Politie blundert en schaadt burger

De naam van de ondernemer en leider van de partij Ping is door verkeerde berichtgeving van de politie enorm geschaad en ten onrechte. Het is niet zo dat in verschillende nieuwsberichten is gepubliceerd dat betrokken een valse aangifte heeft gedaan, zoals het KPS nu zegt. De politie had meer oprechtheid getoond door te stellen ‘dat in nieuwsberichten de woordvoerder van het KPS is geciteerd / aangehaald, waarin deze verklaart dat de aangifte van betrokkene niet op waarheid berust’. Door deze laatste constructie na te laten, schuift de politie haar falen in de schoenen van de media, die echter politieverklaringen veilig moeten kunnen doorgeven naar de burgerij. Suriname was gechoqueerd toen de ondernemer/politicus verklaarde dat een andere ondernemer een moordcomplot tegen hem had beraamd. Door capitulatie van de huurmoordenaar kwam de ondernemer/politicus achter het moordcomplot. Daarop volgde een persconferentie en daarna een aangifte bij de politie. De schok in de samenleving was groter toen de politie aangaf dat het onderzoek vergevorderd was en dat de aangifte in strijd was met de waarheid. Na de mededelingen/verklaringen van de politie was er enorm veel kritiek op de aangever, omdat men af is gegaan op wat de bevoegde autoriteit van de politie heeft verklaard. Nu blijkt dat het onderzoek waarop de politie zich baseerde niet correct, dan wel voltooid was. Nu bericht de politie dat de informant/vermeende huurmoordenaar zijn ‘in eerste instantie afgelegde verklaring’ intrekt. Dat betekent dus dat hij nu niet meer zegt dat hij in een scenario heeft meegespeeld om de vermeende opdrachtgever te bezwaren. Dat betekent dat hij inderdaad een opdracht heeft aangenomen om de aangever van kant te maken. De vraag rijst nu waarom de politie zo een persoon heeft laten gaan en hem nu opspoort voor diefstal van een auto. Het KPS is met stelligheid getreden in het publieke domein om aan te geven dat de aangifte onwaar zou zijn. De geloofwaardigheid van de publiciteitsdienst van de politie en de politie zelf is hiermee zwaar in het geding. Het is overigens niet de eerste keer dat het KPS zeer onzorgvuldig omgaat met verklaringen. Zo hebben we al gehad een opsporing met de verkeerde foto’s. De vraag rijst hoe en of men überhaupt de schade compenseert die burgers lijden door deze fouten. Het gemakkelijk gezegd dat benadeelden maar een civiele zaak aanhangig moeten maken, maar een ieder weet dat het een langdurig en tijdrovend proces is. Het KPS doet blijkbaar niet aan zelfcorrecte op dit stuk. De mensen die schade veroorzaken, al dan niet bewust of door onnauwkeurigheid, blijven buiten schot. Opmerkelijk is dat men uitgerekend in de fout gaat bij de genoemde ondernemer/politicus. Hij is tot nu toe de enige die als ondernemer openlijk opkomt tegen de corruptie. Geen enkele ondernemer heeft dat ooit gedurfd. Er is met name in het algemeen een angst dat men nooit meer een overheidsopdracht krijgt. De angst is er altijd en op alle niveaus, omdat de Staat nooit een transparant beleid voert als het neerkomt op aanbestedingen. Deze zaken gebeuren buiten het gezichtsveld van de burger. Omdat de betreffende ondernemer openlijk ervoor uitkomt, ziet de burger dit als afwijkend; men is dit niet gewoon.
De media zijn afgegaan op verklaringen van de politie. De pers is door de politie op het verkeerde been gezet. Door onzorgvuldigheid heeft de politie de betrokken persoon zware schade toegebracht: als burger, als ondernemer en als politicus. De politie heeft de aangifte van de burger niet serieus genomen. Dat blijkt uit het feit dat de politie het onderzoek naar de vermeende huurmoordenaar niet serieus heeft aangepakt. Waarom wordt de vermeende huurmoordenaar nu opeens gezocht voor een autodiefstal die hij een jaar geleden heeft gepleegd? De uitleg die de politie geeft voor het op het verkeerde been zetten van de media en de gehele samenleving, is te simplistisch. Het is heel onelegant en incorrect van de politie om aan te geven dat verschillende nieuwsberichten de informatie over een valse aangifte hebben gepubliceerd. De politie moet in haar rectificatie/correctie verklaren dat door de politie verkeerde of onjuiste informatie is verstrekt. De politie houdt zichzelf door deze sluwe berichtgeving buiten schot en accepteert geen verantwoordelijkheid. Het KPS verontschuldigt zich voor het ontstane ongerief, maar neigt in zijn berichtgeving de oorzaak van het ongerief te schuiven in de schoenen van de media. De vraag rijst nu hoeveel mensen door het KPS verkeerd opgesloten worden, zonder dat de politie consequenties of verantwoordelijkheid accepteert. De vraagt is wie de verantwoordelijkheid van de foutieve informatie draagt. De politie laat de burgerij altijd wachten op informatie over strafzaken, vaak van minder zwaarwichtige aard. Waarom de politie juist in een zaak van zo een ongekend karakter zo snel met een verklaring kwam over valsheid is een vraag. De burgerij vraagt zich of niet sprake is geweest van malafide beïnvloeding, zoals het wel eens is gebeurd met bijvoorbeeld valse processen-verbaal. Het is zeer betreurenswaardig dat door zaken die buiten de invloedssfeer van de media liggen, schade is toegebracht aan de gevestigde eer en goede naam van de betrokken burger en ondernemer. Met deze houding van een informatieverschaffende instantie is er een noodzaak van verificatie ontstaan, maar waar verifieer je nu politieverklaringen? De politie heeft in deze een grove fout begaan en moet de verantwoordelijkheid daarvoor accepteren. De subtiele verwijzing naar de media is niet netjes en hoort niet thuis bij een bonafide organisatie.

error: Kopiëren mag niet!