Geografenvereniging Suriname geactiveerd

De Geografenvereniging Suriname werd opgericht in februari 2005 op initiatief van   vakleraren Aardrijkskunde van de middelbare scholen en heeft tot 2010  invulling gegeven aan haar doelstellingen door  activiteiten te organiseren en uit te voeren. In november 2012 werden  tijdens het seminar Interactief Onderwijs  alle vakleraren  Aardrijkskunde van het voj in de gelegenheid gesteld lid te worden van  de  Geografenvereniging Suriname. Zodoende is de vereniging geactiveerd. Het is een beroepsorganisatie voor alle geografen in Suriname en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen. Geografie  vormt het fascinerende   beeld  over hoe de mens de aarde waarop hij leeft, inricht en verandert.  De globaliserende processen  en de dynamiek binnen het vak Aardrijkskunde eisen van de geografen dat zij zich  organiseren in een ontmoetingsplatform  voor het uitwisselen van informatie, kennis en inzicht om de veranderende wereld beter te begrijpen. Iedere geograaf heeft belang bij externe profilering van de geografie en haar beoefenaars ter bescherming van de aardrijkskunde voor het onderwijs.
Geografie is de studie van de aarde, haar inwoners en de relaties tussen hen in het kader van  plaats, ruimte en  milieu. Geografie helpt  studenten  de betekenis van hun omgeving en de rest van de wereld te begrijpen. Het bevordert een goed begrip  voor de culturen en de levenswijze van volkeren over de hele wereld . Kennis, inzicht en vaardigheden in de geografie helpen de student de wereld  beter te begrijpen. De wereld is continu in verandering en ook de aardrijkskunde zelf verandert: we vinden nieuwe manieren om naar de aarde en haar bewoners te kijken, er zijn nieuwe technologieën en media beschikbaar en we stellen onszelf nieuwe vragen over de wereld om ons heen. De Geografenvereniging  Suriname   zal aandacht  besteden  aan de veranderingsprocessen in de wereld en een bijdrage leveren aan institutionele versterking , capaciteitsopbouw en nieuwe eindtermen en  didactische werkvormen  integreren in het onderwijs.
De opzet van een online netwerk  en de bereikbaarheid van de vereniging op facebook (www. Geographical Association Suriname) zal de verstandhouding en samenwerking onder de geografen  bevorderen.
De leden zullen op de hoogte worden gehouden van alle nationale en internationale ontwikkelingen binnen het vakgebied door het organiseren van PowerPoint-presentaties, educatieve excursies, samenwerking met internationale  organisaties van geografen en de uitgave van een digitaal  Geografisch Journaal Suriname. De eerste editie hiervan over de maand februari is online beschikbaar voor de geregistreerde leden. Het heeft als voornaamste doel alle nationale en internationale  geografische activiteiten te volgen en de relevante informatie  en kennis hiervan  door te geven aan de vakleraren, waardoor zij een bijdrage  kunnen leveren aan  innovatie en kwaliteitsverbetering van  het aardrijkskundeonderwijs op primair , secundair en tertiair niveau.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: