Loonraad adviseert bijstelling minimumloon

Het nog vast te stellen minimumloon zal jaarlijks bijgesteld worden. In de conceptwet over minimumloon wordt de Loonraad als instituut genoemd die de verantwoordelijke minister over de aanpassing adviseert. De Loonraad adviseert de minister in zake de loonpolitiek in het algemeen en een sociaal minimumloon in het bijzonder. Minister Michael Miskin van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) zegt in een reactie op de bepaling van het minimumloon, dat het bedrijfsleven (KKF, Asfa en VSB) binnen 2 weken formeel zijn visie  en advies zal presenteren. De ATM-minister wijst erop dat het  minimumloon alleen betaald wordt door de private sector. In de wet staat overigens dat het minimumloon niet van toepassing is op personen die vallen onder de Personeelswet.
De regering heeft een drietal scenario’s voor een minimumloon van SRD 3, SRD 4 en SRD 5 per uur  ontwikkeld. Het Tripartiet Overleg zal uiteindelijk moeten aangeven  welk alternatief  uitgevoerd kan worden. De ATM-bewindsman zegt dat deze scenario’s niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Miskin had reeds in zijn hoedanigheid als CLO-penningmeester en lid van de Minimumlooncommissie in 2007 het initiatief genomen om  gesprekken te voeren met  het bedrijfsleven.  De  ex-KKF-voorzitter,  Robert Ameerali, had hem toen voorgehouden dat het bedrijfsleven bereid was voor ‘non-skilled labour’ (ongeschoolde arbeid) SRD 2 per uur te betalen. Dat leverde een minimumloon op van SRD 400 per maand. Over de wijze waarop het minimumloon moest worden ingevoerd, kon de gezamenlijke vakbeweging toen geen consensus bereiken. Vijf vakcentrales wilden een algemeen minimumloon, terwijl één vasthield aan de invoering van een sectoraal minimumloon. Medio 2012 werd de zaak weer opgepakt en werden de drie alternatieven ontwikkeld.
Het scenario van SRD 5 per uur levert een maandloon van SRD 1.000 op bij een voltijdse baan (SRD 5 x 8 uren x 25 werkdagen ). Het scenario van SRD 4 per uur levert zo een maandloon op van SRD 800 en het alternatief van SRD 3 een maandsalaris van SRD 600. De ATM-bewindsman zegt dat zijn ministerie momenteel een loononderzoek uitvoert. Het is de bedoeling dat het resultaat daarvan wordt gepresenteerd in de raad van ministers (rvm). Het loononderzoek moet een duidelijk beeld geven van wat de bedrijven in werkelijkheid uitbetalen aan hun werknemers.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: