Tahdil: ‘Algemene beginselen behoorlijk bestuur even belangrijk als regelgeving’

TahdilEx-jeugdparlementariër Kajal Tahdil heeft onlangs met succes haar masterthesis met als titel ‘Het toepassen van algemene beginselen van behoorlijk bestuur bij het opleggen van tuchtstraffen binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren’, verdedigd en verkreeg daarbij de titel van master of law, meer bekend als meester in de rechten. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan ook wel bekend als de abbb’s.
Tahdil gaf tijdens haar presentatie onder andere aan dat als gelet wordt op de ontwikkelingen in de jurisprudentie en doctrine betreffende de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, geconcludeerd kan worden dat deze beginselen even belangrijk zijn als regelgeving. Vooral bij het nemen van bestuursbesluiten spelen deze beginselen een belangrijke rol, aangezien zij aangemerkt kunnen worden als ongeschreven rechtsregels die dienen als toetsingsmaatstaf voor beroepsorganen. Het komt volgens haar ook vaak voor dat de Staat Suriname voor het gerecht wordt gesleept in ambtenarenzaken, waarbij vernietiging van bestuursbesluiten wordt geëist, wegens strijdigheid met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Niet alleen penitentiaire ambtenaren, maar ook andere ambtenaren slepen de Staat voor de rechter. Uit dit specifiek onderzoek is volgens Tahdil gebleken dat er nog geen sprake is van adequate toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het gaat om het opleggen van tuchtstraffen aan penitentiaire ambtenaren.
Gelet op de beleidsvrijheid, die het bevoegd gezag heeft als het gaat om het opleggen van tuchtstraffen aan penitentiaire ambtenaren, is het van belang dat er beleidsregels vastgesteld en gepubliceerd worden. Beleidsregels waarin het in acht nemen van deze beginselen geïncorporeerd is. Het consistent toepassen van deze regels zou volgens haar kunnen leiden tot verbetering van de kwaliteit van het bestuur en kunnen verwijten als onbehoorlijk bestuur, willekeur en machtsmisbruik voorkomen worden. Verder is het van belang dat degenen die belast zijn met de voorbereidingen van bestuursbesluiten ter zake het opleggen van tuchtstraffen, voldoende kennis bijgebracht wordt om te werken met de vast te stellen beleidsregels. Tot slot gaf Tahdil ook als aanbeveling mee dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die reeds diepgaand uitgewerkt zijn in de doctrine en (vooral) in jurisprudentie, gecodificeerd moeten worden, zodat zij gelden voor alle bestuursbesluiten. De codificatie is ook van belang voor de toegankelijkheid van deze beginselen. Met dit onderzoek hoopt de student een bijdrage geleverd te hebben aan de verbetering van besluitvorming door het bestuur in het algemeen en in het bijzonder als het gaat om het opleggen van tuchtstraffen.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!