Heilige maand Ramadan

De maand Ramadan is die, waarin de Koran als richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten (H.Q. 2:185). O gij die gelooft, blijft geduldig en spoort anderen aan volhardend te zijn en blijft op uw hoede en vreest Allah, opdat Gij zult slagen (H.Q. 3:200). “Je ziel is je tuin. Wat je hierin zaait zal je oogsten. Negatieve gedachten zijn als vergif in je tuin. Ban ze volledig uit! Bemest je tuin met positieve gedachten. ” De Ramadan vormt voor miljoenen moslims over de gehele wereld een uitnodiging voor een ‘diepgaand gewetensonderzoek’ in zichzelf. Dit jaarlijkse vastenritueel is voor de moslims een spirituele verdieping. De essentie van de Ramadan is de ervaring dat men zijn/haar lichaam ook anders kan voeden dan alleen door te eten. Bidden, mediteren, brengt je in contact met je Schepper en in dat contact ligt de wezenlijke voldoening.
De periode van de Ramadan is een uitstekende gelegenheid om feitelijke macht uit te oefenen over onze eigen geestelijke en emotionele gevoelens, waardoor ons spiritueel zelfvertrouwen enorm in kracht toeneemt. Samen honger voelen versterkt ook de behoefte om andere dingen in het leven van alledag samen te delen. Wij moeten Allah dankbaarheid betuigen dat Hij ons gezondheid, kracht en wijsheid heeft geschonken zodat wij ook dit jaar weer onze godsdienstige plicht n.l. ‘het vasten’ met veel overgave te kunnen voldoen.
In de Heilige Koran (2:183) lezen we: “O gij die gelooft, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen voor u werd voorgeschreven, opdat gij u zult hoeden voor het kwaad” en verder lezen we “Allah wenst u gemak en geen moeilijkheden en Hij wenst dat gij het aantal vol maakt (29 of 30 dagen) en dat gij de grootheid van Allah verheerlijkt, omdat Hij u geleid heeft en omdat gij Hem danken zult.” Het is de plicht van iedere moslim om te vasten en het is ook een uitdrukkelijke wens van de Allerhoogste dat deze plicht nagekomen wordt. Een belangrijk streven binnen de Islam is om niet alleen vrede met zichzelf, maar ook vrede, welzijn, rust, stabiliteit, ontwikkeling en gelijkwaardigheid van alle individuen en naties onderling te bereiken. En het vasten is hiervoor het middel bij uitstek. Een maand lang vasten, hetgeen de Islam voorschrijft, wordt jaarlijks door de vastende met vreugde en met open armen verwelkomd. Deze maand brengt de moslims heel veel zegeningen, beloningen, saamhorigheid, verdraagzaamheid, begrip en tolerantie. Dag en nacht wordt getracht van de vele voordelen van deze zegenrijke maand te profiteren door bijvoorbeeld het gericht verrichten van gebeden, recitatie uit de Heilige Koran, het geven van aalmoezen, helpen van mensen in nood. Door het vasten wordt bij de welgestelde mensen het besef gekweekt dat er miljarden mensen op aarde leven en wonen die het moeilijk hebben dagelijks aan voedsel te komen, waardoor een situatie wordt gecreëerd, dat arm en rijk, jong en oud in de ogen van Allah, een gelijke behandeling genieten. Het vasten is een Goddelijke plicht en geen wereldse zaak. De moslim vast om zich geestelijk, lichamelijk, zedelijk te verbeteren en zijn levensstijl op een hoger peil te brengen om de noden van zijn medemens te leren begrijpen en respecteren en vooral de eenheid, saamhorigheid en liefde onderling te verstevigen.
De profeten Jezus (Mattheus 4:2-4) en Mozes (Escodus 34:28) vastten 40 dagen ter voorbereiding om Goddelijke openbaring te kunnen ontvangen. De farao’s vastten 3 dagen in de maand met tussenpozen om het lichaam te zuiveren en hun krachten te herwinnen. Hypocrates observeerde dat het vasten het beste middel was ter voorkoming van ziekten en dat eten tijdens de ziekte voeden van de ziekte zelf was. Pytagoras en Plato vastten ook 40 dagen, omdat zij ervan overtuigd waren dat dit hun hielp om hun geestestoestand te bevorderen.
Het vasten is de vierde zuil van de Islam. De maand Ramadan is de maand met bijzondere verering van Allah, de Almachtige en in hoge mate zegenrijk voor de gelovige. De mens is geschapen om Allah te vereren en te gehoorzamen. Hij moet zijn Schepper iedere dag, iedere nacht steeds gedenken. Het is voorwaar de grootste en unieke verdienste van de Ramadan dat de Heilige Koran, het Boek welke door de moslims erkend en betiteld wordt als te zijn het laatste boek van Goddelijke leiding in de wereld, in deze maand werd neergezonden. Zonder deze bron van rechte leiding zou de wereld een duistere, uitzichtloze plaats, een ware hel zijn gebleven. Wij zouden dan in een wereld leven waar er geen rechten voor onszelf zouden bestaan.
Het eigenlijke doel van het vasten is het ontwikkelen van vroomheid (Taqwa) in jezelf. Vroomheid is een zedelijke eigenschap, die voorkomt uit liefde voor Allah en vrees voor Hem. Het uit liefde en vrees voortvloeiende gevoel in ons hart en in onze geest is de vroomheid (Tawqa) de basis voor alle goede daden. Het behoedt ons voor het uitvoeren van kwade handelingen en het vermijdt bi ons alle boosaardige verlangens die in ons zouden opkomen. Het vasten is in de Islam een geestelijke discipline. Aan het vasten ligt ook een zedelijke discipline ten grondslag. De mens moet bereid zijn om de zwaarste ontbering te doorstaan en het scherpste bezoek te verduren dan toe te geven aan hetgeen hem niet veroorloofd is.
Het vasten heeft ook zijn sociale waarde, de bewoners van dezelfde buurt, rijk of arm, hoog en laag, worden dagelijks in de moskee verenigd op voet van gelijkheid en zo worden door het gebed, gezonde sociale verhoudingen geschapen.
Het vasten heeft ook een fysieke waarde. Een persoon leert door te vasten, te wennen om de moeilijkheden van het leven aan te kunnen. Op zich is het een praktische les met als doel zijn weerstandsvermogen te versterken.
Moge Allah ons allemaal genadig zijn en rijkelijk zegenen en ons de gezondheid, kracht en wijsheid schenken zodat wij onze vastenplicht kunnen vervullen en de goede doelen die wij allen nastreven, in alle eerlijkheid en oprechtheid kunnen bereiken. Algemeen bekeken is woensdag 17 juni a.s. de eerste vastendag binnen deze moslim-maand Ramadan.
Aan de hele Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de moslimbroeders en zusters, wordt alvast een gezegende maand Ramadan toegewenst.
Sjaak Abdul

error: Kopiëren mag niet!