COL-bonden gaan uitlokken actie effectief beantwoorden

‘Ministers schijnen er behagen in te scheppen vakbondsacties uit te lokken en pas daarna onderhandelingen te beginnen met de bonden of  deze te laten afronden’, meent Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL). ‘Vervolgens gaat men overeenkomsten aan en worden zaken weer niet of zeer gebrekkig uitgevoerd. Dan begint de cyclus opnieuw.  Werknemers en hun besturen worden dan niet zelden uitgemaakt voor lieden die belust zijn op  actie voeren. Vooral landsdienaren moeten deze miskenningen vaker ontgelden. Zelden durft de gemeenschap de correcte constatering aan: ‘het is de werkgever, waaronder de overheid valt, die vaker in gebreke is gebleven en als zodanig de veroorzaker is van de arbeidsonrust’. Tot deze conclusie komt de COL-voorzitter.
De COL-bonden ervaren het voorgaande als een harde realiteit. Zelfs gesprekken met de vicepresident leiden niet zondermeer tot de realisatie van rechtvaardig geoordeelde punten. Het hoofdbestuur van de COL heeft de bonden bij Milieubeheer en Watervoorziening groen licht gegeven om vakbondsacties voor te bereiden. ‘Als wij per se eerst actie moeten voeren, dan zal dat maar moeten gebeuren.’ Als de leden van de genoemde bonden uiterlijk vrijdag 7 december geen  garantie hebben dat de betreffende betaling met het salaris over deze maand gerealiseerd wordt, ‘zullen de uitgelokte acties niet uitblijven’.
Milieubeheer                                                                                                                                                                                    
Bij Milieubeheer gaat het om een scala van zaken. Het merendeel van deze zaken maakt nog onderdeel uit van het lopende overleg. ‘Weliswaar kunnen er vraagtekens geplaatst worden over het tempo.  In ander verband kan hierop nader worden ingegaan. Zeer dringend zijn nu de heractivering en aanpassing van de risicotoelage, de juiste inpassing van betrokken medewerkers in Fiso en het loopbaanontwikkelingsplan per functiehouder.’ In deze heeft de vicepresident  de minister van Binnenlandse Zaken instructies gegeven voor een oplossing. ‘Op het stuk van de verzelfstandiging van deze dienst is alles gebleven bij de conclusie dat er een gemengde commissie ter voorbereiding gevormd zou worden.’
Watervoorziening                                                                                                                                                                           
  Bij de dienst Watervoorziening speelt er ongeveer hetzelfde ten aanzien de verzelfstandiging. In het verleden was er zelfs een overeenkomst over toe te kennen overbruggingsvoorzieningen.  Een doorn in het oog van de werknemers is het gegeven dat de overheid nog steeds in gebreke blijft de aangepaste daggelden voor deze categorie werkers uit te betalen. Ook tijdens contacten met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de COL/BPDW hierop aangedrongen. Evenals hun collega’s van Milieubeheer  voelen de medewerkers van de dienst Watervoorziening de effecten van de inflatie.
 

error: Kopiëren mag niet!