Kerstboodschap Biza-minister Soewarto Moestadja

moestadjaHet haast afgelopen jaar 2013 stond in het licht van drie jubileumjaren, te weten de herdenking van 140 jaar Hindustaanse immigratie, 150 jaar Keti Koti en 160 jaar Chinese immigratie. Alle bevolkingsgroepen hebben op hun eigen wijze ingespeeld op de herdenking van deze jubileumdagen waarbij vanuit het Samen-Gecoördineerd-Landelijk concept de plurale natie zich van haar beste kant heeft laten zien. Wij prijzen ons ook gelukkig, dat in onze multi-culturele samenleving met diverse denominaties, wij respect voor elkaars geloofovertuiging en beleving van de godsdienst hebben leren opbrengen. Zo ook voor Kerst.
We naderen het einde van het jaar 2013, de tijd van het Kerstfeest en de viering van het Oudjaarsfeest als inluiding van het nieuwe jaar. Sommige hebben het over Kerstmis (de katholieken), weer anderen noemen het Kerst of Kerstfeest (de protestanten). Volgens sommige draait het om de Kerstman en de Kerstboom. Maar, voor de Christenen draait het zonder twijfel om de geboorte van Jezus Christus, de komst van de Messias in onze wereld meer dan tweeduizend jaar geleden zoals beschreven in de evangeliën van Lucas en Matteüs.
Met Kerst worden we op een feestelijke en vreugdevolle manier aan de geboorte van Jezus herinnerd. Zijn geboorte is belangrijk voor Christenen, omdat hij door God – de Vader – werd gestuurd om de mens te redden van diens zonden.
Als mens worden wij rond de Kersttijd telkens herinnerd aan drie belangrijke levensthema’s, namelijk geloof, hoop en liefde. Geloof in de Almachtige geeft de mens een houvast in het leven. Men wordt bewust van het feit dat er een hoger doel is in dit wereldse leven en men laat zich niet verleiden door het materiële.
Door de geboorte van Jezus Christus zal hoop blijven bestaan. En zolang we in leven zijn, is er hoop: hoop op vergiffenis, hoop op rechtvaardigheid maar ook hoop op een beter leven en een betere toekomst. De Kerstperiode is een tijd die velen hoop geeft, vandaar de opleving tijdens deze periode.
Liefde is onmisbaar in ons leven, vooral tijdens moeilijke momenten. Het voelt goed aan om te weten dat er mensen zijn die om je geven en op wie je kan rekenen, in zowel goede als slechte tijden. In de Kerstperiode worden onze harten extra vervuld met liefde: liefde van en voor de Almachtige maar ook liefde voor de medemensen en voor alle schepselen. Jezus sprak vaak over de liefde. Met zijn boodschap van liefde en aanvaarding – maar ook van radicale toewijding – raakte hij de harten van velen. Hij had een missie op aarde, namelijk het contact tussen God en mensen herstellen. Dat was een bijna onmogelijke opgave. Uiteindelijk was de enige manier waarop hij dat kon doen het offeren van zijn eigen leven.
“Hij stierf voor onze overtredingen” noemt de Bijbel dat. De liefde waar Jezus zo graag over sprak, dreef hem er toe om zichzelf gewillig aan een kruis te laten spijkeren. Hij stierf dus voor de zaak waarin hij geloofde, maar stond op uit de dood om de opdracht gegeven door de Almachtige af te maken. Wij kunnen als mensen dit fenomeen van geboorte, sterfte en Verrijzenis plaatsen tegen de achtergrond van ons functioneren hier op aarde, in ons land, op ons werk, bij onze vrienden en kennissen maar ook thuis bij onze geliefden. Zie het als vallen en dan weer opstaan. Bij tegenslagen moeten wij aanhouden en doorbijten, omdat het enkel de aanhouder is die wint. Zo ook met de ontwikkeling van ons land. Het zal niet altijd lukken om de veranderingen en resultaten die wij teweeg willen brengen en bereiken – voor de doelgroepen en in de tijdspanne die is uitgezet – tijdig te realiseren. Maar als wij gezamenlijk onze schouders zetten onder het werk, zullen we zonder twijfel de vruchten plukken. Het is niet voor niemendal gezegd dat geduld bitter is, maar zoete vruchten draagt.
Laten wij ons als volk aan de vooravond van de Kerstviering bezinnen over de diepere betekenis van Kerst. Laten wij het licht van het Kerstfeest en de miljoenen kerstlichtjes op ons doen schijnen als kracht- en inspiratiebron voor het verwezenlijken van groei en ontwikkeling. Volgens het Bijbelverhaal zagen de drie wijzen uit het Oosten die Jezus Christus na zijn geboorte kwamen vereren en geschenken van goud, wierook en mirre brachten een ster boven Bethlehem. Ook boven ons land schijnt het licht van een ster. Daarom moeten wij geloof hebben in onze Regering dat het beter zal gaan in Suriname. Samen zullen wij de zo gekoesterde sociaal rechtvaardige samenleving verwezenlijken.
Geachte landgenoten,
De Kerstperiode is een periode waarin velen open staan voor de noden van de ander. Zoals de Almachtige Zijn genade en barmhartigheid heeft getoond met de komst van Jezus, zo zou een ieder zich volledig dienen in te zetten om goedheid te tonen tegenover anderen. De senioren burgers, de minstbedeelden, de mensen met een beperking, vrijwel alle ondersteuningbehoevende groepen in onze samenleving worden extra bedacht in deze periode.
Laten wij kracht en wijsheid putten uit de Kerstsfeer om zo een beter Suriname te creëren. Voor de wereldgemeenschap moet deze periode een belangrijke aansporing zijn om de weg van vrede en liefde op te zoeken en die van oorlog en haat te verlaten. Als natie hebben we in alle rust in de Kerstperiode de gelegenheid om vooruit te blikken naar onze toekomst, naar de richting van duurzame ontwikkeling. We kunnen elkaar moed inspreken en daarmee gestalte geven aan de uitspraak van een bekende politicus uit ons verleden, die zei “Wacht even. Wees gerust, alles komt terecht”.
Tot slot wil ik de totale Surinaamse gemeenschap, namens de Regering van de Republiek Suriname, gezegende dagen toewensen en alvast een Voorspoedig en productief Nieuwjaar.
Wan Switi Krisneti.
Ik dank U.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: