Rekenkamer brengt verslag uit over 2013

Vanwege haar taakstelling toetst de Rekenkamer de ontvangen besluiten van de departementen van de overheid op rechtmatigheid. De controle vindt plaats met behulp van auditprogramma’s, de toepasselijke wet- en regelgeving en de overige instructies c.q. besluiten van het bevoegd gezag. De Kamer is van mening dat de begrotingen tijdig goedgekeurd dienen te worden, zodat het budgetrecht en de functies van de overheidsbegroting goed tot hun recht kunnen komen. Ook het voorgenomen regeringsbeleid verschaft hierdoor een beter inzicht.
Begrotingstekort
De begroting voor het dienstjaar 2013 vertoont een tekort van SRD 999,3 miljoen, hetgeen neerkomt op 14,58% van het generaal totaal. Op basis van het voorlopige BBP- bedrag ad SRD 17.855,1 miljoen bedraagt het begrotingstekort 5,60%. De ontvangsten van de staan bestaan uit belastingmiddelen, niet-belastingmiddelen en schenkingen/leningen. Voor het dienstjaar 2013 waren de totale ontvangsten begroot op SRD 5.856,7 miljoen. Volgens de Financiële Nota 2014 zijn voor het dienstjaar 2013 de belastingen geraamd op SRD 3.457,2 miljoen. De ontvangsten uit de niet-belastingmiddelen zijn geraamd op SRD 1.271,3 miljoen en schenkingen/leningen zijn geraamd op SRD 1.128,2 miljoen. Van januari tot en met juni 2013 bedroegen de gerealiseerde ontvangsten SRD 2.087,6 miljoen, wat 35,64% van de totaal begrote ontvangsten uitmaakt. Conform de staat van netto-ontvangsten, opgemaakt door de Ontvanger der Directe Belastingen, bedroegen de netto-ontvangsten over 2013 SRD 2.015,7 miljoen.
Uitgaven
De ministeries met de hoogste apparaatskosten in het dienstjaar 2013 zijn respectievelijk Onderwijs en Volksontwikkeling (SRD 513,7 miljoen), Justitie en Politie (SRD 351,8 miljoen) en Binnenlandse Zaken (SRD 342,8 miljoen). Bij de beleidsprogramma’s hebben de volgende ministeries de hoogste bedragen: Financiën (SRD 1.344,6 miljoen), Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SRD 657,2 miljoen) en Openbare Werken (SRD 627,9 miljoen)
Schulden
De totale binnenlandse staatsschuld bedroeg per 31 december 2013 respectievelijk
SRD 2.748,5 miljoen en buitenlandse SRD 3.299,3 miljoen (USD 984,9 miljoen).
Subsidies
Voor het dienstjaar 2013 is een bedrag van SRD 1.498 miljoen goedgekeurd voor subsidies en bijdragen. Tot en met juni 2013 bedroegen de voorlopige uitgaven SRD 532,9 miljoen. De opgevraagde informatie van de gerealiseerde bedragen voor subsidies en bijdragen voor het dienstjaar 2013 is door de Kamer tot op heden niet ontvangen van de afdeling Centrale Begrotingsboekhouding (CBB) van het ministerie van Financiën.
Arbeidsovereenkomsten
In het dienstjaar 2013 zijn door de Kamer in totaal 693 arbeidsovereenkomsten ontvangen. Uit dit aantal zijn 537 overeenkomsten gesloten in 2013. De resterende overeenkomsten zijn gesloten in voorgaande jaren, namelijk 155 overeenkomsten in 2012 en 1 overeenkomst in 2011. Van de departementen Natuurlijke Hulpbronnen, Handel en Industrie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Transport, Communicatie en Toerisme zijn er in 2013 geen arbeidsovereenkomsten ontvangen.
Benoemingen
Over het dienstjaar 2013 zijn 945 benoemingsbeschikkingen ontvangen. De meeste beschikkingen zijn afkomstig van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling met in totaal 400 beschikkingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken met 142 beschikkingen. Van de ministeries van Defensie, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Sport en Jeugdzaken zijn de minste benoemingsbesluiten ontvangen. Uit de benoemingsbeschikkingen is het voor de Kamer niet duidelijk af te leiden of de landsdienaar beschikt over een opleiding die de verwachting rechtvaardigt dat hij de functie goed kan vervullen en/of hij voldoet aan de minimale benoembaarheidsvoorwaarden. Na controle van de beschikkingen zijn er door de Kamer geen tekortkomingen geconstateerd.

error: Kopiëren mag niet!