Alleen premievrijstelling voor 60-plussers en kinderen van 0-16 jaar

Kinderen van 0-16 jaar en zestigplussers met de Surinaamse nationaliteit zijn alleen vrijgesteld van het betalen van premie in het kader van de nog in te voeren Nationale Basiszorgverzekering ingaande 9 december 2014. Voor de rest is eenieder verplicht premie te betalen. Parlementariër Theo Vishnudatt zegt dat het bedrijfsleven verplicht is uitvoering te geven aan de wet. “De wet is goedgekeurd; het is aangenomen in het parlement en men moet nu gewoon uitvoering aan geven. Gebeurt dat niet, dan komen er sancties”, bedreigt Vishnudatt. Hij was voorzitter geweest de commissie van rapporteurs die de wet in het parlement heeft voorbereid voor de openbare behandeling. Het bedrijfsleven is geconsulteerd in de voorbereidingsfase en heeft men voldoende tijd gehad om zich voor te bereiden, vindt Vishnudatt. “Ik weet niet wat ze nog meer zouden moeten doen”, luidt zijn reactie op de vraag wat het bedrijfsleven nog zou moeten doen om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de wet. Indien men niet eens is met wat in de wet is opgenomen, kan er altijd bezwaar worden aangetekend, maar dat houdt niet in dat men vrij is om zich niet aan de wet te houden. De wet is op vrijdag 29 augustus 2014 in De Nationale Assemblée aangenomen met algemene 26 stemmen.
Ronnie Asabina van de BEP had liever dat er een transitieperiode in acht werd genomen. Er is volgens hem veel dat gebeurt buiten de reikwijdte van deze wet. Hij had liever dat de informele sector eerder in kaart werd gebracht, omdat het overgroot deel van de binnenlandbewoners in die sector zit. Zij zullen het minste profijt halen uit de wet Nationale Basiszorgverzekering. De regering mag er niet gevoelig van uitgaan dat mensen in de informele sector makkelijk zijn om ze formeel te maken en ziektekosten premie te laten betalen. Daarom pleit hij voor een transitieproces van de informele economie naar de formele economie.
Premie
De maandelijkse premie is verdeeld over 4 leeftijdscategorieën:
– 0-16 jaar SRD 55
– 17 t/m 20 jaar SRD 75
– 21 t/m 59 jaar SRD 165
– 60 jaar en ouder SRD 240
In de wet is opgenomen dat elke werkgever verplicht is om voor zijn werknemer een basiszorgverzekering af te sluiten, minimaal 50% van de premie te betalen en de werknemer de andere 50%. Verder is iedere zelfstandige verplicht om voor zichzelf en zijn gezin een basiszorgverzekering af te sluiten. Bij het naleven van de wet riskeert men een boete van tenminste SRD 500 en ten hoogste SRD 100.000. De Zorgraad is belast met toezicht en handhaving van de wet. Iemand die het oneens is met de opgelegde straf kan in beroep gaan bij de Zorgraad.
Voor de groep tussen 17-59 jaar die de premie in Suriname wonen en ook de Surinaamse nationaliteit hebben en niet in staat zijn de premie te betalen, is een voorziening getroffen. Zij kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun voor de betaling van de premie. Deze wet en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan beogen behalve het bij wet vaststellen van een verplichte ziektekostenverzekering verder bij te dragen tot het bereiken van de Millennium Development Goaldoelen 4 en 5, namelijk vermindering van kindersterfte en verbetering van de gezondheid van moeders en zwangere vrouwen.

error: Kopiëren mag niet!