Mahatma Ghandi en geweldloosheid

India met naar schatting 1,129 miljard inwoners (2007) heeft op een na het hoogste bevolkingsaantal ter wereld. In India wordt Mahatma Gandhi de “vader van de natie” genoemd. In Geneva (Zwitserland) staat op het plein voor het United Nations hoofdkwartier voor de mensenrechten een groot beeld van Gandhi in kleermakerszit. Mohandas Gandhi is in India geboren en in Londen (Engeland) opgeleid tot advocaat. Toen Gandhi in Bombay in 1915 aankwam, was hij bijna 22 jaar voortdurend in Zuid-Afrika geweest en had twee korte bezoeken aan zijn geboorteland gebracht. Gandhi was vijfenveertig jaar oud toen hij als politiekactivist en nationalist zijn sociale actievoering tegen Engeland begon om de staatkundige onafhankelijkheid van India te realiseren. Hij begon met zijn Satyagraha- techniek te hanteren voor sociale- politieke actievoering en campagnes. Gandhi verwierp gewelddadige “oplossingen”. Geweld kan nooit een einde maken aan geweld. . Zoals voor alle levensleren geldt voor Gandhi’s benadering dat eenvoud en soberheid het kenmerk van het ware is. De methode van politieke-sociale strijden die Gandhi op grond van aloude spirituele principes, ontwikkelde was er in feite op gericht om polarisatie zoveel mogelijk te beperken en daardoor geweld te voorkomen. Satya betekent waarheid, graha betekent vasthouden of kracht, krachtig nastreven. Waarheid is voor Gandhi hetzelfde als God en liefde. Hij wees zowel het communisme als het kapitalisme af. Gandhi pleit duidelijk voor evenwicht tussen het materiële en het geestelijke. Hij wees rivaliteit tussen religies af. In zijn leven verwerkelijkte hij in hoge mate de idealen van alle grote religies, die volgens hem in wezen op hetzelfde neerkwamen. Fanatisme, dogmatisme en bekeringsijver verwierp hij. In plaats van mensen te bekeren achtte hij het zinvoller hen de waarden van hun eigen religie beter te doen verwerkelijken, waardoor ze tegelijk ook de waarden van alle religies zoden verwerkelijken. Van zichzelf zei hij: “ ik ben Christen, Hindoe, Moslim en Jood….” Verder leefde hij celibatair sinds hij zijn satyagraha campagnes begon. Gandhi’s hele leven was eigenlijk een experiment gericht op verbetering van zichzelf en van de samenleving. Gandhi bleef trouw aan zijn eigen Indiase traditie, waarin volgens hem de beginselen van het Christendom evenzeer aanwezig zijn als in het Evangelie..”Ik heb geen verschil kunnen ontdekken tussen de Bergrede (Evangelie) en de Bhagavad Gita …” Zijn autobiografie gaf hij de titel ”The history of my experiments with truth”…. Het idee achter Satya is dat alleen waarheid bestaat. Kwaad, onrecht, haat , zo redeneerde Gandhi, bestaan slechts voor zover wij ze steunen; zij hebben geen eigen bestaan. Zonder onze medewerking, bedoeld of onbedoeld, kan het onrecht niet voortbestaan. Zolang een volk onderdrukking, uitbuiting en corruptie accepteert, blijven zowel onderdrukker als onderdrukten verstrikt in onrecht. Maar weigeren de onderdrukten eenmaal deze relatie te aanvaarden, weigeren zij eraan mee te werken, dan zijn zij reeds vrij….
Leendert Doerga

error: Kopiëren mag niet!