Ophaal grofvuil goed afstemmen

De milieu-inspecteurs en de milieupolitie hebben de verschillende ressorten niet goed onderhouden. Met de spreiding van de chikungunya-epidemie kwam de issue van waterhoudende grofvuil aan de orde. Opeens moest men met alle grofvuil op de proppen komen en zouden de dc’s en Openbare Werken alles opruimen. De mate van verwaarlozing van de verschillende ressorten door de milieu-inspecteurs werd toen pas duidelijk. Nu worden de verschillende ressorten afgehandeld wat betreft de ophaal van grofvuil. Er schijnt een samenwerking op gang te zijn gekomen tussen de betreffende dc’s en Openbare werken. Er zijn dc’s die met flyers de burgerij oproept om het grofvuil voor ophaal op de berm te plaatsen. De dc’s zeggen ook vaak dat het ophaal van grofvuil een samenwerking is tussen het districtscommissariaat en het ministerie van Openbare Werken. De bekendmakingen vanuit de dc zijn per ressort en daarin is de afbakening van het ressort afgedrukt. Zo is op de achterkant van de bekendmaking van de dc van Wanica wel duidelijk te merken dat getracht is om het afgebakende ressort af te drukken, maar is het ook duidelijk dat dit niet is gelukt, vanwege de methode van reproduceren. Burgers behoren op de hoogte te zijn van de aanduiding van het ressort waarin ze wonen, maar dat is niet altijd het geval. De burgerij wordt dan opgeroepen om op een bepaalde expliciet aangegeven datum vanaf een bepaald aangegeven uur het grofvuil ‘aan te bieden’ ‘op de bermen’. Wat precies met grofvuil wordt bedoeld, is bijvoorbeeld niet te lezen in de bekendmaking van de dc van Wanica. De dc gaat ervan uit dat de burgerij moet weten wat grofvuil is en wat net geen grofvuil is. De dc maakt gebruik van flyers in folioformaat, maar laat het toch na om te vermelden wat grof vuil is. Het is een vaststaand feit dat niet een ieder weet wat onder grofvuil moet worden verstaan. De term behoort niet tot het dagelijks vakjargon. De burgerij heeft wel begrepen dat waterhoudende objecten een factor vormen bij de verspreiding en de bestrijding van chikungunya, maar daarmee is er nog geen begrip van wat grofvuil betekent. Grofvuil kan met name ook bestaan uit objecten die niet waterhoudend zijn. In de kranten is ook door OW een schema gepubliceerd voor de ophaal van grofvuil nu in Paramaribo en Wanica. OW noemt in zijn bekendmaking niet dat hij samenwerkt met de dc’s. Er zijn 6 ressorten opgenoemd in Paramaribo en 4 in Wanica. Nu is bekend dat er ressorten zijn in Wanica waar dezer dagen ook grofvuil is opgehaald, maar dat die niet zijn opgenoemd in de bekendmaking. Waarschijnlijk heeft OW zich in zijn publicatie alleen gericht op de vuilophaal die plaatsvindt vanaf 26 oktober. Ook in zijn publicatie verzuimt OW om aan te duiden wat onder grofvuil moet worden begrepen. De indruk ontstaat dat zowel de dc als OW uitgaat van het jargon van bepaalde politiek getinte radioprogramma’s, waar deze zaken aan de orde komen, maar niet iedereen in Suriname luistert naar die programma’s waar propaganda wordt gemaakt voor de dominante regeerpartij en waar ministers en directieleden hun beleid komen aanprijzen. Zo is een vraag of het ook de bedoeling is dat de burgerij boomstammen of auto’s ook op de bermen mag aanbieden. Als dat zo is, dan is voor de ressorten waar de bekendmaking alleen per flyer van de dc is geschiedt aan de burgerij niet veel tijd geboden om een verplaatsing van een autowrak te organiseren vanuit het perceel naar de berm.
Wat echter het meest is opgevallen, is het feit dat in bepaalde ressorten het grofvuil niet op de exacte dag is opgehaald zoals aangegeven in de bekendmaking van bijvoorbeeld de dc van Wanica. Het is voorgekomen dat de ingehuurde vuilophalers een dag later zijn verschenen. De dc’s en OW moeten voorkomen dat zulks gebeurt in het vervolg. Het getuigt van een slechte planning en/of een niet nauwkeurige afspraak met de vuilophalers en/of een tegenvallende controle vanuit OW en de dc’s. Hoe langer het vuil op de bermen ligt, hoe meer kans er op overlast ontstaat. De burgerij is in de eerste plaats niet zeker hoeveel bevoegdheid die heeft op de berm voor zijn perceel/erf. De toestand van de berm heeft wel impact op zijn woongenot. Nu is het in de ressorten voorgekomen dat voorbijrijdende burgers stoppen bij bepaalde type grofvuil om daaruit bepaalde onderdelen en/of koper uit te halen. Men laat dan de zaak minder geordend achter en breekt soms kapotte apparaten open. Ook komt het voor dat langsrijdende burgers afval uit hun auto (flessen, zakken) bij het grofvuil op de berm doen. Als het grofvuil op de dag nadat het is aangeboden, wordt afgehaald (zoals ook bedoeld) dan is de kans kleiner dat deze overlast plaatsvindt. In de verschillende ressorten is er behoorlijk veel grofvuil aangeboden aan de autoriteiten. Waarom het aan de autoriteiten niet is gelukt om het grofvuil op tijd op te halen, is vooralsnog onbekend. Beweerd wordt dat bij het aantrekken van uitvoerders, is voorkomen dat een bepaalde groep dienstverleners aan bod is gekomen. Uit de chikungunya-operatie is kortom gebleken dat milieucontroleurs hun werk schromelijk hebben verzaakt. Voorts is duidelijk dat de burgerij zichzelf opscheept met grofvuil, deels omdat men geen duidelijk beeld heeft waar men voor advies terecht kan. Men gaat ervan uit dat het een puur persoonlijk probleem is. Ook is duidelijk nu dat de burgerij vooralsnog niet volledig wordt geïnformeerd in de verschillende bekendmakingen. Verder lukt het aan de autoriteiten niet om in de ressorten op de aangegeven dag het grofvuil op te halen, hetgeen voor overlast zorgt. Het is zaak dat de autoriteiten deze manco’s wegwerken.

error: Kopiëren mag niet!