Een ontwikkelingslijn is noodzakelijk

De vooruitgang en de ontwikkeling van een land is in belangrijke mate afhankelijk van de richting die de overheid eraan wenst te geven. Zij schept de mogelijkheden en zij bepaald doorgaans zelf de prioriteiten. De nieuwe visie van de huidige regering met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Suriname heeft tot gevolg dat het vertrouwen in het ondernemerschap bij de Surinamers dat verloren dreigde te gaan, thans herwonnen is. De ontwikkeling van het land wordt tegenwoordig met veel meer wijsheid door Surinamers beoordeeld en ook ter hand genomen. Het model van de “achterbanpolitiek” die al jaren lang in Suriname werd gehanteerd, wordt thans geleidelijk aan terug gedrongen. Politiek heeft hoofdzakelijk te maken met de staatkundige gesteldheid van een land. Het geeft de gedragslijnen aan van een regering met betrekking tot de uit te voeren beleidsaangelegenheden. Het is een feit dat iedere volksvertegenwoordiger door het volk wordt afgevaardigd naar De Nationale Assemblee met de uiteindelijke bedoeling dat hij/ zij naar beste vermogen de belangen van het volk adequaat behartigt. Het is belangrijk te beseffen dat er in verband met de verdere ontwikkeling van Suriname ongetwijfeld nieuwe bevindingen en zienswijzen zichtbaar zullen worden. En deze zullen natuurlijk ook heel wat veranderingen met zich mee brengen. Een van de gevolgen hierbij kan ook zijn dat hier en daar offers gebracht moeten worden of enig nadeel kan ontstaan bij het hanteren van de huidige structuur van de desbetreffende gebieden. Maar toch zal prioriteit gegeven moeten worden vanwege het grotere belang dat er gediend wordt en welke steeds de vooruitgang van het land voor ogen moet houden. Suriname is te lang blijven steken op een te laag ontwikkelingsniveau. Het is immers erg belangrijk dat er nieuwe perspectieven worden geopend voor een verdere ontwikkeling van ons geliefd Suriname. Velen vinden het jammer dat er in Suriname, een land met zoveel potentie, en met zo weinig bevolking er toch nog sterke armoede voorkomt. De regering doet er momenteel alles aan om dit verschijnsel tot juiste en beheersbare proporties terug te brengen. Er wordt bijvoorbeeld intensief gewerkt aan het wegwerken van de grote achterstand in de toekenning van aanvragen van bouwkavels. Iedereen moet zijn deel hebben. Het niet hebben van een stuk grond waarop je kan bouwen en wonen en leven, is een fenomeen die tekenend is voor de armoede in het land. Hierop is er i het verleden heel veel kritiek geweest. Het is prettig te mogen constateren dat er momenteel veel meer vaart hierachter gezet wordt. Het uitgevoerde beleid gedurende de afgelopen decennia met betrekking tot de verdere ontwikkeling van Suriname op dit specifiek gebied, is zeer teleurstellend te noemen. Heel duidelijk is gebleken dat de verschillende overheden van toen niet een trend als ontwikkelingslijn hadden om het land binnen een bepaalde periode op een drastische wijze economisch weerbaar te maken voor iedereen. We weten allemaal dat de eens zeer bloeiende staatsbedrijven inmiddels verloren zijn gegaan. Ook de grote verspilling van ontwikkelingsgelden die door bevriende landen ten behoeve van de opbouw van Suriname werden geschonken baart ons heden ten dage grote zorgen. Het is belangrijk te moeten beseffen dat door de voortschrijdende ontwikkeling in andere delen van de wereld er ongetwijfeld steeds meer nieuwe behoeften zullen ontstaan waardoor de mens nooit duurzaam voldaan zal zijn. Vooral op het gebied van onder andere onderwijs, communicatie, gezondheidszorg en nog de luxe behoeften die zo aantrekkelijk blijken te zijn. Hopelijk wordt de ontwikkelingslijn van deze regering nog voortgezet na de verkiezingen van een volksvertegenwoordiging in mei 2015.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!