Het tramproject: populistisch of realistisch?

Men hecht anno 2015 haast geen geloof meer aan grote projecten, vooral niet als ze kort vóór de verkiezingen worden geïnitieerd! De bouw van de twee bruggen tijdens de periode Jules Wijdenbosch hebben toen ook zaken anders laten uitzien en voor de nodige heisa gezorgd. Toen zou het ook populistisch en zonder enige waarde zijn. Vandaag de dag zien we hoeveel profijt het volk ervan heeft. De beide bruggen hebben ontwikkeling gebracht over vrijwel de gehele kustvlakte. Wie durft het bestaan van de bruggen nog als een nadeel voor Suriname aan te halen en waarom was het toen wel gelukt om het te realiseren?
Het is alom bekend, dat elke voorziening in de infrastructuur ingrijpende fysieke veranderingen met zich meebrengt. Dat bepaalde situaties zondermeer aangepast moeten worden is vanzelfsprekend.
Wat de aanleg van de spoorbaan betreft, dient gewerkt te worden aan de verbetering van het wegennet en aan de ontwatering van bepaalde gebieden.
Maar om een goed beleid te voeren, moet men goede keuzes kunnen maken die bovendien essentieel zijn.
Het actiecomité tegen het tramproject is zeer teleurgesteld na het gesprek met dhr. Eddy Jozefzoon (citaat 29 nov.’14 ). Het is raadzaam dat Jozefzoon, die geen techneut is, een open oor heeft voor de adviezen c.q. voorstellen van het comité. Hij zegt dat de lening van 130 miljoen Euro tegen een lage rentepercentage wordt verstrekt. Echter geeft hij niet aan hoe hoog of hoe laag het percentage wel is! Indien het beoogde project goed uitgevoerd wordt, zal dat in de toekomst inderdaad een verbetering betekenen. Tevens zal het voor het toerisme een pluspunt zijn.
Door destabiliserende pogingen en door geen gehoor te geven aan critici zal het jammer zijn dat zo’n gigantisch project niet gerealiseerd kan worden.
Een dringend beroep wordt gedaan op de beleidsmakers: sta open voor de adviezen, wensen en grieven van het actiecomité!
Het zal goed zijn om, als het project eenmaal gerealiseerd wordt, het in de naaste toekomst door te trekken naar de JAP-luchthaven.
Politici en critici kunnen gelijk hebben inzake onduidelijkheden en problemen die rond dit groot project zullen ontstaan, z.a. de aflossing, onderhoud etc. Dit alles kan wel aan de kaak worden gesteld als er normaal vergaderd kan worden door quorum te verlenen en te eisen dat bepaalde onderwerpen op de agenda worden geplaatst. Zodoende kunnen de belangen van het volk beter worden behartigd in plaats van om elders je misnoegen te uiten.
Laten we ervoor waken dat het tramproject geen show- of een populistisch project wordt en hetzelfde lot beschoren zal zijn als de treinen in West – Suriname !
Tenslotte mag nadrukkelijk gesteld worden dat alle projecten overeenkomstig onze regelgeving op behoorlijke wijze begroot moeten worden, zodat die in DNA bepaalde afwegingen kunnen krijgen bij de behandeling en goedkeuring van de begroting.
Men dient verantwoord te werk te gaan en in geen geval ad hoc beslissingen te nemen omwille van politieke redenen!

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!