Een leider moet humaan bewogen zijn

Het blijkt dat er vanwege een aanmerkelijk tekort aan financiële middelen de overheid niet op kort termijn aan haar financiële verplichtingen jegens derden kan voldoen. Het is belangrijk te beseffen dat door middel van belastinginningen de staat inkomsten verwerft ten behoeve van de staatshuishouding. Om dan de staatsschatkist te kunnen versterken, is de overheid ertoe overgegaan om respectievelijk de brandstofprijs, water- en elektriciteitstarieven te verhogen. Dit waarschijnlijk met de bedoeling om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Er zijn namelijk enkele personen die in de wandelgangen en via de media intensief kritiek leveren op de bovengenoemde verhogingen. Maar anderzijds hebben anderen het volle begrip voor deze noodzakelijke maatregelen die de overheid momenteel dient te treffen voor een beter Suriname. De overheid heeft namelijk op een correcte wijze aan de samenleving kenbaar gemaakt dat de staat momenteel over schaarse financiële middelen beschikt om de staatshuishouding adequaat te kunnen bekostigen. Het is dan allicht te begrijpen dat de overheid genoodzaakt is de nodige maatregelen te treffen om middelen te verwerven teneinde te kunnen voldoen aan haar financiële verplichtingen jegens derden. Het is belangrijk dat het overheidsapparaat ook een bijdrage levert aan uitgave beperking. In voorgaande jaren werd er aan ambtenaren en/of landsdienaren die het beheer voerden over have en goed van de staat geboden om die als het eigen goed te beheren. Dit hield natuurlijk zoveel in dat alle objecten toebehorende aan de overheid naar behoren dienen te worden beheerd en onderhouden. Maar doordat de politiek in haast alle gelederen is doorgedrongen, zijn structuren die er bestonden waarschijnlijk bewust of onbewust verzwakt of opgeheven. Dit getuigt namelijk de wantoestanden die voorheen en thans binnen sommige parastatale bedrijven plaatsvinden. Vele van deze bedrijven zijn hierdoor inmiddels vergaan. Het is bekend dat sommige van die bedrijven geleid werden door politici. Er wordt thans in het openbaar veel kritiek geleverd over corruptieve handelingen binnen de overheid en wel door overwegend politici. Vreemd is het echter dat juist enkele van die politici ongetwijfeld heel goed weten dat de corruptie die voorheen werden gepleegd veel meer is geweest dat wat tegenwoordig mogelijk nog plaatsvindt, proberen thans om geloofwaardig over te komen bij het publiek. Zij hebben toen nooit in het openbaar enige kritiek geleverd over die daden. Ik ben namelijk vanaf het begin van 1947 tot en met eind 1982 als accountant-assistent werkzaam geweest bij de Centrale Landsaccountantsdienst en heb op haast alle ministeries controlewerkzaamheden mede-verricht. Ik ben dus hierdoor veel te weten gekomen. Ik had namelijk een keertje de opdracht om de financiële kas van de toenmalige Nationale Militaire Raad aan de Wilhelminastraat te gaan controleren. Er werd daarbij door mij geen wanbetaling en of kastekort geconstateerd. Indien de huidige president van Suriname de nodige ondersteuning krijgt van de raad van ministers en andere naaste medewerkers, is het verwachtbaar dat de bestedingen met betrekking tot de staatshuishouding op een correcte wijze zullen geschieden. Van leiders die humaan bewogen zijn, mag worden verwacht een evenwichtige sociale maatschappij te zullen willen scheppen. De medewerking van het volk is hiervoor natuurlijk onontbeerlijk.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!