Overheid geeft meer uit aan subsidies dan lonen

De overheid geeft meer uit aan subsidies dan aan lonen. Dat blijkt uit de financiële nota van 2013. In de nota staat verder aangegeven dat dankzij het voeren van een strak budgettair beleid, de uitgaven uit hoofde van lonen en salarissen en overige goederen en diensten in 2011 geen forse stijgingen vertonen. Echter bleek aan de andere kant dat subsidies en bijdragen in 2011 en in het eerste halfjaar van 2012 daarentegen wel forse zijn gestegen. Deze ontwikkeling kunnen voornamelijk worden toegeschreven aan de door de overheid getroffen “sociale maatregelen” om kwetsbare groepen in de samenleving enigszins tegemoet te komen. Dit, vanwege de schokken die zouden worden teweeggebracht als gevolg van de devaluatie van de Surinaamse dollar en de verhoging van government take op brandstof aan het begin van 2011.
Voor wat betreft de overheidsuitgaven is in het eerste halfjaar van 2012 een opmerkelijke ontwikkeling te constateren. Ofschoon in 2011 ‘Lonen en Salarissen’ nog de grootste uitgavenpost was, lijken de rollen in 2012 omgekeerd te zijn en blijkt dat uitgaven voor ‘Overige goederen en diensten’ hoger te zijn dan lonen en salarissen. Ten aanzien van de ontwikkeling van lonen en salarissen kan worden opgemerkt dat deze gedurende de eerste helft 2012 een stabiel verloop vertoonde. Voor de eerste helft van 2012 is er voor ‘Overige goederen en diensten’ reeds SRD 952,4 mln uitgegeven en kan dit onder andere worden toegeschreven aan de inhaalslag die de overheid gemaakt heeft in betalingen aan aannemers voor uitgevoerde werkzaamheden aan de infrastructuur en waarbij de uitgaven nog niet zijn verbijzonderd naar kapitaaluitgaven. Verder ook aan het inlopen van betalingen aan crediteuren voor geleverde goederen en diensten aan de overheid die betrekking hebben op het dienstjaar 2011.
Verder blijkt dat in de eerste helft van 2012 reeds SRD 449,3 mln is uitgegeven aan subsidies en bijdragen, deze uitgavenpost was begroot voor SRD 1.123,9 mln. Het begrote bedrag in 2012 aan Interest is SRD 153,5 mln. Tot en met de eerste helft van 2012 is er SRD 85,5 mln aan interest betaald. Dit is grotendeels betaald aan interest op de binnenlandse schuld. Deze schulden zijn grotendeels ontstaan als gevolg van financieringsovereenkomsten, die zijn aangegaan met particuliere bedrijven gedurende de periode 2007 tot en met 2010 in het kader van de uitvoering van asfalterings- en bruggenbouwprojecten. De kapitaaluitgaven waren voor 2011 begroot op SRD 1.121,4 mln en hiervan is in totaal SRD 581,5 mln. uitgegeven. Dit bedrag behelst investeringen die door de overheid zijn gepleegd in rehabilitatie en uitbreiding van de infrastructuur.
Alhoewel het begrote bedrag aan kapitaaluitgaven in 2011 een forse stijging vertoonde ten opzichte van die van 2010, is het gerealiseerde bedrag desondanks toch onder het begrote uitgekomen. De realisatiegraad blijkt 52.0% te zijn. Deze uitkomst indiceert dat er sprake is geweest van ondercapaciteit bij de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden. Voor 2012 zijn de kapitaaluitgaven begroot op SRD 1.588,8 mln en tot en met juni 2012 is er van dit bedrag al SRD 239,7 mln besteed.

error: Kopiëren mag niet!