Openbaarheid van Bestuur; wat houdt dat in? (slot)

Het ligt in de bedoeling van het Ministerie van Justitie en Politie de Ontwerpwet Openbaarheid van Bestuur spoedig bij DNA in te dienen. De procedure van indiening en behandeling duurt erg lang. Daarom dachten wij bij wijze van informatie aan de gemeenschap een kort overzicht van deze ontwerpwet te geven, waaruit de belangrijkheid daarvan blijkt.
De burger krijgt recht op informatie van de overheid. Door informatie kan hij meer inzicht krijgen in het overheidshandelen, en zo beter deelnemen aan de democratie en de
overheidsbesluitvorming. Deze en andere zaken worden daarin grondig geregeld.
Voor alle duidelijkheid dachten wij in sommige gevallen de methode van vraag en antwoord te hanteren.
a. Wat houdt deze wet in?
Deze wet regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt U meer inzicht krijgen in het overheidshandelen, en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. De overheid moet uit eigen beweging op allerlei manieren informatie verschaffen over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via het internet, door uitgeven van persbericht of communiqué, het verspreiden van folders en brochures, het doen van mededelingen in ARS (Advertentie Blad van Republiek Suriname). Voorlichting kost geld, maar voorlichting is nodig en is belangrijk voor elk land. De burgers hebben het recht te weten wat het Bestuur van het land in het algemeen belang doet voor de gemeenschap.
Als men iets anders of iets meer wil weten, kan men een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Overheidsinformatie is immers openbaar, tenzij deze wet bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.
b. Wie kan een Wob-verzoek doen?
Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.
c. Het wob-verzoek moet voldoen aan bepaalde inhoudelijke criteria. In de wet staat het als volgt:
Een Wob-verzoek is een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid dat gericht is tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.
Dit betekent het volgende:
– in een Wob-verzoek hoeft men in beginsel alleen het onderwerp aan te duiden waarover men informatie wenst te ontvangen, zonder dat men concrete documenten hoeft te benoemen. Het onderwerp moet wel nauwkeurig beschreven zijn in het verzoek;
– het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die dus ergens is vastgelegd. [Deze kunnen zijn geluidsbanden, films, etc.]
– het moet gaan om informatie, die onder het bestuursorgaan berust, m.a.w. waar het bestuursorgaan over beschikt;
– de informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, d.w.z. :
een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.
d. Aan wie kunt U een Wob-verzoek richten?
Het verzoek moet gericht zijn aan een bestuursorgaan, bijvoorbeeld een minister, een departementsdirecteur, een districtscommissaris.
Bij de openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Nationale Assemblée zullen zeker alle facetten van het ontwerp besproken worden, opdat meer duidelijkheid over openbaarheid van bestuur bestaat.
e. Er zullen kosten verbonden zijn aan de informatie. Het een en ander zal bij een lagere wettelijke regeling geregeld worden.
f. Hoe ziet het antwoord op een Wob-verzoek er uit?
Een bestuursorgaan heeft verschillende mogelijkheden om de gevraagde informatie te verstrekken, t.w:
– men krijgt een kopie of een andere weergave van de letterlijke inhoud van een document, geluidsband of film;
– men wordt uitgenodigd om de documenten, of geluidsband, etc. in te komen zien, waarbij indien nodig mondelinge toelichting gegeven wordt door de ambtenaar;
– men krijgt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document;
Bij het kiezen tussen de verschillende vormen van informatie moet het bestuursorgaan rekening houden met Uw voorkeur en met het feit dat de eigen werkzaamheden vlot door moeten kunnen gaan. In beginsel volgt het bestuursorgaan dus de uitgesproken of stilzwijgende voorkeur van de verzoeker, tenzij dit de vlotte voortgang van de werkzaamheden belemmert.
Vóór en na de goedkeuring en bekendmaking van de Wet Openbaarheid van Bestuur moet degelijke voorlichting naar de gemeenschap toe gegeven worden. Ook de ambtenaren moeten goed voorbereid zijn op de taken die voortvloeien uit deze wet. M.i. zal de wet in een dringende behoefte voorzien, mits men –vooral in de beginperiode- met tact en geduld de verzoeken der burgers behandelt. Vergeet niet: een landsdienaar is op de eerste plaats dienaar van het Land en nota bene staat hij/zij in een dienstbetrekking tot de overheid. En daarom wordt bij elke informatieverstrekking van hem verwacht: openheid, geduld, tact en verdraagzaamheid. Anderzijds verwacht hij een respectvol behandeling van het publiek!
Met dit artikel hebben wij enige openheid gegeven betreffende Openbaarheid van Bestuur.
Mr. André Saheblal

error: Kopiëren mag niet!