Reactie KKF op Sasi Sura-dag

Over de plotseling ingestelde vrije dag ‘Sasi suro’ op 24 november 2014.
– De enkele weken voor dato aangekondigde vrije dag ‘Sasi suro’ is in strijd met het beleid van het behoorlijk bestuur dat de Regering zegt voor te staan.
– Het bedrijfsleven, maar ook andere sectoren waarin met programma’s en dus met afspraken wordt gewerkt (gezondheidssector, onderwijs), leiden grote schade onder een plotselinge kort van te voren vastgestelde vrije dag en hebben danook ernstige bezwaren en protesten aangetekend.
– Deze bezwaren en protesten zijn reeds bij herhaling in voorgaande jaren geopperd en zijn dus bij de Regering bekend. Sterker nog: Deze bezwaren en protesten uit diverse sectoren van de samenleving tegen het ‘willekeurig’ aandoende beleid met betrekking tot de instelling van vrije dagen heeft de Regering doen besluiten om in januari 2012 een Commissie in het leven te roepen om dit vraagstuk te bestuderen en de Regering te adviseren.
– Deze commissie ‘Nationale Vrije dagen’ heeft een lijvig rapport aan de Regering uitgereikt dat o.m. op basis van consultaties van praktisch alle relevante groepen uit de samenleving tot stand is gekomen.
– In het rapport van de commissie zijn duidelijke aanbevelingen aangegeven
die kennelijk niet zijn gelezen of categorisch ter zijde zijn gelegd. Twee daarvan zijn:
a. Het is zeer wenselijk nationale gedenk- herdenkingsdagen ruim van te voren bekend te maken zodat alle sectoren uit de samenleving voldoende tijd gegund wordt om daarop adequaat in te spelen.
b. De commissie beveelt de Regering warm aan een permanente adviescommissie in te stellen die o.m. als taak krijgt jaarlijks uiterlijk 1 juni een overzicht aan de Regering te overleggen van de in het volgend jaar te considereren nationale gedenk- en herdenkingsdagen.
Conclusie: Het probleem van de vele en plotseling ingestelde vrije dagen en de oplossing daarvan is bekend; maar de Regering toont met de beslissing van de vrije dag van ‘Sasi suro’ aan, voorbij te gaan aan de voorgeschotelde gestructureerde aanpak en aan het feit dat de Commissie tevens aangaf het één en ander te stellen tegen de achtergrond dat de kosten van een vrije dag geschat zijn op ruim 43 miljoen SRD. De Regering heeft, zich bewust van de aan haar besluit klevende bezwaren, de dag niet gelijk gesteld met de zondag. De dag van 24 november 2014 kan mede daardoor aangemerkt worden als een normale werkdag voor de werknemers.

error: Kopiëren mag niet!