Het is toegestaan de kosten van Hadj als geschenk aan te bieden

“Spreken is zilver, zwijgen is goud.” Indachtig dit wijs spreekwoord reageren wij niet graag op stellingen in de media die inhoudelijk geen juiste weergave zijn van zaken. Dat geldt onder meer voor het redactioneel artikel in de editie van vrijdag 22 augustus 2014 in een lokaal dagblad. Aan de kantlijn blijven staan kan echter de indruk wekken bij de gemeenschap, dat de in dit redactioneel artikel verstrekte informatie correct is. Het Moslim Presidium van de Pertjajah Luhur (PL) gaat geen enkele discussie uit de weg, maar een polemiek zonder vaste grondslag en gevoed door zwakke emoties kan meer schade berokkenen dan voordeel brengen. Vandaar dat wij met deze reactie alle misverstanden uit de wereld willen helpen.
De PL groeit qua ledenaantal dagelijks en dat ontsnapt niet aan de aandacht van een ieder die het politieke landschap in Suriname kent. Tegelijkertijd is die groei ook een doorn in het oog en een gevaar voor het voortbestaan van grote en kleine spelers. Die groei is ingegeven door het hoge sociale bewustzijn dat de partij aan de dag legt, welke zijn grondslag terugvindt in de sociale doelstellingen die nagestreefd worden. De PL kent een jarenlange historie van sociale acties die zijn basis vindt in het Gotong-Royong-principe: “eendrachtig samenwerken”; daar ligt de sociale kracht van PL. De sociale kracht is daarmee manifest. In onze conceptie van ontwikkeling staat de mens centraal en moet zij derhalve profijt hebben van de economische groei in het land.
Als initiator en jarenlange organisator van de Bigi Sma Dey, de grootse opzet van kinderdag, het bijeen brengen van verschillende cultuurexpressies op één forum, de vrije zondagsmarkt, de exploitatie van volkswinkels in de aangewezen buurten met zware PL-subsidieprijzen, het stimuleren van talenten in de voetbalsport, de jaarlijks terugkerende liefdegave aan tientallen moskeeën en het verstrekken van pakketten in de maand Ramadan, zijn meer dan tastbare voorbeelden. Dat spreekt meer dan boekdelen. Nimmer was er een voorwaarde in politieke zin vereist, PL vervulde slechts een plicht om een bijdrage te leveren opdat toegewijde gelovigen zich kunnen verheffen. Hierin schuilt de kracht van PL, die dwars door alle bevolkingsgroepen, geloofsovertuigingen en partijpolitieke verbondenheid loopt. De sociale kracht wordt terecht gezien als de “brand” van PL.
Als sluitstuk van de reeks van gestes voor het volk heeft de partij dit jaar besloten om haar Sociale Fonds, dat ook zijn oorsprong heeft in de Gotong-Royong-filosofie, dieper aan te spreken door aan vijf moslims uit geheel Suriname de mogelijkheid te bieden hun Islamitische plicht, met name de Hadj, te volbrengen. De partij heeft slechts één voorwaarde gesteld aan de gelovige om voor een gesponsorde Hadj-ticket in aanmerking te komen, te weten: volharden in het praktiseren en verspreiden van de Islam, ongeacht politieke kleur van hem of haar. De selectie van de gegadigden voor een Hadj-ticket lag in handen van een Hadj-commissie, die zich heeft toegelegd op de toewijzing van de tickets conform het vastgestelde criterium.
Het Moslim Presidium van de PL benadrukt hierbij voor alle duidelijkheid en ten overvloede, dat het religieus-technisch toegestaan is om de Hadj als vijfde zuil van de Islam, met een gesponsorde ticket te kunnen vervullen. De Universiteit van Egypte heeft in dit verband op een desbetreffende vraag, heel duidelijk een positieve reactie gegeven.
Er zijn meerdere voorbeelden waarbij het verstrekken van giften, donaties en aalmoezen (zakaat), bijvoorbeeld ook tijdens Ramadan, is toegestaan. Verschillende moslimorganisaties en niet-moslimorganisaties hebben dit in het kader van de afgelopen Ramadan gedaan, geheel indachtig de principes van de Islam en wel publiekelijk, waarbij zij in hun respectievelijke programma’s ook wereldkundig hebben gemaakt aan wie zij wat hebben gegeven.
Het is niet anders gesteld met het mogelijk maken van de Hadj voor vijf moslims door de PL. Dat grote moslimorganisaties zoals de Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname (SIS) en de Federatie der Islamitische Gemeenten in Suriname (FIGS) hun afgevaardigden hebben geselecteerd en voorgedragen voor de Hadj, is het zoveelste bewijs dat het religieus-technisch toegestaan is om de Hadj te vervullen met een gesponsorde ticket. Deze organisaties hebben hoog geschoolde Islamitische theologen die hun studie bij meerdere Islamitische universiteiten in het buitenland hebben afgerond, die hun colleges heel goed kennen en dat ook correct praktiseren, zoals de voorzitter van de Khilafat Anjuman dat doet.
Voorts zij vermeld dat alle handelingen in de Islam beoordeeld worden, naar de intentie en dienovereenkomstig ontvangt hij/zij de beloning van de Almachtige. De intentie voor het doneren van tickets is duidelijk kenbaar gemaakt door de voorzitter van PL en op grond daarvan is die dan ook aanvaard.
Dat juist de gestes van de PL worden belicht als zouden het niet-toelaatbare handelingen zijn, geeft de vrees van diverse (politieke) opponenten voor de groei van de partij weer. Helaas is vanwege een misverstand de naam van een moslimorganisatie genoemd als te zijn een van de organisaties die een Hadj-ganger heeft afgevaardigd voor een door de PL gesponsorde ticket. In een naar alle media verstuurd persbericht heeft de partij publiekelijk haar verontschuldigingen aangeboden voor deze omissie. Dat een medium heeft gemeend desondanks voort te borduren op dit reeds rechtgetrokken misverstand, is meer dan betreurenswaardig. De redactionele conclusie als zou de partij een scheuring proberen te brengen binnen een belangrijke moslimorganisatie in Suriname, is vergezocht, tendentieus en gevaarlijk, en is dan ook voor de volledige rekening van het desbetreffend medium.
De persoonlijke aantijging gedaan aan het adres van de voorzitter van de Khilafat Anjuman dat hij op bedrieglijke wijze tracht het publiek te manipuleren mist elke grondslag, zoals uit het voorgaande dan ook blijkt.
Ondanks de vele aanvallen c.q. valse aantijgingen die worden ingezet om de voorzitter van de PL en zijn oprechte handelen in een kwaaddaglicht te stellen, is de PL op geen enkele wijze door wie dan ook klein te krijgen, mede gelet op de resultaten van haar veldwerkactiviteiten in de afgelopen jaren, en is zij niet te stuiten in haar groei als nationale partij.
United we stand, divided we fall….
Eendracht maakt macht….
De voorzitter Moslim Presidium van Pertjajah Luhur,
Imam Al Hadj mr. Chitanie R.F.A.

error: Kopiëren mag niet!