Advocaten betwisten rol rechterlijke macht bij besluiten DNA

De advocaten Jennifer van Dijk-Silos en Gerold Sewcharan hebben mondeling afgepleit in de zaak die de Pertjajah Luhur (PL) tegen parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft aangespannen. Beide raadslieden betwisten de rol die de rechterlijke macht heeft met betrekking tot besluiten die door De Nationale Assemblee (DNA) worden genomen. Volgens van Dijk-Silos, die voor dochter Nailah van Dijk waarnam, moet in alle gevallen rekening gehouden worden met de trias politica gedachte, waar de zelfstandigheid van DNA wordt weergegeven. Zij haalde aan dat de Staat Suriname één en ondeelbaar is, waardoor de rechter onbevoegd is kennis te nemen van onderhavige zaken. Aangezien Geerlings-Simons door de PL voor de rechter is gesleept, betekent het dat het parlement voor de rechter moet verschijnen. “De civiele rechter bezit in geen enkel geval het recht om het parlement te veroordelen”, benadrukte de advocaat. De DNA-voorzitter is slechts de uitvoerder van de besluiten van het orgaan. Zelfs al zou de DNA-voorzitter veroordeeld worden om de twee leden de toegang tot het college te ontzeggen, zijn er geen gevolgen omdat er geen dwangsom vastzit aan de eis.
Te vroeg teruggeroepen?
Van Dijk-Silos benadrukte dat het parlement reeds eerder al beslist heeft dat de terugroeping van de twee PL-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet op de juiste wijze is geschied. Volgens haar is de terugroeping gedaan, toen deze twee leden niet toegelaten waren als volksvertegenwoordigers. Bovendien zou de PL ook niet gerechtigd zijn dat te doen, omdat zij ten tijde nog in V7-verband zat. Zij betwist of de beslissing van de partijraad inderdaad door bevoegde leden is genomen. Wat dit betreft, vindt zij de namen van de leden nergens terug. De V7 zou de twee PL’ers moeten terugroepen. Terugroeping kan volgens haar pas geschieden wanneer toegelaten assembleeleden door hun partij worden geroyeerd, een aparte fractie vormen of naar een andere partij overlopen. De leden zijn noch geroyeerd noch overgelopen naar een andere partij. Daarnaast is er formeel nog geen sprake geweest van fractievormingen binnen DNA. Het ordereglement schrijft voor dat dit op een speciale vergadering aan de DNA-voorzitter wordt kenbaar gemaakt. Van Dijk-Silos vindt dat in het inleidend rekest niet aangegeven is dat V7 is ontbonden, dat is pas later naar voren gebracht door Sewcharan. Zij vroeg rechter Alida Johanns om de eiser niet ontvankelijk te verklaren c.q. het verzoek af te wijzen c.q. haar zelf onbevoegd te verklaren als kortgedingrechter.
Sewcharan voerde aan dat hij de verweren van de tegenpartij reeds voorzien had. Hij vindt wel dat de rechterlijke macht bevoegd is om kennis te nemen over deze zaak. Volgens hem wordt er al over volksvertegenwoordigers gesproken op het moment dat zij door het volk zijn gekozen. De terugroeping is ook conform de wettelijke regels geschiedt. De advocaat legde de originele stukken aan de rechter voor, waaruit bleek dat de V7-combinatie op 25 juni is ontbonden. Op grond hiervan was de PL wel bevoegd om op dezelfde dag nog haar twee leden terug te roepen. Zoals alle wetten die door de regering en DNA tot stand worden gebracht, verwacht hij dan ook dat de rechter de terugroepwet zal toetsen, omdat deze haar basis vindt in de grondwet. In zijn pleidooi heeft hij merendeels gebruik gemaakt van de memorie van toelichting van de terugroepwet. Johanns zal maandag een uitspraak in deze zaak doen. Vanwege het spoedeisend karakter van deze zaak moet het vonnis voor dinsdag 14 juli komen. Dat is de datum waarop de verkiezing van de president en vicepresident in het parlement plaatsvindt.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: