Suriname voor een betere toekomst

Het jaar 2014 werd enkele dagen geleden traditioneel afgesloten. Velen hebben dat ongetwijfeld op een prettige wijze gedaan. Maar er zijn zeker ook anderen die vanwege nare herinneringen en of onaangename voorvallen zulks op een minder prettige wijze hebben moeten doormaken. Hopelijk wordt 2015 ook voor hen wel een voorspoedig jaar. De maand december wordt beschouwd als een bijzondere periode om zich middels smeekbeden te richten tot de Schepper van hemel en aarde teneinde genade en bescherming van Hem te mogen ontvangen. Er zijn vele mensen in deze samenleving die denken dat alleen door te bidden genade van de Heer kan worden verkregen. Dat is van uit mijn optiek bekeken niet helemaal juist. De beste resultaten haal je wanneer het gedrag en de leerstelling van mensen op aarde parallel lopen met de wil van de Schepper. Hij heeft om zijn volmaakte schepping adequaat te kunnen inrichten wetten en geboden voor de mensen op aarde gemaakt. De mens moet die wetten naleven. Hierover staat in de Bijbel: “Wie naar Mij luistert, zal geen ziekte kennen en geen honger lijden. Ik laat Mijn engel voor u uitgaan en uw vijanden verdrijf Ik voor u uit. Tussen Mij is er geen. Ik ben God en niemand meer.” Naar aanleiding van deze uitspraak en de grote onvrede momenteel op aarde met daarnaast het uitbreken van vele ongeneselijke ziektes onder de mensen moet dit gegeven en deze uitspraak stellig ter overdenking worden genomen.
Over pakweg 5 maanden en wel eind mei 2015 zullen alle stemgerechtigden hun vaderlandsliefde moeten tonen door een bewuste keuze te maken uit de vele gegadigden die zullen meedingen naar het lidmaatschap van De Nationale Assemblee. Zij zullen naar voren worden geschoven om als stem van het volk, in hun hoedanigheid als volksvertegenwoordigers van Suriname, richting te helpen geven aan de ontwikkeling van ons land. De samenleving gaat op zijn eigen wijze aangeven rijp te zijn voor eventuele veranderingen, verbeteringen in de ontwikkeling van ons allen zo geliefd Suriname. Het volk was in voorgaande decennia volledig aan de willekeur van politici die de regeermacht in handen hadden, overgelaten. De toekenning van grote lappen grond alleen aan partijgenoten en familieleden mag bij deze zeker als tekenend voorbeeld worden genoemd. Een voorbeeld van hoe het juist niet moet. Deze personen die de macht in eigen handen hadden verhieven zich boven alle vormen van controle en kritiek van derden. Door gretig misbruik te maken van de mogelijkheden die de democratie hen heeft geboden is het hen gelukt om al het mogelijke voor zichzelf eruit te halen en hebben zij daardoor veel welvaart verworven die ze in feite niet hebben verdiend. Gelukkig dat er momenteel vanwege de overheid een sterke hervormingsbeleid plaats vindt, zodat alles weer, zij het beetje bij beetje op het juiste spoor belandt. Het oude politiek denken blijkt thans plaats te maken voor betere tijden. Politici aan beide kanten van de politieke arena komen op momenten als deze tot inkeer. Maar let wel, indien er teveel politieke partijen deelnemen aan de regeermacht komt de ontwikkeling van Suriname inhet geding en zullen er averechtse gevolgen daaruit voortvloeien. Ook dat moeten wij juist niet hebben. “Regeren is vooruit zien, en waakzaamheid is geboden.” Het huidige ontwikkelingsbeleid van de regering geeft een gevoel van vertrouwen voor een verbeterde economische ontwikkeling voor de toekomst. Wijze overheden zullen ongetwijfeld nieuwe inkomstenbronnen en ook bronnen voor andere baten creëren door te investeren in belangrijke zaken. Er wordt ook in deze huidige situatie kritiek uitgeoefend op het investeringsbeleid van de regering. Een regering die haar beleid hoofdzakelijk gericht heeft op het oppotten van geldmiddelen zal helaas geen adequate economische ontwikkeling kunnen bewerkstelligen voor land en volk. Om een land op een evenwichtige wijze en goed tot ontwikkeling te kunnen brengen is het noodzakelijk dat het volk het volste vertrouwen heeft in de leiders van het land. En dat kan alleen worden verkregen door correcte handelingen te plegen en adequate controle te hebben op het uitgestippeld ontwikkelingsbeleid van de regering. Alsnog een voorspoedige 2015 toegewenst aan land en volk.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!