Sasur mag weer optreden

dblogoKantonrechter Alida Johanns heeft Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) in het gelijk gesteld. De intrekking van de beschikking van Sasur door de minister van Justitie en Politie op 17 mei 2013 is door de rechter met onmiddellijke ingang opgeschort. Sasur mag doorgaan in het verlenen van bemiddeling inzake muziekauteursrecht, zoals gewijzigd bij beschikking van de minister van Justitie en Politie van 17 mei 2006 no. 7704 (SB 2006 no. 5B), totdat over de rechtmatigheid van die intrekking door de bodemrechter is beslist. Tot tweemaal toe is de beschikking ingetrokken en beide keren is de Staat in het ongelijk gesteld.
Intrekkingsgrond beschikking is ondeugdelijk
Sasur heeft als grondslag aangevoerd dat de intrekking van de toestemming onrechtmatig is jegens haar en derhalve de beschikking, waarin de intrekking is vervat, moet worden opgeschort totdat de bodemrechter over de rechtmatigheid van die intrekking heeft geoordeeld. Als grond is in de intrekkingsbeschikking genoemd ten eerste dat Sasur geen bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt na de kort geding procedure. Dat bij het verlenen van de beschikking van de minister van Justitie van 21 april 2005 heel veel ruis in de samenleving is ontstaan nadat Sasur met haar activiteiten is aangevangen. Ten derde dat nadat die toestemming bij beschikking van 17 mei 2006 no. 1704 voor onbepaalde tijd werd verleend, tumult binnen de Surinaamse samenleving is ontstaan en nog voortduurt. Aangehaald werd dat het de taak van de minister van Justitie en Politie is om op grond van artikel 16 van de Grondwet, waarbij een ieder recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid heeft, deze te garanderen. Verder dat artikel 42 van de Grondwet bepaalt dat de wet onder meer het algemeen belang met name de openbare orde waarborgt en dat gegronde vrees bestaat dat door het aanhoudende tumult de veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht. Verder dat het noodzakelijk zou zijn ter garandering van ieders veiligheid, de verleende toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De kantonrechter begrijpt uit het verweer van de Staat dat zij zich erop beroept dat zij de plicht heeft voor de veiligheid in de samenleving zorg te dragen en het op grond daarvan legitiem was de toestemming in te trekken.
Staat treedt op naar willekeur
Een dergelijke opvatting, dat de Staat zich niet hoeft te houden aan de wettelijk voorgeschreven grond, en mag intrekken om willekeurige niet in de wet opgesomde redenen die de Staat aanwezig acht, is strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod op willekeur, stelt de rechter. Daarbij is het niet gebleken dat de Staat over deze redenen voor intrekking van de toestemming eerst met Sasur overleg heeft gepleegd, hetgeen ook in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het hoorbeginsel. De kantonrechter overwoog dat nu Sasur met Surinaamse auteurs en met buitenlandse muziekauteursrechtenorganisaties overeenkomsten heeft om te bemiddelen over muziekauteursrechten, Sasur voldoende belang heeft aangetoond voor de toestemming om te bemiddelen. Vanuit de media wordt begrepen dat het ministerie van Juspol in beroep zal gaan tegen dit vonnis.

error: Kopiëren mag niet!