DNA-leden verwend tijdens buitenlandse reizen

Uit cijfers van DNA blijkt dat de leden worden verwend tijdens buitenlandse reizen. De reiskosten en daggelden komen tot stand aan de hand van de Wet Geldelijke Voorzieningen voor Leden en Gewezen leden van DNA en de notitie van de financiële afdeling over het geldend protocol betreffende de vergoeding van leden die deel zijn van delegaties naar het buitenland. Rekening houdend met de wet geldelijke voorzieningen van DNA worden de daggelden voor leden van DNA vastgesteld op twee maal het basisbedrag dat door de regering is vastgesteld voor ambtenaren en wel in United States Dollar. De daggelden voor delegaties naar landen waarin de Euro het betaalmiddel is, worden de bedragen omgerekend en in Euro gegeven. De valutasoort voor alle andere bestemmingen is United States Dollar. Daggelden zijn bestemd voor dagelijkse consumptie en andere voorkomende kosten, representatie en hotelkosten tot USD 350 of Euro 300 per dag. Als bij de reservering door de griffie van DNA blijkt dat de hotelkosten hoger liggen dan USD 350 of Euro 300, dan worden de werkelijke hotelkosten aangevraagd. Als de delegatie in het buitenland wordt geconfronteerd met hotelkosten die hoger liggen dan USD 350 of Euro 300, kan het bedrag dat overschreden is na terugkomst in Suriname worden gedeclareerd onder overlegging van de relevante stukken en motivering. Indien de hotelkosten lager liggen dan USD 350 of Euro 300, moet het verschil tussen de werkelijke hotelkosten en USD 350 of Euro 300 worden teruggestort of niet worden aangevraagd indien dit vooraf bekend is. Leden bepalen hier zelf hun voorkeur. De volledige daggelden en representatiekosten voor de delegatie, lopen vanaf de dag van aankomst in het land van bestemming tot de dag van vertrek naar Suriname.
Voor dagen waarop wordt gereisd tussen Suriname en het land van bestemming, worden geen daggelden uitgekeerd. Uitzondering geldt wanneer de delegatie op de dag van de reis van Suriname naar het land van bestemming of op de terugweg naar Suriname, vanwege het niet beschikbaar zijn van alternatieve reisroutes, langer dan zes uren op aansluiting moet wachten (of zou moeten wachten) na de uitchecktijd van het hotel waarin werd gelogeerd of bij tussenstops. Dan kan worden besloten een extra dag in het hotel te betalen of gedurende de wachttijd tijdens de reis een hotel te betrekken. In dat geval worden voor die dag de daggelden normaal uitgekeerd. Indien de wachttijd niet in een hotel wordt doorgebracht, worden voor die dag de daggelden uitgekeerd, verminderd met de hotelkosten (USD350/Euro300) . Het bedrag aan daggelden kan in bijzondere gevallen worden verhoogd in verband met verwachte verhoogde kosten voor speciale bestemmingen en/of speciale doeleinden. Het besluit hiertoe wordt onder vastlegging van de motivering door DNA genomen tijdens de vergadering waarin wordt besloten dat een delegatie zal worden uitgezonden.
Elke delegatie krijgt via de delegatieleider nog een bedrag mee voor bijzondere representatiekosten van de delegatieleider en de delegatie en voor onvoorziene kosten. Dit in verband met mogelijke kosten doordat de delegatie die Suriname vertegenwoordigt of de delegatieleider in persoon in relatie met het werk of de vertegenwoordiging van Suriname, moet participeren in activiteiten die extra kosten met zich meebrengen. Het besluit tot participatie van de delegatie, delen daarvan of de delegatieleider persoonlijk, wordt door de delegatie genomen. Onvoorziene omstandigheden die voor de delegatie tijdens de reis of het verblijf kunnen optreden, kunnen eveneens uit dit bedrag worden bekostigd. Hieronder vallen ook onvoorziene kosten van individuele leden van de delegatie, die hoger liggen dan wat het lid redelijkerwijs uit de persoonlijke daggelden kan betalen. Het bedrag voor de delegaties is vastgesteld op USD 50 per delegatielid per dag. Voor landen binnen de Europese gemeenschap wordt dit bedrag omgerekend en in Euro afgegeven. Het bedrag dat de delegatieleider persoonlijk onvoorzien kan gebruiken, is maximaal USD 50 maal het aantal dagen. Het deel van de delegatierepresentatie dat niet is aangesproken, wordt door de delegatieleider na terugkomst in Suriname teruggestort, tegelijk met de indiening van de verantwoording van het wel gebruikte deel. Dit geldt ook voor de extra representatie van de delegatieleider. Het bedrag voor een delegatie ten behoeve van onvoorziene kosten en representatie, kan in bijzondere gevallen worden verhoogd in verband met verwachte kosten voor speciale vooraf bekende doeleinden. Het besluit hiertoe wordt onder vastlegging van de motivering door de DNA genomen tijdens de vergadering waarin wordt besloten dat een delegatie zal worden uitgezonden.
Aan de leden worden een keer per jaar, bij het participeren in een delegatie buiten Suriname, uitrustingskosten uitgekeerd. De uitrustingskosten worden steeds uitbetaald in USD. Er wordt jaarlijks voor de goedkeuring van de eigen begroting, door De Nationale Assemblée vastgesteld of dit bedrag moet worden aangepast. Indien geen onderbouwde behoefte tot aanpassing bestaat, worden de geldende bedragen gehandhaafd.
Wat betreft het gebruik van de VIP-ruimte op Zanderij, Schiphol en op andere luchthavens, maakt de griffie afspraken voor Zanderij indien gewenst. In andere gevallen wordt op basis van de business class ticket gebruik gemaakt van de Sabaku Lounge. Voor Schiphol wordt aan de eerste persoon (delegatieleider) een bedrag van € 240per keer, dus visa versa € 480. Voor elke volgende persoon (de rest van de delegatie) is dat een bedrag ad € 80 per keer per lid en/of ondersteunende ambtenaar, dus visa versa € 160. Bij andere luchthavens wordt gebruik gemaakt van de business class lounge van de luchtvaartmaatschappij.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: