GLIS organiseert conferentie over geodata

Net als veel andere landen kampt ook Suriname met problemen rond het grondbeleid en de verhandeling van onroerend goed. Vooral in rurale gebieden van ontwikkelingslanden blijkt dat officieel geregistreerde rechten op grond een grote uitdaging zijn. Deze uitdagingen kunnen leiden tot slepende sociale en politieke spanningen. Ondeugdelijke grondregistratie frustreert de toegang tot kapitaal en daardoor ook economische ontwikkeling. Suriname is niet onbekend met problemen rond het grondgebeuren. In vrijwel elke schakel van deze markt is verbetering noodzakelijk. Om de registratie van onroerend goed te verbeteren is in 2009 het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) bij wet opgericht. De doelstelling van dit instituut is de bevordering van de rechtszekerheid van registergoederen, de doelmatige voorziening van ondermeer geografische informatie aan de overheid en de ondersteuning en bevordering van de economische activiteiten en de verdere ontwikkeling van het economisch gebruik van het land
Hiermee is een aanmerkelijke verbetering gebracht in de registratie van onroerende goederen. De taken van het MI-GLIS zijn echter ruimer dan slechts onroerend goed registratie. Het Instituut vervult een rol in de verzameling van een ruim pakket aan geografische informatie die nodig is om een landinformatie systeem bij te houden. In het verlengde van haar doelstelling vervult het Instituut niet alleen een rol in de grondregistratie maar ook in de verzameling van additionele geografische informatie die uiteindelijk zal moeten uitgroeien tot een volwaardig landinformatiesysteem. Deze informatie kan ingezet worden voor verschillende doeleinden waaronder de ruimtelijke planning, navigatie, sociaaleconomische planning, rampenbestrijding, grensbepaling van percelen, belastinginning, volksgezondheidsbeleid, marketing, stratenplanning etc.
Het gebruik van geografische informatie (geodata) is internationaal in trek en staat hoog op de agenda van de Verenigde Naties en andere ontwikkelingsorganisaties vanwege de bewezen strategische waarde hiervan. De toepassingen van geodata blijven groeien en met de toenemende automatisering en het gebruik van GPS technologie is er sprake van een ware explosie. Om alle relevante actoren bij het gebruik en/of productie van geodata bij elkaar te brengen heeft het MI GLIS besloten de eerste SURIGLIS Conferentie te organiseren. “Deze conferentie is de eerste aanzet om te komen tot een forum waar gebruikers en leveranciers van geografische informatie bij elkaar komen om te debatteren over hun behoeften en de mogelijkheden van een centrale databank van geografische informatie. Tijdens deze conferentie worden bezoekers ook in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de werkzaamheden van het MI-GLIS”, aldus Krieshen Ramklelawan van het GLIS. Beleidsmakers, bankiers, landmeters, notarissen en andere belanghebbenden zullen worden toegesproken door lokale en internationale sprekers uit Nederland, de Verenigde Staten en Suriname.
Conferentie en tentoonstelling
De conferentie bestaat uit twee fases. Ten eerste een beleidsmodule waarin vanuit een beleidsinvalshoek de ontwikkelingen worden belicht. Dit deel van de conferentie bestaat uit presentaties door deskundigen en zal zich richten op de plaats van het MI-GLIS binnen de Surinaamse economie, een oriëntatie op Spatial Data Infrastructure, de relatie tussen het MI-GLIS en het notariaat, de uitdagingen en kansen voor de landmeterij in Suriname, gemoderniseerde dienstverlening bij het MI-GLIS, internationale trends met betrekking tot kadasters en internationale trends in Spatial Data ontwikkeling. Deze module duurt tot 14:00 uur. Ten tweede een kennis module waarin korte workshops en demo’s worden gehouden over ondermeer het gebruik van ArcGIS online bij de productie van kaarten. Ook komen aan bod presentaties en demo’s over het gebruik van geavanceerde meetapparatuur en het gebruik van nieuwe computeroplossingen benodigd voor de registratie van onroerend goed. De presentaties en demo’s duren van 14:00 uur tot en met 17:00 uur.
Daarna volgt een technologische module waarin de nieuwste technieken en programma’s op het gebied van GPS, GIS en ArcGIS worden gedemonstreerd. Binnen deze module valt ook de tentoonstelling waarin ondermeer nieuwe thematische kaarten, geproduceerd door het MI-GLIS en GISsat N.V., meetapparatuur van Trimble en naslagwerken van internationale initiatieven van ESRI, worden getoond. De tentoonstelling is van 8:00 uur tot en met 18:00 uur toegankelijk.

error: Kopiëren mag niet!