13 ministeries genoodzaakt tot indiening suppletoire begroting Oorzaak: loonsverhoging ambtenaren 2012

Loonsverhoging toegekend door de regering noodzaakt een 13-tal ministeries om een suppletoire begroting voor het jaar 2013 in te dienen. Het besluit tot toekenning van een loonsverhoging aan ambtenaren werd genomen bij missive van de Raad van Ministers, d.d. 4 december 2012. In een aantal van de conceptwetten, die dienen om de suppletoire begroting in te dienen, staat overigens per abuis 4 december 2013 als datum van goedkeuring door de RvM. Dit is met name het geval in die van Financiën, Handel en Industrie (HI), Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB). De goedkeuring van de suppletoire begroting komt neer op de wijziging van de wetten, middels welke de begrotingen van de verschillende ministeries voor het dienstjaar 2013 reeds waren goedgekeurd.
De indiening van een suppletoire begroting kwam eerst aan de orde na het ontslag van minister Ramon Abrahams van Openbare Werken. Door de nieuw aantredende minister werd toen medegedeeld dat de gealloceerde middelen voor dit departement voor het jaar 2013 al waren gecommitteerd zonder dat de totale begroting was uitgevoerd en het begrotingsjaar om was. De indruk bestond toen dat de suppletoire begroting zou dienen ter uitvoering van de beleidsprogramma’s op de verschillende ministeries. De suppletoire begroting, die 13 ministeries zullen indienen, behelzen dus geen beleidsprogramma’s maar slechts personeelskosten als gevolg van de goedgekeurde loonsverhoging. De ministeries die genoodzaakt zijn een suppletoire begroting in te dienen, zijn dat van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), Binnenlandse Zaken (Biza), Defensie, Financiën, HI, Justitie en Politie (Juspol), LVV, Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling (RO), Sociale Zaken, Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en ROGB. Hieronder wordt ingegaan op de suppletoire begroting in te dienen door ATM, Biza, Defensie, Financiën, HI, Juspol en LVV. De rest volgt morgen.
Grootste loonsverhogingen: ongelijke toename
Nominaal zijn de grootste verhogingen in de personeelskosten veroorzaakt door de RvM-goedkeuring op de ministeries onder de 7 betreffende ministeries het hoogst bij Defensie, namelijk SRD 55.3 miljoen, gevolgd door Juspol, Biza (directoraat Binnenlandse Zaken) en LVV (respectievelijk SRD 34.8 miljoen, SRD 11 miljoen en SRD 9.7 miljoen).  Worden de verhogingen berekend in verhouding tot de totale looncomponent op de verschillende ministeries, dan is de grootste loonsverhoging op de 7 betreffende ministeries doorgevoerd op het ministerie van Defensie (53%), gevolgd door Biza (directoraat Binnenlandse Zaken; 35%), LVV (31%) en ATM (28%). Op het ministerie van Financiën is de toename van de personeelskosten bij het directoraat Financiën 10%, terwijl deze bij het directoraat Belastingen maar 3% is.
Algemene Zaken (Biza)
Het directoraat ‘Algemene Zaken’ onder de begroting van Biza is één van de onderdelen waar er geen toename van personeelskosten valt te bespeuren bij de suppletoire begroting. Het directoraat Algemene Zaken faciliteert organen van de Staat Suriname, met name het kabinet van de president, de Staatsraad, de Centrale Inlichtingen & Veiligheidsdienst (CIVD), het kabinet van de vicepresident, de RvM, de Nationale Voorlichtingsdienst (NVD) en de Rekenkamer van Suriname. De personeelskosten op Algemene Zaken blijven op ca. SRD 58 miljoen. Op dit directoraat zijn de ‘Materiële kosten’ (ca. SRD 102.6 miljoen) en ‘Aanschaffingen’ (ca. SRD 94.8 miljoen) meer dan de ‘Personeelskosten’. Deze drie vallen onder de noemer ‘Apparaatskosten’. Het komt zelden bij de ‘Apparaatskosten’ voor dat de materiële kosten en aanschaffingen meer bedragen dan de personeelskosten.  De materiële kosten omvatten groot onderhoud, vaste exploitatiekosten, waaronder huur van gebouwen en klein onderhoud van gebouwen, onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen, kantoor-, automatiserings- en onderzoekskosten voorlichting en ‘rechterlijke vonnissen ten behoeve van de kabinetten van de president en de vicepresident en de hoge colleges van Staat’. De aanschaf betreft het onderhouden van duurzame goederen, zoals aanschaffen van kantoorpanden ten behoeve van het kabinet van de president, kantoorinrichting, communicatieapparatuur, computers, printers, aanleggen van netwerken, dienstauto’s en overige specifieke aanschaffingen voor de kabinetten van de president en de vicepresident en de overige hoge colleges van Staat.
Afdelingen zonder effecten
Op de verschillende ministeries zijn er afdelingen die niet beïnvloed worden door de goedgekeurde besluiten tot loonsverhogingen voor ambtenaren in december 2012. Bij ATM gaat het om het directoraat Milieu. Bij Biza betreft het Algemene Zaken en bij Financiën het directoraat Planning en Ontwikkelingsfinanciering. De begrotingen van Juspol en LVV zijn niet verdeeld naar directoraten, terwijl dat in de organisatiestructuur wel zo is.
Niet alleen personeelskosten
Alhoewel in de Memorie van Toelichting van de conceptwetten voor de verschillende ministeries wordt aangegeven dat de suppletoire begroting waartoe ze dienen alleen verband houden met de in de RvM goedgekeurde loonsverhoging aan ambtenaren, schijnt dat niet altijd het geval te zijn. Zo zijn op HI bij de apparaatskosten, de materiële kosten verhoogd van SRD 1.8 miljoen naar SRD 2 miljoen. Deze verhoging wordt niet vermeld en niet toegelicht in de Memorie van Toelichting.  De ministeries van Buitenlandse Zaken, Sport- en Jeugdzaken en Volksgezondheid hebben de behoefte nog niet laten blijken dat ze een suppletoire begroting gaan indienen.
 

error: Kopiëren mag niet!