Verklaring van de Nieuw-Front fractie in DNA over Comite-Generaal

De Nieuw-Front fractie in De Nationale Assemblee wenst het volgende aan de samenleving kenbaar te maken. Enkele dagen geleden werden leden van DNA geconvoceerd voor een Comite-Generaal vergadering op donderdag 26 juli 2012. De agenda punten waren “het functioneren van de justitiële autoriteiten en dienstverleners” en “de veiligheidsdiensten en gewapende machten, hun samenwerkingsverbanden en voorzieningen in relatie tot hun taken”. Er is geen overleg vooraf geweest over deze onderwerpen. Het is bekend dat grondwettelijk de mogelijkheid bestaat voor een Comite-Generaal, een geheime vergadering achter gesloten deuren. Deze mogelijkheid is ingegeven met een bepaald doel. Indien belangrijke zaken dringend moeten worden besproken tussen DNA en Regering en die in het nationaal belang niet in het openbaar zouden kunnen worden gebracht. In deze gaat het om vertrouwelijke informatie-uitwisseling en het nemen van beslissingen. Een ander aspect van deze geheime vergadering is dat het verhandelde geheim dient te blijven. Volgens een schriftelijke mededeling van de griffie van DNA, kan, in geval het besprokene in een Comité Generaal in de openbaarheid wordt gebracht zonder dat de geheimhouding daarvan is opgeheven,  DNA een strafrechtelijk onderzoek kan laten instellen tegen degenen die zich niet houden aan deze plicht tot geheimhouding. Naar de NF fractie voorkomt komen de aangegeven onderwerpen, zoals geformuleerd, niet in aanmerking voor een Comité-generaal; deze zijn te ruim aangegeven. Een even ruime behandeling van deze onderwerpen zal met zich meebrengen dat bij de behandeling, zaken betrokken zullen raken die geen geheimhouding vereisen, doch wel zullen vallen onder die plicht. Hierdoor zal ook het recht op parlementair c.q. publiek debat over deze kwesties in het openbaar komen te vervallen, hetgeen ongetwijfeld leidt tot feitelijke muilkorving van DNA leden. De Oppositie stelde voor aan DNA, om de aangegeven onderwerpen duidelijker en concreter te stellen, waardoor het beantwoordt aan het gestelde doel van een Comite-Generaal. Hierbij werd door de NF fractie voorgesteld om als onderwerp te hebben “het functioneren van de rechterlijke macht” en “het functioneren van het veiligheidssysteem in het land”, waardoor zaken die knellen besproken kunnen worden zonder in het openbaar te treden. Dit voorstel werd door de coalitie van de hand gewezen zonder enig argument. Terwijl de gehele samenleving behoefte heeft naar informatie over de concrete plannen van de Regering met betrekking tot het betaalbaar maken van de kosten van levensonderhoud , het winstgevend maken en diversificatie van onze productie en exporten, de creatie van banen, het leefbaar maken van de samenleving door structurele aanpak van de verruwde criminaliteit, merken we dat de Regering meewerkt aan muilkorving door in een geheime vergadering zaken te bespreken met DNA  en daarmee het publiek debat ontwijkt over dringende vraagstukken het volk rakende. Het zijn deze redenen waarom de NF fractie heeft besloten niet mee te gaan met de Coalitie in de beslissing voor het houden van deze geheime vergadering in DNA op 25 juli 2012 en slechts om politiek strategische redenen met een afvaardiging deelgenomen aan deze bijeenkomst. Hiervan hebben delen niet lang hierna de vergadering verlaten, omdat het een karakter had van een begrotingsbehandeling en geen kwesties voor een Comite-Generaal.
 
Paramaribo, 27 juli 2012

error: Kopiëren mag niet!