DOE Statement bij behandeling Tabakswet

carl-breeveld-president-of-the-most-rising-party-in-the-opinion-polls-doe-busy-on-the-phone-medium-smallIn de campagne om roken terug te brengen wordt een slogan gebruikt n.l.:”Smoko? no mang” . Ik sta achter deze campagne, maar stoor me om de schrijfwijze. In het Sranan hoort de “g” aan het einde van mang er niet bij. Ik pleit voor een juiste schrijfwijze, ook in het Sranan. We schrijven toch geen Sranan met een ‘g’aan het einde. Het terugdringen van tabaksgebruik is noodzakelijk in Suriname. We beseffen dat er in een land verschillende belangen spelen en dat iedereen zijn belang wil verdedigen. We moeten echter als samenleving kijken naar de Macro belangen, het grootste belang. Bij de ontwerp tabakswet is de grote drijfveer: het algemeen belang. Tussen en naast alle belangen in is het grootste belang hier, de gezondheid van onze samenleving en elke individuele Surinamer, because we care! Suriname heeft zowel nu als op lange termijn gezonde burgers nodig. Iedere werkgever wil dat het ziekteverzuim onder werknemers tot een minimum wordt beperkt. Roken draagt indirect bij tot hoger percentages ziekten en dat is ook voor het bedrijfsleven onaanvaardbaar.
Mondiaal is via de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie het bewustzijn over de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik gegroeid. Dit komt mede door het uitroepen van 31 mei tot “wereld anti-tabaksdag”
Een van de gedachten die veelal vanuit mijn geloof gestimuleerd wordt is dat het lichaam van de gelovige een tempel is waarin God woont. Mede daardoor moet zowel lichaam als geest rein en zuiver gehouden worden en moeten zaken die het lichaam en de geest kunnen schaden afwijzen.
Wij moeten aangeven dat deze wet het optrekken van rookgordijnen tegen gaat. Daarom kan ik mij daarin vinden.
• Met betrekking tot de overheid werd reeds in 1985 in de personeelswet artikel 36 lid 2 opgenomen dat een landsdienaar verplicht is zich te gedragen overeenkomstig de voorschriften, bij of krachtens staatsbesluit vastgesteld voor ’s Lands Dienst in het algemeen of voor het onderdeel waartoe hij behoort.”
• Vervolgens werd in een rondzendbrief van 15 mei 2003 no 3287 inzake dienstvoorschriften voor landsdienaren onder de kop “Goed werknemerschap en getrouwheid van de landsdienaar”, onder L, lid b aangegeven en ik citeer: “Het is niet toegestaan binnen werkruimten te roken.” (in lid a. wordt overigens aangegeven dat het tijdens diensttijd niet toegestaan is alcoholhoudende drank te nuttigen, of onder invloed van alcohol of onder andere bedwelmende middelen te verkeren.)
• Ik trek hier twee conclusies n.l. dat het verbod op gebruik van sigaretten, alcohol of bedwelmende middelen tijdens het werk, door de overheid op één lijn worden gesteld.
• Ten tweede dat behandeling van de ontwerp tabakswet eigenlijk als verlengstuk mag worden gezien van maatregelen die reeds sinds 15 mei 2003 zijn vastgesteld.
• Op 30 mei 2007 installeerde de toenmalige minister van volksgezondheid de Nationale Raad voor Tabakscontrole. Deze Raad moest zich inzetten om het rookgedrag in ons land verder omlaag te brengen. Er moest een gedegen nationaal tabaksbeleid geformuleerd worden. Vraag: wat heeft dit opgeleverd?
• In 2008 werd in ons land de Framework Convention on Tobacco Control in behandeling genomen.
Al deze maatregelen van de overheid mochten m.i. als indicatie dienen voor de gehele samenleving dat er een proces in gang is gezet welke nu geleid heeft tot de ontwerp tabakswet. Er is dus geen reden voor selectieve verontwaardiging wanneer door DNA deze ontwerpwet in behandeling wordt genomen.
Er zijn natuurlijk argumenten die gebruikt worden om de goedkeuring van deze wet tegen te houden. Ik noem u hierbij:
• Maar er zijn mensen die hoge leeftijden bereiken terwijl ze bijna hun hele leven lang gerookt hebben. Zoals ik begrepen heb is dat percentage maar 2,5 procent dat zich tot deze happy few mag rekenen. In mijn directe omgeving zijn er haast geen mensen die tot deze “gelukkige groep behoren”. Mijn eigen vader, maar ook ooms, tantes, hebben het moeten ontgelden door langdurig roker te zijn geweest.
• Ook het argument dat er minder bezoekers naar de HORECA gelegenheden zullen gaan snijdt geen hout. Als 70% van de samenleving niet naar een bepaalde HORECA gelegenheid gaan omdat ze zich daar niet beschermd weten, dan zal het aantal bezoekers uit de groep nu ongehinderd groeien.
• Verschillende landen in onze regio – tenminste 14! – zijn ons voor geweest om anti-tabakswetten aan te nemen. We hoeven dus het wiel niet opnieuw uit te vinden. Bovendien zijn de rapportages over die landen niet dat de HORECA sector achteruit ging, maar dat het aantal rokers daalde en de groep van gezond(er) levende burgers groeide.
• Sommige burgers zeggen dat stikstof uit de uitlaat van auto’s veel erger is dan de rook uit sigaretten. Dat zou kunnen, maar we moeten ergens beginnen.
De tabaksindustrie heeft de strijd in vele geïndustrialiseerde landen verloren en heeft nu de pijlen gericht op de lage en middeninkomens landen. We moeten daarom extra alert zijn en vooral onze jongeren helpen niet te tuimelen in de vicieuze cirkel van een rookverslaving.
Een van de belangrijkste drijfveren voor deze maatregelen in Suriname is het beschermen van niet-rokers tegen de schadelijke effecten van passief roken. We zien graag dat deze wet ertoe zal bijdragen tot: vermindering van het aantal ziekenhuisopnamens , minder acute hartinfarcten, minder hart en vaatziekten, minder kankerpatiënten, die het kregen als gevolg van het roken of een rookomgeving.
Voorts ben ik de mening toegedaan dat door een ontmoedigingsbeleid er steeds minder mensen zullen roken wat weer voor minder druk op onze begroting zal zorgen
In sommige landen heb ik begrepen, heeft men op de werkplek rookpauzes ingelast, waarbij 10 minuten van elk uur mogen wordt gebruikt.
Enkele opmerkingen bij het wetsproduct
Artikel 2: Welke nadere regels mogen wij op dit stuk tegemoet zien en binnen welke termijn?
Artikel 3 lid ‘k’: aan het einde van de zin moet er een punt komma, i.p.v. een punt omdat hier sprake is van een opsomming.
Paragraaf 6, artikel 19: handelt over een orgaan ter ontmoediging van het gebruik van tabak en/of tabaksproducten. Vraag: Komt dit orgaan in de plaats van de Nationale Raad voor Tabakscontrole dat in mei 2007 door de toenmalige minister van volksgezondheid werd ingesteld en geïnstalleerd?
Artikel 20: Hoe wordt gecontroleerd op plekken waar het niet is toegestaan te roken. Zullen er rookcontroleurs worden benoemd? In het buitenland komt het wel eens voor dat rookcontroleurs worden mishandeld bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Als dat zo is, is onze vraag, hoe zullen ze in zulke gevallen beschermd worden? Zal dat gaan volgens het wetbook van strafrecht /strafvordering.
Mevrouw de voorzitter: Suriname heeft gezonde burgers nodig. Ik ondersteun daarom elke maatregel die bijdraagt tot het gezond houden van ons volk. Deze ontwerpwet zal daarom door mij volledig worden ondersteund.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: