Verschuivingen op de begroting

De begrotingsbehandelingen voor het dienstjaar 2014 staan voor de deur in een ‘tijdperk’ waar onze regering onder druk staat voor verkwisting van belastinggeld die met name genoemd wordt door de governor van de CBvS. Het ministerie waar als eerst naar wordt gekeken als het gaat om de verkwisting, is het ministerie van Openbare Werken. Door de oppositie wordt al een hele tijd gevraagd naar een onderzoek naar de besteding van de middelen op dit departement. Het ministerie van OW is een van de departementen waar de beleidsmaatregelen de apparaatskosten velen malen overstijgen. Dit betekent dus dat op dit ministerie de uitgaven niet primair toegeschreven worden aan lonen en aanschaffingen (meubilair, computers etc..) maar aan uitvoering van programma’s en projecten. Op Minov houden de apparaatskosten en de beleidsprogramma’s elkaar bijna in evenwicht. Het directoraat Financiën lijkt op het ministerie van OW, waar de beleidsmaatregelen het veelvoudige zijn van de apparaatskosten. De geldstroom op OW en Financiën zijn dus meer naar buiten dan naar binnen. Bij het aankopen van diensten en goederen ontstaat de corruptiegevoeligheid. De regering heeft gepland om in 2014 iets minder dan SRD 7 miljard uit te geven aan apparaatskosten en aan beleidsprogramma’s. Het lijkt erop dat overall de apparaatskosten in vergelijking met 2013 zijn gegroeid, maar het is mogelijk dat de beleidsprogramma’s hier en daar drastischer en sneller zijn gegroeid dan de apparaatskosten. In ieder geval lijkt het erop dat de uitgaven met ca. 19% zijn gestegen. Heel vaak noemt men dan de verhogingen in Fiso-verband. Tegenover de vergrote uitgaven staan ook hoger geplande inkomsten. De belastingmiddelen zijn gepland toe te nemen, voor een klein deel vanwege de invoering van een ‘goudbelasting’. Zowel de belastingmiddelen als de niet-belastingmiddelen worden geacht te zullen groeien. Dit geldt voor zowel de directe als de indirecte belastingen. Men gaat ervan uit dat de inkomstenbelasting en de loonbelasting zullen toenemen, omdat het aantal personen en lichamen die belasting afdragen zijn toegenomen. Interessant is te merken de grotere nadruk die komt te liggen op vermogensbelasting. Ook hier verwacht men een stijging vanwege de implementatie van de self assesment voor deze belastingsoort. Het blijkt ook dat voor 2014 niet Minov het meeste geld zal uitgeven, vergeleken met 2013 maar Financiën. Opvallend zouden ook de stijging van de apparaatskosten op Defensie kunnen zijn, die veroorzaakt kunnen worden door aankopen of door lonen.
Ook is opvallend dat na jaren weer huurwaardebelasting wordt geïnd over het gehele land. De belastingdienst moet haar reikwijdte wat deze dienst betreft vergroten. Gezegd wordt dat men een hertaxatie zal plegen in enkele districten, waarvan het gevolg zal zijn dat de inkomsten hieruit zullen oplopen. Bij de casinobelasting plant men een toename onder andere vanwege het bijkomen van 1 casino. De regering plant ook dat in 2014 de Wet Goudbelasting in werking treedt, waarbij een tarief van 2% zal worden gehanteerd. Men plant daarom voor het eerst een inkomen van SRD 40 miljoen. Opmerkelijk is dat de regering ook plant om uit de invoerrechten meer te halen. Dit zal gerealiseerd worden door intensivering van de controle. Wat onder die intensivering wordt bedoeld, weten wij niet, maar waarschijnlijk bedoelt de regering de preshipment controle die door druk vanuit het bedrijfsleven is getorpedeerd. Op deze stijging zou de regering derhalve niet zo gauw moeten rekenen. Ten aanzien van de geraamde middelen moet gesteld worden dat de doelen gehaald kunnen worden als aandacht wordt besteed aan het functioneren van de betreffende diensten die moeten controleren. Veel wordt misgelopen door capaciteitsgebrek en een integriteitsvraagstuk. Een geïntensiveerde controle zal met zich meebrengen een bepaald handelswijze vanuit delen van het bedrijfsleven en ruimte creëren voor corruptie. Daarvoor moet gewaakt worden. De shift die gemaakt zou worden van direct naar indirect zien wij nog geen gestalte krijgen. Waarvoor in 2014 gewaakt moet worden, is de verspilling en ongecontroleerde uitgaven. De regering doet zichzelf in aanloop naar de verkiezingen in 2015 tekort door toe te laten dat op bepaalde ministeries huis wordt gehouden. Door deze malversaties zal het gemakkelijker worden voor nieuwe politieke partners om te onderhandelen voor een samenwerking. Er is voor 2014 een begrotingstekort van 3.9% berekend en opgemerkt wordt door de regering dat dat voor een ontwikkelingsland niet slecht is. Men merkt ook op dat het met de uitgaven zo’n vaart niet zal lopen, omdat men geen hogere realisatie verwacht dan 60%. Dat zal dus maken dat effectief wellicht niet eens een begrotingstekort wordt genoteerd. Waar de regering wel voor moet oppassen, zijn de leningen. Er schijnen leningen te zijn geprojecteerd voor civieltechnische werken. Leningen voor niet productieve projecten moeten vermeden worden.

error: Kopiëren mag niet!