Ezelsoren

De Griekse mythologie (godenleer) verhaalt over koning Midas, die eens door Apollo, god van de schoonheid en geneeskunde, gestraft werd met ezelsoren. Midas verborg zijn misvorming behoedzaam onder zijn muts, maar zijn barbier had dit door. Wat hij had ontdekt, wilde hij uit vrees niet aan anderen vertellen. Hij groef toen een kuil in de grond en fluisterde daarin zijn ontdekking. Later groeide boven de kuil een riet, dat bij het ruisen van de wind de woorden deed horen: ’’Koning Midas heeft ezelsoren’’. Weldra wist het gehele land het. Nu leven ook wij in ons eigen tijdperk der onthullers. Een beroep doen op alle bekende klokkenluiders in Suriname, tot het met stemverheffing openbaren van allen die hun ezelsoren onder de muts, het kleed of de pruik verborgen houden, moet daarom mogelijk zijn. De klokkenluiders die wekelijks, en nu zelfs dagelijks publiekelijk hun gal spugen over wantoestanden in ons land. Personen met signaalhoorns op hun hoofd, die alles, wat het volk wordt aangedaan door toedoen van huidige machthebbers, op niet mis te verstane wijze rondbazuinen. Het geknoei rond de bouw van megaconstructies over Surinaamse rivieren, geknoei rond de naschoolse opvang, waarbij mogelijk ook assembleeleden betrokken zijn, geknoei rond (recente) aanbestedingen of juist geen aanbestedingen. Fraude en corruptie alom, zo luidt de gestadige klaagzang der klokkenluiders en hoorndragers. Wie heeft geroofd, moet zeker achter de tralies. De rechtsstaat is, wat dit betreft, een tijdloos begrip. Wie als gevolg van fraude of corruptie door de strafrechter is veroordeeld, komt in de cel terecht. Laat dit gelden voor een ieder. Laat daarom nu eindelijk het riet ruisen over de ezelsoren van degenen, die ooit achter de beruchte en mysterieuze verdwijning van de 400 ton aan padie hebben gezeten. Laat het riet ook ruisen en vertellen wie er zoal gezeten hebben achter de grondroof ten nadele van een landbouwcoöperatie ergens te Kwatta in het district Wanica. Evenzo de misdadige grondroof in het district Saramacca door een volksvijandige parlementariër, die de gemeenschap zijn bedrieglijk spel van volksbegeleider voorhoudt. Ontbloot, bekende klokkenluiders, de ezelsoren van hen die ooit betrokken zijn geweest bij de grootschalige vormen van corruptie op de departementen van Onderwijs en Volksontwikkeling, Openbare Werken, van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Natuurlijke Hulpbronnen (en Energie). Leg de ezelsoren bloot van hen die schromelijk misbruik gemaakt hebben van de toenmalige dienst Milieubeheer (nu Openbaar Groen). Het zou de gevierde klokkenluiders sieren in hun ontboezemingsdrang eveneens de miskenning van vele CLAD- en Rekenkamerrapporten en -verslagen te memoreren, waarin ernstige wantoestanden uit de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw onderbouwd en gedocumenteerd aan de orde zijn gesteld. Dezelfde klokkenluiders, die het huidige bedrieglijke spel der coalitiebouwers niet durven te belichten. Immers, hoe is het in hemelsnaam toch mogelijk, dat ware democraten en voorvechters van wet, recht en orde het boegbeeld van de corruptie in Suriname wederom omarmen? Dit alles, onder de goedkeurende en instemmende blikken van een zo geroemde politiewerker en crime-fighter, een medisch specialist annex partijleider die corruptie slechts verbaal te vuur en te zwaard bestrijdt, weer een andere hoogwetenschappelijk geschoolde partijleider die zich gedwee toegankelijk stelt voor een corrupte figuur. Waarlijk: de werkelijkheid heeft de onwaarschijnlijkheid hier in de steek gelaten. Als de huidige machthebbers op enigerlei wijze hebben geknoeid, laat het recht zijn beloop hebben. Laat het ook gelden voor alle gevallen van machtsmisbruik door gewezen regimes en hun deelgenoten. Ontbloot zonder uitzondering alle dragers van ezelsoren, gelijk koning Midas ooit is overkomen. Al hetgeen ons land en volk thans door fraude en corruptie wordt aangedaan, moet de verwekkers daarvan, zowel voor als na onze staatkundige soevereiniteit, ernstig worden verweten. Onze kinderen hebben zij immers tot slachtoffers van hun onoprechtheid gemaakt. Die leven nu voort in het land der fraudeurs en corruptelingen. De huidige jeugdcriminaliteit heeft daarom een historisch gegroeide wortelcomplex. Als de zittende regering corruptie tot haar keurmerk gemaakt heeft, zal zij de rekening daarvoor gepresenteerd krijgen. Onder geen beding kunnen echter voormalige en afgewezen machthebbers, die rondlopen met versluierde ezelsoren, anderen ter zake van corruptie nu om rekenschap vragen.
Stanley Westerborg
[email protected]

error: Kopiëren mag niet!