Persverklaring NF terzake occupatie

De Nieuw Front fractie in DNA, wenst met nadruk het na volgende onder de aandacht te brengen van het Surinaamse Volk. Het is bekend dat het Surinaams volk ernstig gebukt gaat onder de steeds toenemende armoede, discriminatie, vrees en angst en van vertrapping van wet en recht. In de samenleving is het merkbaar dat het zeer slecht is gesteld met de leefbaarheid en een krachtig protest tegen het gevoerd beleid broeit. De laatste dagen is samenleving ook opgeschrikt door voortzetting van onwettige occupatie van gronden toebehorende aan derden. Deze zaak is ontoelaatbaar in onze samenleving en behoorlijk bestuur vereist van de Regering een spoedige ingrijpen in deze schendingen van rechten van derden enerzijds en de oorzaken die geleid hebben tot dergelijke houding op te doen sporen en die aan te pakken. Deze zaak wordt ernstiger, door de publiekelijke mededeling van de bezetters zelf, dat zij tot deze rechteloosheid zijn of worden aangezet door politici, waarbij gesuggereerde onoorbare beloften zijn gedaan. Het NF wenst er op te wijzen dat de grondwetgever goed en duidelijk heeft vastgesteld, dat de Republiek Suriname een democratische Staat is gebaseerd op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. Het is van groot belang dat deze waarde onder alle omstandigheden gerespecteerd wordt, zeker door politici. Een van deze fundamentele rechten is het recht van een ieder op gelijke aanspraak op deugdelijke bescherming van zijn persoon, rechten en goederen. Het is duidelijk dat met bovengemelde regeling de Grondwetgever heeft willen voorkomen dat door het wegvallen van de bescherming van rechten van burgers, omstandigheden ontstaan waarin burgers hun rechten niet meer kunnen uitoefenen, en waardoor het vertrouwen in ons rechtssysteem wegvalt, waardoor chaos in het land ontstaat en andere ernstige nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van de samenleving. Hoewel de Regering in de Regeringsverklaring heeft aangegeven, dat onze democratie zal worden gekenmerkt door o.a de rule of law en dat aanpak van misdrijven niet alleen integraal repressief maar ook preventief zal worden aangepakt, merken we dat de Regering in casu niet optreedt, om de samenleving voldoende en continu te beschermen tegen de heersende inbreuken op rechten. Het is de Regering, die de plicht om heeft te zorgen, dat deze rechtsbescherming te alle tijde in voldoende mate aanwezig is, zonder onderscheid van welke aard ook en voor een ongestoord genot van rechten van elke burger. Het is ook de plicht van de Regering om de voorzieningen te treffen dat de leefbaarheid haar burgers gegarandeerd wordt. Verder is het gebleken dat de Regering blijft toekijken en niet handelt. Ook de werkarmen van Regering kijken toe hoe burgers van hun rechten worden beroofd en treden niet zoals ze verplicht zijn te doen. Het NF betreurt deze handelwijze van de Regering en doet een dringend beroep om haar gemanifesteerde handelwijze te verlaten en om onmiddellijk een beleid ter bescherming van samenleving in te zetten, in het belang van rust, orde en ontwikkeling.

error: Kopiëren mag niet!