DOE-coördinatieteam Commewijne wil criminaliteit beter ‘belicht’

Criminaliteit bestrijden is niet eenvoudig! Elke regering worstelt ermee en denkt steeds de juiste aanpak te hebben. Alle goede bedoelingen, ideeёn, onderzoeken en inzet echter ten spijt. We bemerken helaas soms ook groei en helaas verhàrding. Het gevoel van veiligheid daalt bij nogal wat burgers van ons land. Jammer, want dat is een belangrijke basisbehoefte van ieder mens.
Men zou kunnen concluderen, dat er van overheidswege niet genoeg inspanning gepleegd wordt. Maar is dat zo? Enkele jaren geleden heeft de DOE-partij een anti-criminaliteitsplan samengesteld en aan verschillende instanties aangeboden. Daarin komt met name naar voren dat de aanpak niet eenzijdig mag zijn. Criminaliteit bestrijden of -voorkomen is volgens DOE niet slechts een kwestie van ‘boeven pakken’ en vervolgens straffen of rehabiliteren. Het terugdringen van criminaliteit behoeft een integrale aanpak. Een aanpak waar meerdere ministeries bij betrokken moeten zijn. Deze moeten in nauwe samenwerking met elkaar en buurtorganisaties, oplossingen en randvoorwaarden creëren. In dit kader staat preventie voor DOE boven aan de lijst. Voorkomen ìs immers beter dan genezen.
In Commewijne ziet het DOE coördinatieteam dit ook zo. Ook dit district is helaas niet vrij van de stijgende en harder wordende criminaliteit. De gemeenschap trekt daarom aan de bel!
In een brief van 4 aug jl. aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie, ir. Jim Hok, vraagt het team van DOE, namens de gemeenschap te Commewijne, aandacht voor dit zorgwekkende probleem. ”In een geordende samenleving, en vooral een democratische rechtstaat, staat de regering garant voor de veiligheid en bescherming van de bevolking. Dit dient de regering te vertalen naar beleid. Het is primair staatszorg”, wordt gesteld.
De diefstallen en roofovervallen in Commewijne hebben volgens de lokale gemeenschap vaker het karakter van georganiseerde misdaad. Men trekt deze voorzichtige conclusie, omdat het om uitgedachte systemen lijkt te gaan: ‘Gestolen goederen worden afgeleverd aan een ‘opdrachtgever’ die, op een donker plekje in een auto op de misdaadplek de goederen in ontvangst neemt en ermee wegrijdt. Er is daarom, geen- of gebrek aan bewijs wanneer de politie de pleger in verzekering wil stellen. Zo blijft het criminele systeem bestaan. De opdrachtgever/heler maakt in de meeste gevallen schromelijk misbruik van weerloze en afhankelijke jongeren zoals verslaafden, dropouts enzovoorts.’
Het DOE coördinatie team te Commewijne, kiest voor preventie en verzoekt daarom de minister in genoemde brief, de aan te wijzen lokaties die gebruikt worden voor de criminele aktiviteiten, te voorzien van noodzakelijke straatverlichting.
De partij DOE ondersteunt dit verzoek aan de minister en geeft aan dat criminaliteit mede door het ontbreken van enkele randvoorwaarden, die preventief zouden werken, de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. De overheid doet er goed aan (meer) serieuze preventieve stappen te nemen. Voorbeelden zijn op cruciale plekken te zorgen voor adequate straatverlichting; meer professionele hulp voor verslaafden; scheppen van meer werkgelegenheid en meer opvang voor vroege schoolverlaters. Ministeries die in deze, naast- en in samenwerking met JusPol een belangrijke(re) rol moeten spelen, zijn ATM, MINOV, SoZaVo, Volksgezondheid en NH. Beginnen bij het landelijk en grootscheeps plaatsen van voldoende straatverlichting door NH zou een hele goede en effectieve stap zijn.
DOE is samen met vele Surinamers ervan overtuigd, dat het criminaliteitsklimaat minder aantrekkelijk gemaakt moet worden. Het weghalen van faciliterende omstandigheden en het creёren van beperkende voorwaarden is een must. Criminaliteit beter ‘belichten’ is noodzakelijk!
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

error: Kopiëren mag niet!