Reactie TAS-directie op staking medewerkers

Als reactie op de informatie dat in de media is gekomen op 26 maart betreffende de staking van medewerkers van de TAS, informeert de wnd. directeur Mr. Gadden- Amelo mede namens het managementteam van de TAS, aan de samenleving het volgende:
Loonaanpassing:
In de pers werd door de vakbond aangegeven, dat sinds 2009 geen loonaanpassingen en ook geen looncorrecties zijn doorgevoerd op basis van de inflatiecijfers van 2010 en 2011. De wnd. directeur van de TAS informeert aan de gemeenschap, dat zij in april 2011 in dienst van TAS is getreden en vanaf haar indiensttreding steeds gewerkt heeft aan het verbeteren van de beloning van de medewerkers. Zo zijn inflatiecorrectie, prestatie- en loonsverhoging opgenomen in het budget van 2012; echter moesten deze zaken uit de begroting worden gehaald.
Medio 2012 hebben de medewerkers in een schrijven gevraagd naar een looncorrectie. Het management heeft hierop gereageerd door een voorstel te doen voor een overbruggingstoelage van 6 maanden. Deze periode zou voldoende ruimte bieden om een voorstel uit te werken, gestoeld op een gedegen beloningsstructuur; echter is dit voorstel door de RVC afgewezen en door de RVC werd de waarnemend directeur aanbevolen, een HR consultant aan te trekken om de beloningsstructuur, waarmee de TAS al bezig was, te bespoedigen.
Hierbij zij opgemerkt dat looncorrecties inclusief inflatiecorrecties, niet kunnen worden toegekend zonder degelijk onderzoek. Voorts is het van belang te weten dat niet slechts de waarnemend directeur hierover een beslissing kan nemen, maar dat zij afhankelijk is van de goedkeuring van de RVC.
Daarnaast ontkennen wij ten stelligste de argumentatie dat de waarnemend directeur zou hebben aangegeven dat de TAS geen geld heeft of slechts geld voor 1 jaar heeft, maar wel dat het budget toereikend moet zijn om zulke beslissingen te nemen, omdat toekenning van een loonsverhoging invloed heeft op het financieel plaatje van de TAS voor de komende jaren.
Volgens de vakbond speelt dit probleem sinds 2009 en bij ons rijst de vraag waarom nu pas (in 2012), een vakbond is opgericht, terwijl het huidig management sinds 2011 deze kwestie onderkent en ermee bezig is. Het managementteam heeft namelijk ook de ruimte nodig om na gedegen onderzoek, gepaste beleidsmaatregelen te treffen.
Concessievergoeding:
Artikel 21 van de Wet Telecommunicatie Voorziening lid 1 onder de letter b, geeft aan dat de concessiehouders (telecomproviders), een jaarlijkse vergoeding aan de TAS moeten betalen voor het uitvoeren van haar toezichthoudende taken. De hoogte van deze vergoeding is, na goedkeuring door de Raad van Ministers, vastgesteld in een missieve d.d. 12 oktober 2006 en bekrachtigd in een Ministeriele beschikking, afkomstig van het Ministerie van TCT d.d. 3 augustus 2010.
De uitvoering van de toezichthoudende taken, conform internationale standaarden van een regulator (toezichthoudende autoriteit), eist veel expertise. De TAS ziet er daarom reikhalzend naar uit, dat de telecomproviders uitvoering zullen geven aan deze ministeriële beschikking.
Incompetentie:
Vermeldenswaard is dat de waarnemend directeur een juridische en management achtergrond heeft met ruim 7 jaren ervaring in de telecomsector (zowel in en buiten Suriname).
De TAS is een professionele organisatie die werkt met beleidsdoelen, die gestoeld zijn op de beleidsdoelen van de regering c.q. de President. Alle afdelingen van de TAS werken volgens een beleidsplan en een budget.
Regelmatig wordt aan de RVC verantwoording afgelegd door middel van rapportages, zowel beleidsmatig,als financieel, over alle werkzaamheden van de organisatie.
Communicatie:
Wekelijks vindt er managementoverleg plaats.
Verder zijn de directeur en haar managementteam van mening dat de medewerkers ook betrokken moeten worden bij de beleidsdoelen van de organisatie. In dit kader heeft de TAS aan het begin van het jaar twee sessies georganiseerd, waarbij de beleidsvoornemens voor 2013 zijn gepresenteerd aan alle medewerkers van de TAS. Hierbij heeft elke medewerker de gelegenheid gekregen om te reageren op de beleidsdoelen en hun feedback is ook meegenomen.
Om zowel de interne als de externe communicatie te bevorderen (binnen als buiten de organisatie), is in 2011 binnen de TAS de Afdeling Communications & Public Relations, door de waarnemend directeur, in het leven is geroepen.
Sinds dit jaar is er ook een wekelijkse interne nieuwsbrief gelanceerd, waarin medewerkers op de hoogte worden gehouden van belangrijke activiteiten en informatie van de TAS.
HRM beleid:
In 2011 is er door de waarnemend directeur eveneens een HR Manager aangetrokken om gestalte te geven aan het HR beleid van de TAS. Vanaf dat moment is er gewerkt aan functiebeschrijvingen, een systeem voor beoordeling en functioneringsgesprekken, vastleggen van procedures en tal van HR gerelateerde administratieve zaken. Binnen het HR beleid staat ontwikkeling van de medewerker centraal en wordt daarom ook geïnvesteerd in het trainen en opleiden van de medewerkers.
Corporate responsibility:
Wij merken dat er blijkbaar enige onduidelijkheid is met betrekking tot het “ corporate responsibility” beleid van de TAS met name de donaties. Enkele donaties, die de TAS doet, zijn volledig gefinancieerd door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) zulks in het kader van het “National School Connectivity plan”. Hieronder vallen schenking van computers en het opzetten van computerlabs.
Daarnaast heeft de TAS, zoals elk ander instituut, ook een klein donatie budget, waarmee zij vooral de volgende achtergestelde groepen tegemoet komt met name vrouwen, mensen met een beperking, non profit organisaties, de jeugd en de seniore burgers.
Conform de oproep van de President (het (de) “DOE” ja(a)r(en)), is de TAS bezig met ontwikkelings- en andere belangrijke telecom gerelateerde projecten zoals de Internet Exchange Point, breedband, ontsluiting van de rurale gebieden, het National School Connectivity Project, het invoeren van Digitale TV en de herziening van de huidige telecom wetgeving.
Projecten, die van eminent belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname.
Afspraak vakbond:
Tot slot geven wij aan, dat na een gesprek met de vakbond, is afgesproken dat de TAS uiterlijk woensdag 03 april, met een tegenvoorstel komt. Wij wensen nogmaals te benadrukken dat deze “sit down” actie geen noodzaak is gebleken, aangezien de TAS continu, hetzij mondeling als schriftelijk met de vakbond heeft gecommuniceerd en roept daarom haar medewerkers op om samen land en volk van Suriname te blijven dienen.
Wnd. Directeur TAS

error: Kopiëren mag niet!