CBvS publiceert halfjaarlijks verslag 2013

De wereldwijde economische condities in het eerste halfjaar van 2013 veranderden nauwelijks ten opzichte van de tweede helft van 2012. De internationale financiële instellingen stelden echter de groeivooruitzichten neerwaarts bij, aangezien zij het risico van het terugdraaien van de monetaire steunmaatregelen in de Verenigde Staten reëel achtten. Volgens hen zou dit wereldwijd minder krediet- en kapitaalverstrekking tot gevolg hebben en de economische malaise doen aanhouden. De groeivertraging in de meeste grote economieën, maar ook in de grotere opkomende, zorgde voor een afname van de mondiale vraag naar grondstoffen. Uit het eerste halfjaarverslag 2013-1 van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), blijkt dat door deze situatie de grondstofprijzen internationaal onder druk kwamen te staan.
Uit het verslag blijkt verder dat de Surinaamse economie negatief werd beïnvloed door de daling van internationale grondstofprijzen in de eerste helft van 2013. Hierdoor daalden ook de productie en export van Surinaamse grondstoffen, met als gevolg, dat ook de deviezen en overheidsinkomsten uit de mijnbouwsector afnamen.
Ook de landbouwproductie en -export werden beïnvloed door ongunstige prijzen. De lopende kapitaalinvesteringen in oliewinning en mijnbouw werden echter niet geraakt. Samen met een groei van de binnenlandse vraag heeft dit gezorgd voor een toename van de importen. Onder afnemende exporten en toenemende importen is de goud- en deviezenreserve gedaald. De Centrale Bank handhaafde een stabiele wisselkoers door het verstrekken van deviezen aan het bankwezen. De inflatie is mede hierdoor verder afgenomen.
Het financieringstekort van de overheid nam in het eerste halfjaar van 2013 toe vanwege de afgenomen mijnbouwinkomsten en de gestegen overheidsuitgaven. Ondanks schuldopname ter financiering van het tekort bleef de staatsschuld zeer beheersbaar en binnen de wettelijke limieten.
De bancaire kredietverlening is in de verslagperiode verder toegenomen, waarbij de tertiaire sectoren de grootste kredietontvangers zijn gebleven. De indicatoren voor de financiële stabiliteit geven aan dat de bankensector voldoende gekapitaliseerd, redelijk winstgevend en liquide is.

error: Kopiëren mag niet!