VRTS verwelkomt wijziging Auteurswet van 1913

dblogoMet de unaniem aangenomen wijzigingen in de Wet Auteursrecht van 1913 in de Nationale Assemblee op 13 maart 2015, is een einde gekomen aan de jarenlange maatschappelijk onrust in Suriname rondom muziekauteursrechten. Zoals bekend is aan een auteursrechtenorganisatie in 2005 vergunning verleend om de rechten van burgers die creatieve werken tot stand brachten, te beschermen tegenover de gebruikers van de creatieve werken, en een vergoeding voor het gebruik van die werken te vragen. Helaas zijn door o.a. een onjuist gebruik van dit vehikel, de beoogde doelen niet bereikt. De Vereniging van Radio-en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) is enigszins gerustgesteld met de wijzigingen in de Auteurswet van 1913, waarmee een tijdelijke voorziening is getroffen om te voorkómen dat o.a. omroepbedrijven op de veiling terecht komen en dat showpromotoren worden ontmoedigd om populaire internationale artiesten naar Suriname te brengen.
Deze voorziening geeft producenten van creatief werk de gelegenheid om zich verder te organiseren en te bewerkstelligen dat voor gebruik van hun beschermde werken door derden, een redelijke vergoeding (royalties) wordt ontvangen.
De verwachting wordt uitgesproken dat in de komende maanden door inspraak en intensief overleg tussen alle actoren alsook consultatie van ter zake deskundigen zowel nationaal als internationaal, de Wet Auteursrecht structureel en operationeel zodanig wordt aangepast en ondersteund, dat zij voldoet aan de moderne inzichten rondom registratie en bescherming van het muziekauteursrecht, inning en besteding van royalties en terdege rekening houdend met de Surinaamse context.
De VRTS heeft altijd betoogd en blijft erbij, te willen betalen voor het gebruik van beschermde creatieve werken, indien er sprake is van redelijke tarieven die in onderling overleg zijn vastgesteld, en waarbij transparantie en ideële doelen worden nagestreefd.
De VRTS wenst de leiding, de leden en de ondersteunende deskundigen van De Nationale Assemblee haar dank te betuigen voor de voortvarendheid en de coöperatieve houding die is gedemonstreerd en die geresulteerd heeft in de goedkeuring van de wetswijzigingen waarmee aan willekeur een halt is toegeroepen en waarmee ordening, transparantie en maatschappelijke rust wordt bevorderd .
Met dit resultaat is wederom bewezen dat oppositie- en coalitieleden in nationaal belang intensief kunnen samenwerken om belangrijke prestaties voor land en volk neer te zetten.
Paramaribo, 14 maart 2015
Het bestuur van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS),
Namens deze,
A.Lall Mohamed – voorzitter
W.Duttenhofer jr. – secretaris

error: Kopiëren mag niet!