vergaderingen door de regering of de minister van Financiën een programma gepresenteerd, dat voldoet aan de kwalificatie “aanpassingsprogramma”. Hij plaatste kanttekeningen bij de kwalificatie “het eigen aanpassingsprogramma van de regering”. In het persbericht van het ministerie van Financiën is namelijk aangegeven dat het IMF zich over de voornemens van de regering nog moet uitspreken alvorens besluiten kunnen worden genomen over de effectiviteit van deze voornemens en de mate waarin en de voorwaarden waaronder het IMF ondersteuning zal verlenen. In hoeverre kan je dan nog spreken van een eigen aanpassingsprogramma, vroeg Paal zich af.
In de eerste ronde had Paal aangegeven geen voorstander te zijn van een structureel aanpassingsprogramma volgens het IMF. Hij pleitte voor een allesomvattend structureel hervormingsprogramma. Paal: “De discussies over de huidige crisis worden gedomineerd zo niet beheerst door financiële en monetaire issues. Men gaat er naar mijn gevoel ten onrechte van uit dat wanneer er op meer of minder korte termijn een oplossing zal zijn gevonden voor onze monetaire problemen, dat daarmee de crisis zal zijn afgewenteld.”
Volgens de parlementariër gaat het ook om verdere vergroting van het nationale bewustzijn, waardoor tijdelijke tegenslagen niet automatisch leiden tot kapitaal vlucht; vertrouwenwekkend bestuur; ontwikkeling van de reële sector van onze economie met het accent op exportbevordering en deviezen genereren, waardoor de wisselkoers gemakkelijk kan worden verdedigd; ontwikkeling van de factor arbeid en het scheppen van hoogwaardige werkgelegenheid; een aanvaardbaar en vooral betaalbaar sociaal zekerheidstelsel; orde en veiligheid en de beleving van kunst, cultuur, sport en spel.
Paal gaf tenslotte aan dat de gepresenteerde begrotingen “niet reëel en niet realistisch” zijn. Niet alleen omdat in de presenteerde begrotingen de nieuwe officiële wisselkoers niet is verwerkt, maar ook omdat de nieuwe officiële wisselkoers inmiddels is achterhaald. Bovendien, bij bestudering van de begrotingen zijn er geen indicaties dat de regering voornemens is de hierboven aangegeven hervormingen structureel ter hand te nemen. Hij zegt met de beste instelling van huis te zijn gegaan om samen met het parlement en de regering te geraken tot een oplossing voor de problemen waarvoor Suriname staat.
“De antwoorden van de regering in de eerste ronde geven mij echter geen reden om te juichen. Ik hoop van ganser harte dat ik in de presentatie van de regering in de tweede ronde aanleiding zal kunnen vinden om het te voeren beleid te ondersteunen”, aldus Anton Paal.

error: Kopiëren mag niet!