VHP presenteert Energiebeleid 2015-2030

Op maandag 7 januari 2013 jongstleden heeft de “Energiecommissie van de VHP” een presentatie gehouden inzake het “Nationaal Energiebeleid voor Suriname 2015-2030” voor de partijorganen en belangstellenden in het partijcentrum de Olifant aan de Mr. J.Lachmonstraat. Deze presentatie werd gehouden op initiatief van de Adviesraad van de VHP.
In de optiek van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is de beschikbaarheid van energie, in het bijzonder elektrische energie, zeer cruciaal voor het op gang brengen en houden van economische ontwikkeling. Het is een pre conditie om de ontwikkeling en het welvaartsniveau van de Surinamer te verhogen. Als er geen energie is, is er ook geen duurzame ontwikkeling.
De VHP is ervan overtuigd om met haar lange-termijn visie m.b.t de Energy Security voor haar volk zekerheid te creëren voor het leveren van goedkopere energie overwegend opgewekt met onze hernieuwbare bronnen met lage CO2 emissie, om zodoende productie te stimuleren en export te bevorderen.
Met deze visie van de partij heeft de energiecommissie van de VHP zich gebogen over de huidige situatie in de elektriciteitssector en de ontwikkelingen in de totale energiesector tussen 2015 en 2030. Haar bevindingen heeft zij in een “Ontwerp voor een Nationaal Energiebeleid voor Suriname 2015-2030” aangeboden aan VHP voorzitter Santokhi .
De commissie constateert dat de behoefte aan energie, welke nu circa 250 MW bedraagt, tot 2030 zal toenemen tot circa 1200 MW. De huidige geïnstalleerde opwekkingscapaciteit en organisatie is niet toereikend om in deze groeiende behoefte te voorzien.
De elektriciteitsvoorziening in Suriname laat op dit moment veel te wensen over. De problematiek varieert van het gebrekkig verkrijgen van een stroomaansluiting tot de vele stroom- onderbrekingen waarmee de bevolking wordt geconfronteerd.
Toegang tot elektrische energie is op dit moment in Suriname een stagnerende factor in de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Dit frustreert burgers en ondernemers en werkt remmend op de ontwikkeling van het land.
Feit is dat er dringend behoefte is aan een effectief beleid voor de Surinaamse energiesector. Dit beleid dient als centrale doelstelling te hebben: “Het garanderen van betrouwbare en betaalbare elektriciteit voor alle Surinamers”.
Het beantwoorden van de vraag hoe een dergelijk beleid het best eruit kan zien heeft de “Energie Commissie van de VHP” oplossingsmodellen aangedragen. Op deze wijze wenst de VHP een constructieve bijdrage te leveren evenals een blauwdruk te presenteren.
Beschikbare, betrouwbare en betaalbare energie, als nutsvoorziening, is voor Suriname één van de belangrijkste determinanten voor een gezonde economie en sociale welvaart. Studies van verschillende onderzoeksgroepen (verleden en heden) wijzen tevens uit dat energie capaciteit in Suriname ook potentie bevat om te dienen als een export.
Uit het voorgaande is duidelijk dat er substantiële investeringen gedaan zullen moeten worden om de elektriciteitsvoorziening voor Suriname te kunnen garanderen. De vraag die hier beantwoord wordt is welke technologie-keuze gemaakt dient te worden en wat de investeringen zullen kosten. Tegelijkertijd zullen ondernemers en investeerders gestimuleerd worden om deel te nemen in de energie-industrie.
De commissie beveelt hierbij aan om een hybride opwekkingsmodaliteit van hydro-en thermische energie te overwegen. Volgens de commissie ligt een mix van hydro en thermische energie voor Suriname het meest voor de hand. Hydro energie is op de lange termijn goedkoper, hernieuwbare vorm maar is erg kapitaalintensief en kent een lange bouwperiode.
Thermische energie is meer flexibel, kan sneller worden geïnstalleerd, maar is ook duurder op de lange termijn. De thermische capaciteit zal ook als stand-by vermogen kunnen functioneren voor perioden van lage toevoer van water.
Om de elektriciteitsvoorziening op een betrouwbare manier tot 2030 veilig te stellen, beargumenteert de commissie dat er een totale investeringsbehoefte van ruim 8 miljard US dollars zal ontstaan in de volgende 15 jaren om de productiecapaciteit af te stemmen op de ontwikkelingen van de energiebehoefte .
Naast de infrastructurele investeringen is de reorganisatie van de energiesector noodzakelijk. De commissie heeft drie belangrijke pijlers opgenomen binnen de reorganisatie van het energiebeleid namelijk: Rationalisatie, Liberalisatie en Privatisering. De commissie draagt een implementatieplan voor om het bovengenoemde gefaseerd uit te voeren, te weten: een crash fase en een transitie fase.
De verwachting en de overtuiging is dat het uitvoeren van dit voorgestelde energiebeleid zal resulteren in een gezonde energiesector met betrouwbare en betaalbare stroom voor allen. Daadwerkelijke implementatie vraagt kennis, energie en doorzettingsvermogen.
Voorzitter Chandrikapersad Santokhi legde de nadruk op de toekomstige betekenis van de geïdentificeerde alternatieve, hernieuwbare energiebronnen in deze presentatie, en gaf mee dat deze met efficiënt en effectief beleid tot ontwikkeling gebracht dienen te worden.
Verder gaf hij aan dat er diepgaand nagedacht moet worden om een integraal energiebeleid met onze grenslanden te ontwikkelen om zo het hoofd te kunnen bieden aan de toekomstige energie problematiek die grens overschrijdend zal worden.
Deze zeer druk bezochte presentatie werd afgesloten middels het aanbieden van een ontwerp nationaal energiebeleid voor Suriname 2015- 2030, door de Energie-commissie van de VHP aan voorzitter Chandrikapersad Santokhi.
VHP- mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: