Energiesituatie was voorspeld

Het Ontwikkelingsplan 2012-2016 (OP) geeft aan dat de fysieke grenzen van het huidige EPAR-systeem (Energievoorziening Paramaribo) van de NV EBS zijn bereikt. Deze mogen niet worden overschreden, omdat anders de leveringszekerheid in gevaar komt en daarmee de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. Het OP vermeldde al dat de productie op Afobaka de komende jaren zal afnemen bij mindere regenval, waardoor de voorzieningszekerheid verder in gedrang komt. Suriname zit nu in een penibele situatie wat betreft de beschikbaarheid van energie vanwege een teruggelopen waterpeil in ons stuwdam en uitgeschakelde turbines. Load shedding is als noodmaatregel ingevoerd, maar het is geen nieuw verschijnsel. Vaak is EBS ervan ‘beschuldigd’ dat ze onaangekondigd de load shedding methode toepaste door buurten uit te schakelen. In het verleden is er een oproep gedaan in het begin van deze eeuw om over te gaan tot bezuinigingen als het gaat om stroomverbruik. Burgers werden geadviseerd om zo min mogelijk lichten aan te laten. Burgers grepen dit moment aan om drastisch in de energiekosten te snijden. We zagen op gegeven moment dat hele huizen ’s avonds als een spookhuis erbij lagen, compleet gehuld in het donker. Toen in bepaalde buurten het roven toenam, werden de lichten weer aangemaakt. Al geruime tijd is beweerd dat Suriname op den duur in problemen zou geraken als we niet zouden uitbreiden, dan wel niet zouden kijken naar de bedrijfsvoering inclusief de financiële huishouding van het bedrijf. De laatste dagen lag de nadruk vooral om groene energie en de hervorming van EBS van een stroombedrijf naar een energiebedrijf. In het ontwikkelingsplan is er aandacht besteed aan hernieuwbare energie, uitbreiden van opwekcapaciteit, regulering van de energiesector en alternatieve (hernieuwbare) energiebronnen. In het kader van de klimaatsverandering moet volgens deze regering speciale aandacht besteed worden aan hernieuwbare energie. Energie is vooral bij versnelde economische ontwikkeling van het allergrootste belang. Zonder energie zullen gestelde ontwikkelingsdoelen niet gehaald kunnen worden. Het garanderen van een constante energiestroom, die in elke fase van de ontwikkeling ruimschoots kan voorzien in de algemene vraag, is van cruciaal belang, stelde de regering voorts. Met de landen in de regio wil Suriname onder andere samenwerken op het gebied van o.a. energie. In 2012 werd de problematiek van de energiesector gekarakteriseerd met een viertal vraagstukken. Er wordt geconstateerd dat er een toenemende vraag naar energie is. Er werd geconstateerd dat eer sprake is van een geringe energiezekerheid. Dit komt door laag aanbod van energie als gevolg van geringe opwekcapaciteit. Verder werd geconstateerd dat fossiele brandstoffen steeds duurder worden. In het OP werd al gemeld dat er geen sprake is van kostendekkende energietarieven. Het OP meldde dat ‘op dit moment’ de vraag naar energie groeit met ongeveer 8 tot 10% per jaar. Door het woningbouwprogramma, verhoogde activiteiten in de goudsector en toekomstige ontwikkelingsprojecten verwacht de regering dat de vraag verder zal toenemen met 12 tot 15% per jaar. De energiebehoefte in Groot Paramaribo was gesteld op circa 160 tot 180 MW. De verwachting is dat deze in 2015 ongeveer 260 MW zal bedragen en in 2020 ongeveer 380 MW. Beschikbaarheid van energie is een noodzakelijke voorwaarde voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname. De samenleving moet kunnen rekenen op betrouwbare energie tegen sociaal-rechtvaardige prijzen in relatie tot de kostprijs. De sector moet daarom steeds minder afhankelijk worden van duurder wordende fossiele brandstoffen. In het OP ziet de regering de energievoorziening (een nutsvoorziening) als één van de noodzakelijke basisgoederen. Dat betekent dus dat de stroomkosten onderdeel kunnen zijn van subsidie door Sozavo. De kern van het energiebeleid is o.a. streven naar een landelijke voorziening. De regering heeft beloofd dat ze zou streven naar uitbreiding van opwek-, transmissie- en distributiecapaciteit, zodat zowel in de kustvlakte als in het binnenland betrouwbare en betaalbare elektrische energie beschikbaar is. Het OP noemt als maatregelen voor de uitbreiding van de opwekcapaciteit, de bouw en uitbreiding van thermische centrales, het Tapajaiproject (waterkracht), Grankriki waterkrachtproject en micro waterkrachtwerken. Suriname behoort tot één van de weinige landen in Latijns-Amerika en Caricom, waar een Elektriciteitswet ontbreekt, stelde het OP. Ook de energievoorzieningssector is nog niet gereguleerd. Daardoor kan het ook niet adequaat participeren in het formuleren van een regionaal (Caricom) dan wel internationaal energiebeleid. Nu is door de regering een aantal maatregelen in het vooruitzicht gesteld, waarvan het meeste aandacht gaat naar de verhoging van de energietarieven en de verkorting van de arbeidstijden bij de ambtenarij. Opmerkelijk in de uitleg van de president is dat de Suralco het besluit neemt om turbines uit te schakelen. Met Suralco botert het op dit moment niet al te zeer, omdat dit bedrijf o.a. naar een prijsverhoging van de energie heeft gevraagd. Opmerkelijk is dat bij de EBS 6 niet-draaiende machines op revisie wachten. Aangekondigd is dat een wet aangaande de elektriciteitsvoorziening en een betreffende de instelling van een energieautoriteit worden voorbereid. Er is door de president uitgeweid over hernieuwbare bronnen en het Tapajaiproject, maar de uithalen naar de oppositie doen niet ter zake. Dan denken we aan de welles nietes verhalen over de omvang van de investeringen. De president zegt wel wat de vorige regering heeft geïnvesteerd in de energiesector, maar houdt het wat zijn aandeel betreft op ‘zwaar’. De president heeft een aantal categorieën bedrijven genoemd die marktconforme tarieven zal betalen (hotels etc..). De overige consumenten zullen elk 2 US dollarcent per KWh betalen op basis van het verbruik. Hoe groot de impact daarvan zal zijn op de prijs van de goederen en diensten die bedrijven leveren, zal afhangen van het verbruik. Zaak is in elk geval dat consumenten zeker moeten overgaan tot het snijden in overbodig energieverbruik. De regering zal maatregelen moeten treffen om verantwoord om te gaan met de energietarievenverhoging. Verspilling binnen het bedrijf zelf moet voorkomen worden, zodat de nodige uitbreidingen kunnen plaatsvinden.

error: Kopiëren mag niet!