De Terugroepwet: Pokie en Ajaiso kansloos ( deel 1)

Diana Pokie heeft naar aanleiding van haar terugroeping door de BEP een kort geding aangespannen. De insteek van dit kort geding (tegen wie?) is bij schrijver dezes niet bekend. Niet gehinderd door het gebrek aan feitelijke informatie over de eisen geformuleerd in het verzoekschrift, concludeert schrijver dat mevrouw Pokie in om het even welke vordering volstrekt kansloos is.
De rechtsgrond van de terugroeping door de BEP
Wij vinden de grondslag voor de terugroeping in de “Terugroepwet”(wet van 22 februari 2005 tot regeling van terugroeping van volksvertegenwoordigers). In dit kader zijn met name de artikelen 2 (terugroeping), 3 (gronden voor terugroeping) en 4 (hoe roep je terug) relevant. Terugroeping is krachtens deze artikelen rechtsgeldig, door een besluit van het, krachtens de statuten van de BEP hiertoe bevoegde orgaan, op een of meer van de in artikel 3 limitatief aangegeven gronden.
Wij kunnen hier volstaan met de opmerking dat de terugroeping als grondslag heeft art. 3 lid 1a en 1b Terugroepwet. In casu is er sprake van royement van de beide leden door het daartoe bevoegde orgaan. Wij mogen er eveneens gevoeglijk van uitgaan, gegeven de conclusie van het Centraal Hoofdstembureau, dat het traject ter beëindiging (wijze van betekening en het traject ter kennisstellen van ter zake relevante private en rechtspersonen) zich overeenkomstig de vigerende wettelijke voorschriften heeft voltrokken. Mij is in ieder geval niet ter ore gekomen dat de BEP zich aan enige ‘vormfouten’ zou hebben vertild.
Bestaat A – Combinatie in rechte nog?
De heer Brunswijk heeft een aantal malen als zijn overtuiging uitgesproken dat de rechtspersoon A-Combinatie nog in tact is en dat zij dus rechtens de enige instantie zou zijn die de assembleeleden zou kunnen terugroepen. Het Centraal Hoofdstembureau zou dus, aldus de heer Brunswijk, een enorme blunder hebben begaan door het verzoek van de BEP te accorderen. Heeft de heer Brunswijk misschien een punt?
De proclamatie van A-Combinatie gaat terug tot 5 februari 2005. Op deze datum zijn de drie constituerende partijen, t.w. Abop, Seeka EN BEP een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Het doel van deze samenwerking: gezamenlijke deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2005. Aldus is geschiedt. De samenwerking had een looptijd van vijf jaar en is met wederzijdse goedkeuring in maart 2010 vernieuwd cq. verlengd met het oog op de verkiezingen van 25 mei 2010. Ten aanzien van de voorwaarden van de hernieuwde overeenkomst, is door partijen gevoeglijk verwezen naar de voorwaarden, vastgelegd in de oprichtingsovereenkomst van februari 2005.
Wij moeten ons goed realiseren dat wij ‘im Grunde ‘ te maken hebben met drie autonome verenigingen op wie, krachtens vigerend burgerlijk recht de rechtsfiguur ‘De Vereniging’ van toepassing is. Dit houdt in dat partijen enerzijds de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht hebben om zelf uit te maken welke ge – en verboden zij zichzelf wensen op te leggen: de afspraken mogen anderzijds evenwel nooit en te nimmer de redelijkheid en billijkheidsgrens, die ten grondslag ligt aan het civiele rechtsverkeer overschrijden. Zo zal een overeenkomst die stelt dat partijen de overeenkomst onder geen enkel beding eenzijdig zouden kunnen beëindigen, stuiten op genoemde redelijk – en billijkheidsgrens.
Welnu: de BEP heeft in een schrijven d.d. 19 oktober 2010 aan de combinatiepartners Abop en Seeka te kennen gegeven dat zij de samenwerkingsovereenkomst per ommegaande voor beëindigd beschouwt. Getuige de latere gedragingen van de leiding van De Nationale Assemblee, mag ervan worden uitgegaan, dat er een kopie van het beëindigingschrijven is ontvangen en als feitelijk correct geaccepteerd.
Onder deze omstandigheden en bij het uitblijven van een substantiële onderbouwing door Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk moet ervan worden uitgegaan, dat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Met andere woorden: de rechtspersoon A-Combinatie heeft door en na de kennisname van de inhoud van dit schrijven opgehouden te bestaan. Tevens kan geconcludeerd worden, dat de BEP haar zelfstandigheid als autonome politieke organisatie, functionerend binnen en buiten de DNA, heeft herwonnen. De stelling dat A-Combinatie nog bestaat moet als rechtens onjuist en onhoudbaar worden afgeserveerd.
Terzijde: ik spreek liever over de DNA dan over DNA. De afkorting DNA (zonder lidwoord) refereert aan lichaamsmateriaal en is internationaal al meer dan zestig jaar uitbesteed. Dit geldt mutatis mutandis voor de afkorting NL (nationaal leger): in het internationale rechtsverkeer hebben je het over Nederland!! De afkorting NLS zou wat mij betreft dan ook beter op zijn plaats zijn.
Desi Delano Bouterse
De president van de republiek heeft zich na de laatste reshuffling van zijn regering, met zoveel woorden, uitgelaten over de samenstellende delen van de coalitie. De coalitie bestaat naar de mening van de president uit drie partners: de Megacombinatie, de Volksalliantie en de Abop. Hij heeft tevens aangegeven, dat een eenvoudige calculatie leert, dat de coalitie in De Nationale Assemblee uit dertig leden bestaat. Deze opmerking betekende niets minder dan dat de BEP (inclusief Pokie en Ajaiso!!) en Nieuw Suriname van af dat moment definitief geen deel meer uitmaakten van de regeringscoalitie. De gedragingen van de coalitie binnen de DNA hebben deze visie bekrachtigd: de leden van BEP en Nieuw Suriname hebben alle voorzitterschappen van de parlementaire commissies moeten inleveren. Deze worden krachtens vigerend ongeschreven recht enkel en alleen door leden behorende tot de coalitie voorgezeten.
Reactie Diana Pokie op statement van de Desi Delano Bouterse
Na de ‘coming out’ van de president, heeft Diana Pokie zich in woord gemeld bij de pers. Desgevraagd gaf zij te kennen zich niet te kunnen verenigen met de zienswijze van de heer Bouterse. Zij stelde dat de president verkeerd geïnformeerd moest zijn en dat zij en Waldi Ajaiso er in ieder geval van uitgaan nog steeds tot de coalitie te behoren. Er kon naar haar mening dus geen sprake zijn van dertig maar van tweeëndertig coalitie assembleeleden. Zij gaf verder te kennen reeds een verzoek te hebben ingediend om op korte termijn door de president ontvangen te worden. Insteek van dit gesprek zou zijn om de president persoonlijk van haar zienswijze te overtuigen.
Politieke zelfmoordmissie
Wie zich in een situatie, waarbij de partij die jij vertegenwoordigt uit de coalitie is ‘gekieperd’, op een dergelijke wijze opstelt, kan naar mijn bescheiden mening niet langer aanspraak maken op de kwalificatie: goed, betrouwbaar en volwaardig partijlid. Verondersteld mag worden dat de statuten van de BEP, ‘goed gedrag’ toch echt als minimumvereiste stellen, om als volwaardig lid te mogen functioneren. Kortom: met deze willens en wetens gekozen opstelling hebben Diana Pokie en Waldi Ajaiso, in ieder geval in relatie tot de BEP, politieke zelfmoord gepleegd. Zij hebben de BEP op een voor deze partij cruciale moment en in een voor deze partij fundamentele kwestie, een dodelijke dolksteek toegebracht. Van de partij eisen dat zij daarna nog als ‘volwaardige en betrouwbare’ partijgangers worden gekwalificeerd zou echt een brug te ver zijn. Zo zit het verenigingsleven hier en elders op deze aardbol niet in elkaar!  ( wordt vervolgd op donderdag 23 augustus )
Guno Rijssel

error: Kopiëren mag niet!