Maak bewust gebruik van je recht om te mogen kiezen

Velen uit onze samenleving gaan er van uit dat iedereen die een universitaire opleiding heeft afgerond ongetwijfeld bekwaam genoeg is om een volk goed te kunnen leiden naar welvaart en welzijn. Dit beeld over de afgestudeerden blijkt in de praktijk veelal zeer teleurstellende resultaten te bieden. Het is belangrijk te weten dat voor het kunnen inrichten van een maatschappij ter verkrijging van de juiste inzichten met betrekking tot de problematiek binnen het sociale leven van een gemeenschap, er niet alleen een hoge schoolopleiding nodig is, maar dat het verstandelijke vermogen daarbij onontbeerlijk is. Het is voor velen van ons onbegrijpelijk dat er in ons land Suriname, dat toch wel dun bevolkt is maar over veel natuurlijke hulpbronnen beschikt waaruit reeds gedurende ettelijke decennia grondstoffen in grote hoeveelheden aan het buitenland worden verkocht, er toch nog steeds geen gunstige ontwikkeling als zodanig in maatschappelijk en economisch opzicht voor land en volk kan worden bewerkstelligd. Komt nog bij kijken dat in de achter ons liggende jaren miljarden dollars van bevreemde landen zijn ontvangen als ontwikkelingshulp ten gunste van land en volk. De regeerders dienen te weten dat de vooruitgang van een land heel veel afhankelijk is van de richting die de overheid eraan wenst te geven. Het is immers de overheid die de mogelijkheden schept en ook zelf de prioriteiten bepaalt. Dat er in ons geliefd Suriname , ondanks alle positieve impulsen, nog steeds sprake is van een aanmerkelijke vorm van armoede geeft duidelijk aan dat het land in voorgaande decennia niet door de juiste verstandelijke vermogens werd bestuurd. En dan te bedenken dat vrijwel alle grote partijen, soms ook verenigd in diverse combinaties, de mogelijkheid hebben gehad om het land tot grotere hoogten te brengen. In feite mag niemand dus een andere partij verwijten dat zij niet gedeugd heeft. Ze zijn allemaal even hard schuldig aan de verpaupering die wij thans nog steeds meemaken. Het wordt dan ook hoog tijd dat wij onze koers wijzigen, dat wij onze prioriteiten anders stellen, want dan alleen gaat Suriname er beter van worden. Uiteindelijk moet het totale volk van de voordelen genieten en niet slechts een handjevol partijloyalisten en partijbonzen die aan de touwtjes trekken. Hiermee tracht ik te stellen dat Suriname thans een andere vorm van leiderschap verdient dan de achterbanpolitiek die in de voorgaande jaren en nu ook weer wordt gevoerd. Politieke partijen die het voornemen hebben om slechts in een of twee districten deel te nemen aan de aanstaande algemene en geheime verkiezingen in Suriname zullen onmogelijk hun woorden in daden kunnen omzetten ten voordele van het gehele land. En wij mogen nimmer deze vorm van hokjespolitiek stimuleren; wij willen immers geen staat in een staat. Elke partijmoet middels haar doelstellingen het gehele kiezersvolk proberen te betrekken, en niet anders. Je regeert over het gehele land en niet slechts over een bepaald kiesdistrict. De partij die daartoe niet in staat is moet met andere een fusie aangaan of afhaken zodat de individuen elders aansluiting kunnen zoeken. Alleen op deze wijze kunnen de idealen van het volk adequaat worden verwezenlijkt. Suriname heeft thans politici nodig die hun plannen in daden kunnen omzetten. De tijd van nutteloze praatjes moeten wij als kiezersvolk ten stelligste afwijzen en middels het uitbrengen van een weloverwogen stem deze toekomstige vertegenwoordigers resoluut afwijzen. Wij moeten als kiezers, onze verstandelijke vermogens ten goede inzetten om alleen die personen af te vaardigen naar DNA, die werkelijk ons land goed kunnen besturen. Alle anderen moeten vanaf het prille beging afgewezen worden. Het zijn immers de goede en door ons goedgekeurde afgevaardigden die de verdere ontwikkeling van ons land zullen gaan bepalen. De stem van de kiezer in een democratisch staatsbestel als de onze is van heel grote waarde. Wij moeten er alleen goed mee weten om te gaan. Vooral de jongere generatie die in mei 2015 voor het eerst naar de stembus gaat moet met nadruk bewust gemaakt worden van de waarde van elke stem. Je moet in het stemhokje, op het beslissende moment, zeer zeker je verstandelijke vermogen moeten gebruiken om de juiste keuze te kunnen maken. Emoties moeten terzijde geschoven worden. Ras of geloof en al het andere moet buiten het stemhokje gelaten worden omdat het gaat om een beslissing die zeer zeker te maken heeft met de toekomstige ontwikkeling van je eigen land. Het land waar jij onder normale en prettige omstandigheden je verdere leven op een rustige en toch wel gerieflijke manier wil doorbrengen. Je wilt verzekerd zijn van vrijheid, veiligheid, geborgenheid, goede gezondheidszorg en goed onderwijs. Bovendien moet de toekomst van je kinderen en je kleinkinderen geen punt van zorgen zijn. En deze toekomstperspectieven moeten steeds hoog in het vaandel staan bij het maken van een keuze op welke partij jij je stem zal uitbrengen. Heel jammer is het echter dat er nog enkelingen zijn in de samenleving die zijn blijven steken in hun denken als toen dat het geval was in de koloniale periode. Zij gaan door om de huidige en eventueel komende generaties de slavernij voor te houden als een blijvende vervolging op hun verdere levensloopbaan. En dit kan de toekomstperspectieven van die generaties negatief beïnvloeden. Wat je nu geworden bent is wat jij van jezelf hebt gemaakt. Alle rassen zijn als mens gelijk in de ogen van de Schepper. Zij hebben allemaal dezelfde verstandelijke vermogens van Hem gehad en het ligt uiteindelijk aan jezelf om die vermogens tot ontwikkeling en tot ontplooiing te brengen. Aan alle kiezers wil ik het advies meegeven om in mei 2015 weloverwogen en welbewust het stemhokje binnen te stappen om je keuze te bepalen. Daardoor wordt immers voor de eerstkomende vijf jaren de toekomst van u en van uw kinderen en uw familie bepaald.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!