Nationale Loterij kan december mogelijk geen lonen uitbetalen

‘Er is geen enkele wet waarin de Nationale Loterij Suriname (NLS) wordt genoemd als toezichthouder bij trekkingen. De trekking is gebaseerd op een presidentiële resolutie d.d. 25 maart 1997, waarin uitdrukkelijk is bepaald dat de trekking moet geschieden ten overstaan van de districtscommissaris (in districten) en de politie. In de resolutie is verder opgenomen dat de trekking ten kantore van de Nationale Loterij moet geschieden. Echter kan er bij bijzondere omstandigheden hiervan worden afgeweken.’ Bij indiening van het verzoek voor een loterij nemen casino’s dit meestal gelijk mee, waardoor de trekking in het casino plaatsvindt. ‘Dit betekent dat de Nationale Loterij daar dan niks te zoeken heeft’, zegt afdeling Juridische Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie. Het ministerie is belast met het aannemen van de verzoeken en het voorbereiden van de resolutie. De resoluties worden getekend door de president en op het kabinet van de president is dhr. Graanoogst belast hiermee. Over betalingen die gedaan worden aan de NLS zegt Justitie ‘dat daarvoor ook geen wettelijke basis bestaat’.
Ongerechtvaardigde verrijking
De casino’s Tropicana, Savannah en Mirage hebben samen met Suribetting beslag laten leggen op alle tegoeden van de Nationale Loterij bij de Landbouwbank en de Postspaarbank. Deze beslagen dienen ter verzekering van een geldsvordering van bijkans SRD 1.4 miljoen. Zij verkeren in de mening dat zij steeds onterecht betalingen hebben gedaan aan de Nationale Loterij. Deze zaak begon te rollen naar aanleiding van een schrijven die de korpschef verzond naar de NLS waarbij hij aangaf dat de Nationale Loterij geen enkele inbreng heeft met betrekking tot het loterijgebeuren in Suriname. Ook stond in dit schrijven dat zij geen bevoegdheid heeft om personen af te vaardigen naar de trekkingen. Dat zou in strijd zijn met de wet. Op 26 september 2013 reageerde de directeur van Nationale Loterij, Desi Hooghart, op de houding van de politie. “Wie is de korpschef? Ik heb helemaal geen boodschap aan hem”, zei hij tegenover de krant.
De afdeling Juridische Aangelegenheden geeft aan hierover meermalen aan de bel te hebben getrokken bij het kabinet van de president, waarbij steeds gehamerd werd op het feit dat de NLS zonder een wettelijke basis toezicht houdt en vergoedingen ontvangt, echter is er nimmer opgetreden. “Dit is je reinste ongerechtvaardigde verrijking door NLS.”
De verantwoordelijk voor de controle is wettelijk toegekend aan de Gaming Board. Voor dit orgaan is al 2 jaar een directeur benoemd, maar er is geen personeel en ook is dit orgaan niet operationeel. Ook in de recent aangepaste Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) wordt de NLS nergens genoemd. Loterijen moeten ten aanzien van hun totale prijzenpakket een melding doen bij de MOT. Als controlerende organen zijn de Centrale Bank en de Gaming Board genoemd.
Mr. Harish Manorath, die de NLS juridisch bijstaat, geeft aan Dagblad Suriname te kennen dat hij deze week nog een tegenvordering zal indienen bij de rechter om het beslag op heffen. Hij hoopt dat de zaak snel in behandeling wordt genomen, aangezien NLS anders niet in staat zal zijn om de lonen uit te betalen in december. “Dit zou niet correct zijn naar het personeel toe”, stelt hij.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: